Tekninen lautakunta, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 245 Määräalan myyminen kiinteistöstä Kartanonmaa 609-464-1-1470; Asunto Oy Porin Kirkkotie 30

PRIDno-2021-4746

Valmistelija

  • Päivi Valkonen, maanmittausinsinööri, paivi.valkonen@pori.fi

Perustelut

Asunto Oy Porin Kirkkotie 30 on pyytänyt saada ostaa noin 360 m2:n suuruisen määräalan kaupungin omistamasta kiinteistöstä Kartanonmaa 609-464-1-1470. Kyseinen määräala on osa 30.8.2021 hyväksytyn tonttijaon TJ 8468 mukaista rivitalotonttiatonttia Lahdenmaa 609-82-25-10. Ostaja omistaa arvokkaimman osan em. tontista. Määräalan hinnaksi on sovittu 2.652 euroa, joka on noin 42,31 €/k-m2. Hinta on Noormarkun alueella rivitalotonteille käytetyn kerrosneliömetrihinnan mukainen indeksillä korotettuna.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että Porin kaupunki myy noin 360 m2:n suuruisen määräalan kiinteistöstä Kartanonmaa 609-464-1-1470 Asunto Oy Porin Kirkkotie 30:lle 2.652 euron kauppahintaan oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin. 

Kiinteistökauppa on allekirjoitettava viimeistään 15.12.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset, Tekninen toimiala/infrajohtaminen/Pikkusaari

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi