Tekninen lautakunta, kokous 1.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 Vastine oikaisuvaatimukseen koskien liittymähaarojen puomien pystyttämistä

PRIDno-2019-4694

Valmistelija

  • Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, eija.riihimaki@pori.fi
  • Mika Painilainen, hallintopäällikkö, tekninen toimiala, mika.painilainen@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö 609-419-1-220 on 4.5.2021 jättänyt kaupungille oikaisuvaatimuksen liikenneinsinöörin 20.4.2021 tekemästä viranhaltijapäätöksestä, jolla liikenneinsinööri on myöntänyt Kiinteistö Oy Kume 126:lle suostumuksen puomien asettamiselle Kumen omistamalle kiinteistölle johtaville liittymähaaroille. Liittymähaarat sijaitsevat kiinteistön 609-419-1-220 alueella, ja niistä on maanmittaustoimituksessa vuonna 2014 muodostettu rasitetie, jonka ainoa tieoikeuden haltija on Kiinteistö Oy Kume 126.

Oikaisuvaatimuksessa todetaan seuraavaa:

  • Hallintoasia tulee vireille kirjallisesti ilmoittamalla vaatimukset perusteineen viranomaiselle, ja näin ollen oikaisuvaatimuksen tekijät näkevät, että liikenneinsinööri on ottanut asian vireille ja käsittelyyn vastoin hallintolakia ilman Kiinteistö Oy Kurne 126:n hakemusta. Liikenneinsinööri on ilmoittanut sähköpostilla 21.4.2021, että ”Uutta hakemusta ei ole tehty, vaan asia on otettu sopimuksen mukaisesti uudelleen käsittelyyn alkuperäisen hakemuksen pohjalta”.
  • Liikenneinsinööri ei ole hallintolain 34 §:n mukaisesti kuullut asiassa kiinteistön 609-419-1-220 omistajia ennen asian ratkaisemista, ja että näin ollen kuulemisvelvoite on jätetty täyttämättä.
  • Liikenneinsinöörin päätöksen perusteluista ei selviä, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun eikä siinä mainita sovellettuja säännöksiä. Teknisen toimialan hallintapäällikön kannanotto ja tulkinta, joiden sisältö ei selviä päätöksestä, eivät oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan täytä hallintolain mukaista perusteluvelvollisuutta, eikä liikenneinsinööri voi ”ulkoistaa” hänelle kuuluvaa toimivaltaa ja siihen liittyvää perusteluvelvollisuutta.
  • Kiinteistö Oy Kume 126:n liikennetarpeiden, liikenneturvallisuuden tai tiestä aiheutuvien haittojen tarpeellisen ehkäisemisen kannalta ole välttämätöntä asettaa puomeja kiinteistön 609-419-1-220 alueelle. Yksityistielain 25 §:n esitöiden (HE 147/2017) mukaan kunnan suostumuksen antaminen liikenteen ohjauslaitteen asettamiseen edellyttää pätevää syytä. Arvioidessaan suostumuksen antamista kunnan tulee noudattaa yksityistielain 25 §:n edellytyksiä.

 

Teknisen toimialan vastine oikaisuvaatimukseen:

Hallintolain 20§:ssä todetaan, että hallintoasia tulee vireille, kun asian vireille panemiseksi tarkoitettu asiakirja on saapunut toimivaltaiseen viranomaiseen tai kun asia on sille suullisen vireillepanon yhteydessä esitetty ja käsittelyn aloittamiseksi tarvittavat tiedot on kirjattu. Todettakoon lisäksi, että Kiinteistö Oy Kume 126 on toimittanut kaupungille myös kirjallisen hakemuksen 29.3.2021, mutta se ei ole sekaannuksista johtuen ehtinyt mukaan päätösprosessiin.

Suostumus puomin asettamiseen on kaupungin harkinnassa oleva asia, ja sen osalta asianosaisena on tienpitäjä, ko. tieosuuden tieosakkaat tai tieoikeuden haltijat. Päätös on lähetetty kiinteistön 609-419-1-220 omistajille tiedoksi, ja heillä on näin ollen ollut mahdollisuus oikaisuvaatimuksen tekemiseen.

Liikenneinsinööri ei ole ulkoistanut toimivaltaansa, vaan on pyytänyt päätöksensä tueksi hallintopäällikön kannanoton. Päätös on tehty hallintopäällikön kannanoton sekä hovioikeuden tuomion perusteella.

Kaupungin tulee suostumusta antaessaan kohdella tasapuolisesti eri osapuolia. Lähtökohtaisesti suostumus yksityisteille asetettaviin liikenteenohjauslaitteisiin annetaan, ellei mitään erityistä syystä suostumuksen eväämiseksi ole.

Tekninen toimiala toteaa, että päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eikä päätös muutenkaan ole lainvastainen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Edellä mainittuun perustuen tekninen lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä oikaisuvaatimuksen. 

Kokouskäsittely

Anttivesa Knuuttila esitti ja Aila Haikkonen kannatti, että oikaisuvaatimus hyväksytään.

Tiedoksi

Alkuperäisen hakemuksen tekijä, oikaisuvaatimuksen tekijä

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa  osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet