Tekninen lautakunta, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 244 Tavaraliikennetontin Herralahti 609-14-24-8 vuokrasopimuksen uusimista koskevan päätöksen muuttaminen, P3 Partners Oy

PRIDno-2021-2968

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Elisa Laine, tonttipäällikkö, elisa.laine@pori.fi

Perustelut

P3 Partners Oy:lle on vuokrattu osoitteessa Helmentie 18 sijaitseva tavaraliikenneterminaalin korttelialueen (LTA) tontti Herralahti 609-14-24-8. Tontin pinta-ala on 25322 m² ja rakennusoikeus 15.193 k-m². Vuokrasopimus päättyy 31.3.2022. Sopimuksen mukainen vuokra vuodelta 2020 on 5109,13 €.

Tonttia koskettava asemakaavan muutos 609 1723 on vireillä vuokralaisen aloitteesta. Asemakaavan muutoksella on tarkoitus tutkia mahdollisuutta sijoittaa tontille vähittäiskaupan suuryksikkö. Tontilla on toiminut Schenker Oy:n tavaraliikenneterminaali. Asemakaavan muutoksen hyväksymisen edellytyksenä tulee olemaan vuokrasopimuksen ehtojen tarkistaminen mm. vuokran suuruuden osalta. Asemakaavan muutos ei ehtine hyväksymiskäsittelyyn ennen nykyisen vuokrasopimuksen voimassaolokauden päättymistä, josta syystä nyt laadittava uudelleenvuokraus on laadittu voimassaolevan asemakaavan käyttötarkoituksen perusteella.

Vuokrasopimuksen uusiminen

Vuokrasopimus uusitaan 30 vuodeksi eli ajaksi 1.4.2022-31.12.2052. Uuden vuokran perustana on kaupunginvaltuustossa 9.12.2013 § 252 vahvistettu yritystontteja koskeva hinnoittelu, jossa Herralahden tavaraliikenneterminaalille ei ole vahvistettu yksikköhintaa. Tontin hinnoittelussa sovelletaan em. hinnoittelua teollisuustonttien vastaavien alueiden (mm. Pormestarinluoto) hintatason mukaisesti. Yksikköhinta on 6,5 €/m² elinkustannusindeksin vuoden 2012 keskiluvun kohdalla. Indeksin vuoden 2020 keskiluvun 1974 kohdalla vuosivuokraksi saadaan (5%*1974/1863*25.322m²*6,5 €/m²= )  8.720 euroa.

Vuokrasopimusten uusimisessa noudatettavien siirtymäsäännösten mukaan sopimuksen koko päättymisvuodelta peritään sopimuksen perusteella laskettavaa vuokraa ja uusi vuokra otetaan käyttöön seuraavasta vuodesta lähtien viiden vuoden aikana 20 %:n porrastuksin, kuitenkin niin, että vähintään peritään vanhan sopimuksen mukaista vuokraa.  Vuodesta 2026 lähtien peritään uuden sopimuksen mukaan laskettua täyttä vuokraa. Siirtymäsäännös koskee vain nykyisen sopimuksen vuokralaista. Mikäli uusi vuokrasopimus siirretään kolmannelle, uusi vuokralainen maksaa heti seuraavan vuoden alusta täyden vuokran.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että P3 Partners Oy:lle vuokratun tontin Herralahti 609-14-24-8 vuokrasopimus uusitaan käyttäen yritystonttien vuokrasopimusmallia ajaksi 1.4.2022-31.12.2052 vuosivuokralla 8.720 euroa elinkustannusindeksiin vuoden 2020 keskiarvolukuun 1974 sitoen edellä esitetyn mukaisesti.

