Tekninen lautakunta, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 249 Teknisen toimialan talouden kuukausiraportointi 2021, elokuu

PRIDno-2021-1267

Valmistelija

  • Erja Haavisto, talouspäällikkö, talousyksikkö, erja.haavisto@pori.fi

Perustelut

Toiminnallinen toteutuminen

Yhteiset palvelut -yksikön toiminta on ollut tammi-elokuun aikana normaalia. Koronasta johtuen osa yksikön henkilöstöstä tekee töitä edelleen etänä. Pysäköinninvalvonnassa koronan vaikutukset näkyvät siinä, että tammi-elokuun aikana on kirjoitettu pysäköintivirhemaksuja noin 1500 kappaletta vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan ajankohtaan mennessä ja vuoteen 2019 verrattuna (joka oli ns. normaali vuosi), noin 4500 kappaletta vähemmän.

Infrayksikön toiminta on toteutunut suunnitellusti. Työt liittyen investointeihin ovat käynnissä pääosin aikataulun mukaisesti. Rakentamisessa ovat käynnissä työkohteet hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Sääolosuhteet ovat vastanneet normi vuotta ja se on näkynyt yksikön toiminnassa. Kunnossapidossa on tehty normaaleita loppukesän työtehtäviä. Logistiikan ajoneuvot ovat työllistyneet hyvin rakentamisen ja kunnossapidon työtehtävissä. Liikuntapaikat toimintayksikön osalta toiminnassa on näkynyt edelleen koronasta aiheutuvat toiminnan rajoitukset liikuntalaitoksissa.

Teollisuustonttien luovutusta on edistetty seuraavasti: Honkaluodossa Kiito-, Taara- ja Vientitie sekä Honkaluodontie ja Terminaalintie ovat valmistuneet. Honkaluodon hulevesiallas on otettu käyttöön ja se toimii suunnitellusti. Pormestarinluodossa Pohjatuulentien rakentaminen on käynnissä. Kuljuntien rakentaminen ajoittuu syksyyn.

Tilayksikössä vuoden 2021 kunnossapito- ja investointihankkeet ovat käynnissä. Investointihankkeiden toteumaa ja tilannetta seurataan investointien ohjauspalavereissa sekä hankekohtaisesti rakennuttajien kanssa. Isoimmat investointihankkeet ja omajohtoiset työmaat etenevät aikataulussa. Taidemuseon ja Köörin vesikaton uusinta jää toteutumatta.

Tilajohtamisen toimintayksikössä on kehitteillä hankkeiden seurantaan projektinhallinta Office 365-ympäristössä. Granlund Manager – huoltokirjaohjelman käyttöönotto on onnistunut ja ohjelman käyttöä laajennetaan PTS- ja laiterekisterin käyttöön syksystä alkaen.

Purkuohjelma etenee suunnitellulla tavalla. Ohjelmoimattomia huolto- tai korjauskohteita ja erilaisista viranomaismääräyksistä johtuvia toimeksiantoja on raportointivälillä ollut n. 1900 toimeksiantoa. Kiinteistönhoidon tehtävien painopiste on ollut ulkoalueiden hoidossa ja Granlund-Managerin käyttöönotossa.

Vuositavoitteet

Tekninen toimiala asetti itselleen kymmenen vuositavoitetta vuodelle 2021. Tavoitteiden etenemisen raportointi on erillisessä liitteessä.

Talouden toteutuma

Valtuustoon nähden sitova erä eli toimintakulujen toteuma oli kumulatiivisesti

elokuun lopussa –32,7 miljoonaa euroa, josta elokuun toteuma oli -4,8 miljoonaa euroa. Elokuun lopun kumulatiivinen toteuma, -32,7 miljoonaa euroa, oli 64,4% koko vuoden määrärahasta -50,8 miljoonaa euroa. (8/2020 kumulatiivinen toteuma -31,7 miljoonaa euroa 64,5%).

Henkilöstökulut olivat elokuun lopussa 68,3% (64,0%) koko vuoden määrärahasta, palveluiden ostot 63,4% (65,2%), aineet, tarvikkeet ja tavarat 61,4% (61,9%), avustukset 87,2% (94,5%) sekä muut toimintakulut 62,1% (66,3%). Vuoden 2020 toteutumaan verrattuna luvuissa näkyy syyskuussa 2020 tehty organisaatiouudistus, jossa kiinteistönhoito siirrettiin palveluliikelaitoksesta tekniselle toimialalle. Alkuvuoden 2020 osalta kiinteistönhoidon henkilöstökulut sisältyvät palvelujen ostoihin, mutta alkuvuoden 2021 osalta kyseiset kustannukset ovat pitkälti henkilöstökuluissa.

Elokuun lopussa toimintatuotoissa oli kumulatiivisesti toteutunut 13,9 miljoonaa euroa, joka on 72,2% koko toimialan tavoitteesta (13,9 miljoonaa euroa 74,0%).

Valmistus omaan käyttöön (VOK) erän osalta elokuun kumulatiivinen toteuma oli 2,2 miljoonaa euroa, joka on 57,3% koko toimialan tavoitteesta (2,2 miljoonaa euroa 53,0%). VOK-vuositavoite on viime vuoden tilinpäätökseen verrattuna noin 0,4 miljoonaa euroa pienempi.

Toimintakatetoteuma oli kumulatiivisesti -16,6 miljoonaa euroa (-15,5 miljoonaa euroa), josta elokuun toteuma oli -3,3 miljoonaa euroa.

Talouden vuosiennuste

Teknisen toimialan vuosiennuste toimintakulujen (valtuuston nähden sitova erä) osalta on tällä hetkellä talousarvion mukainen eli teknisen toimialan toimintakulut ovat vuoden lopussa -50,8 miljoonaa euroa. Toimintatuottojen osalta tämän hetken ennuste on, että tuotoissa tullaan jäämään talousarviosta noin 0,15 miljoonaa euroa. Tähän syynä ovat koronan vuoksi alentuneet pysäköintimaksujen ja pysäköintivirhemaksujen tuotot sekä kiinteistöhoidon yhtiöille tekemien työkohteiden väheneminen.

Valmistus omaan käyttöön -erän ennakoidaan toteutuvan vähintään talousarvion mukaisena.

Toimintakulujen osalta loppuvuoden toteutumaan vaikuttaa sääolosuhteet ja toisaalta koronasta edelleen mahdollisesti aiheutuvat rajoitukset.

HTV-toteutuma

Elokuussa teknisen toimialan vakituinen henkilöstö väheni yhdellä henkilöllä eli loppuvuoden osalta vähenemä on 0,3 henkilötyövuotta.

Yksityiskohtaisemmat raportit yksiköiden toiminnan ja talouden toteumasta ovat erillisinä liitteinä. Raportointijärjestelmää ollaan uudistamassa ja siirtymävaiheessa tulee katkos tarkempaan henkilöstöraportointiin. Tästä syystä liitteistä puuttuu henkilöstöraportti elokuun osalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Lautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.