Tekninen lautakunta esittää lisäksi kaupunginhallituksen päätettäväksi hallintosäännön 153 §:n nojalla, että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen allekirjoittaa Tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti ja oikeuttaa tonttipäällikön tekemään sopimuksiin tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Elisa Laine, tonttipäällikkö, elisa.laine@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 29.6.2021. Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että P3 Partners Oy:lle vuokratun tontin Herralahti 609-14-24-8 vuokrasopimus uusitaan käyttäen yritystonttien vuokrasopimusmallia ajaksi 1.4.2022-31.12.2052 vuosivuokralla 8.720 euroa elinkustannusindeksiin vuoden 2020 keskiarvolukuun 1974 sitoen edellä esitetyn mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää hallintosäännön 153 §:n nojalla, että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen allekirjoittaa Tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti ja oikeuttaa tonttipäällikön tekemään sopimuksiin tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa heti kokouksessa.

Kokouskäsittely

Esittelijä päätti lisätä päätösehdotukselle, että pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asian kokouksessaan 29.06.2021.

Kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan 9.8.2021.

Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että P3 Partners Oy:lle vuokratun tontin Herralahti 609-​14-​24-​8 vuokrasopimus uusitaan käyttäen yritystonttien vuokrasopimusmallia ajaksi 1.4.2022-​31.12.2052 vuosivuokralla 8.720 euroa elinkustannusindeksiin vuoden 2020 keskiarvolukuun 1974 sitoen edellä esitetyn mukaisesti ja että vuokrasopimuksen allekirjoittaa hallintosäännön 153 §:n nojalla kaupungin puolesta Tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti ja tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään sopimukseen tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Elisa Laine, tonttipäällikkö, elisa.laine@pori.fi

Perustelut

P3 Partners Oy:llä vuokralla olevan tavaraliikennetontin Herralahti 609-14-24-8 vuokrasopimus on päättymässä 31.3.2022. Tonttia koskettava asemakaavan muutos 609 1723 on vireillä. Asemakaavan muutoksella on tarkoitus tutkia mahdollisuutta sijoittaa tontille vähittäiskaupan suuryksikkö. Kaavahanke on tullut vireille vuonna 2019, mutta toistaiseksi se ei ole edennyt osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaihetta pidemmälle. Kaupunginvaltuusto on päättänyt 16.8.2021 (§178), että vuokrasopimus uusitaan 30 vuodeksi eli ajaksi 1.4.2022-31.12.2052 vuosivuokralla 8.720 euroa sidottuna elinkustannusindeksin vuoden 2020 keskiarvoluvun 1974 kohdalle. Uutta vuokrasopimusta ei ole vielä allekirjoitettu. Vuokralaisella on avoinna olevia vuokrasaatavia. Vuokrasopimusten uusimisessa noudatetun käytännön mukaan uutta vuokrasopimusta ei allekirjoiteta ennen kuin vuokrasopimukseen perustuvat saatavat on maksettu.

Edellä mainitun kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen tontilla on tapahtunut olennainen olosuhteiden muutos, jolla on vaikutusta tontin jatkokäyttöön ja kaupungin mahdollisuuteen ohjata keskeisellä paikalla sijaitsevan tontin käyttötarkoitusta tontin nykyisistä rajoitteista vapaana. Tontilla sijainnut tavaraliikenneterminaali on palanut korjauskelvottomaksi tulipalossa 14.9.2021. Kaupungilla ei ole päättymässä olevan maanvuokrasopimuksen tai maanvuokralain 5 luvun nojalla velvollisuutta vuokrata tonttia uudelleen samalle vuokralaiselle. Yritystontteja luovutetaan käyttäen tarveharkintaa. Kaupungin maapoliittinen ohjelma oikeuttaa ja toisaalta velvoittaa arvioimaan tontteja luovutettaessa, että alueille on mahdollista saada toimijoita, joiden toiminta vastaa parhaalla mahdollisella tavalla kaupungin maa- ja elinkeinopoliittisia tavoitteita.

Kaupungin edun mukaista on edellä mainitun olosuhdemuutoksen vuoksi olla vuokraamatta tonttia samalle vuokralaiselle uudelleen ja palauttaa tontin hallinta itselleen alkuperäisen sopimuskauden päätyttyä 1.4.2022 alkaen, jotta kaupunki voi uudelleen arvioida liikenteellisesti keskeisellä sijainnilla vilkkaan elinkeinokeskittymän vieressä sijaitsevan tontin jatkokäytön perusteellisesti muun muassa kaavoituksen, kaupungin elinkeinopolitiikan ja strategisen kaupunkikehityksen keinoin ja etsiä tontille toimija, jonka liiketoiminta ja toimintaedellytykset soveltuvat parhaiten kasvavan vähittäiskauppakeskittymän osaksi.

Edellä kuvattujen tavoitteiden toteuttamiseksi maapolitiikkatiimi esittää, että kaupunginvaltuuston vuokrauksen uusimista koskeva päätös 16.8.2021 § 178 kumotaan ja tontti palautetaan kaupungille nykyisen vuokrasopimuskauden päätyttyä kyseisen alueen elinkeinopoliittisen ohjauksen täysimääräiseksi mahdollistamiseksi.

Vuokralaisen rakennuksen tuhouduttua tulipalon vuoksi, vuokralainen vapautetaan vuokrasopimuksen 6 §:n mukaisesta uudelleenrakentamisvelvoitteesta. Sopimuksen 4 §:n mukaan vuokralainen on velvollinen vuokrasuhteen päättyessä viemään pois omistamansa rakennukset, laitteet ja laitokset sekä tasoittamaan niiden paikan. Jollei vuokralainen täytä siistimisvelvoitettaan kuudessa kuukaudessa sopimuksen päättymisestä, kaupungilla on oikeus myydä omaisuus vuokralaisen lukuun julkisella huutokaupalla ja huolehtia paikan kuntoonpanosta.

Samassa yhteydessä todetaan, että vuokrasopimuksella sovittu, 7.12.1976 allekirjoitettu lisäys käyttöoikeuden laajennuksesta perustuen kaupunginhallituksen päätökseen 5.7.1976 § 1501 koskien tontilla olevan polttoaineen jakeluaseman käyttäjäkuntaa ja Neste Markkinointi Oy:n (ent. Suomen BP Oy Ab) velvoite maksaa käyttöoikeuden laajennukseen perustuvaa käyttöoikeuskorvausta, päättyy samanaikaisesti vuokrasopimuksen kanssa 31.3.2022.

Vuokralaisen tietoon on saatettu, että valtuuston 16.8.2021 (§178) tekemää päätöstä ei toistaiseksi toimeenpanna, vaan että vuokrausta koskeva asia saatetaan uudelleen valtuuston ratkaistavaksi tontilla tapahtuneen olosuhdemuutoksen vuoksi esityksellä, että vuokrasopimusta ei jatketa ja että aikaisempi asiaa koskeva päätös kumotaan. Vuokralainen on tätä vastustanut ja vaatinut, että tontti vuokrataan uudelleen valtuuston aiemman päätöksen §178 mukaisesti. Vuokralainen on esittänyt lisäksi, että mikäli vuokrasopimusta ei jatketa, aiheutuu siitä vuokralaiselle merkittävä taloudellinen vahinko, jonka johdosta vuokralainen tulee esittämään vahingon korvaamista täysimääräisesti.

Maanvuokralain 5 luvun mukaisissa vuokrauksissa vuokralaisella on aina riski siitä, että vuokrasopimusta ei uusita, koska siihen ei ole lakiin eikä tässä tapauksessa voimassa olevaan sopimukseen perustuvaa velvoitetta. Näin ollen vahingonkorvausvaatimusten esittämiselle ei maapolitiikkatiimin näkemyksen mukaan ole perusteita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että P3 Partners Oy:lle vuokratun tontin Herralahti 609-14-24-8 vuokrasopimusta ei uusita ja vuokralainen vapautetaan tontin uudelleenrakennusvelvoitteesta. Tämä päätös kumoaa asiassa aiemmin tehdyn tontin uudelleen vuokraamista koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen 16.8.2021 § 178.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallituksen edustaja Sampsa Kataja saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana (16:39).

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto, vuokralainen, Neste Markkinointi Oy, Infrajohtaminen/Mapo

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.