Tekninen lautakunta, kokous 1.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätökseen

PRIDno-2020-632

Valmistelija

  • Mika Painilainen, hallintopäällikkö, tekninen toimiala, mika.painilainen@pori.fi

Perustelut

Hallintopäällikön 9.6.2020 tekemästä päätöksestä § 22 on tehty oikaisuvaatimus 23.6.2020. Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa kaupungin kirjaamoon ja se voidaan tutkia.

Hakijan oikaisuvaatimus : "Tienpitäjä on laiminlyönyt vastuunsa katujen päällysteen kunnossapidosta. Katujen kunnossapidon tarkastuksissa sekä päällysteen ja liukkauden torjunnassa kaupunki käyttää henkilöstöä, jotka tarkastavat tiestöä ja määrittelevät tarvittavat toimenpiteet. Tässä tapauksessa kaupunki työnantajana on laiminlyönyt vastuunsa kadun päällystyksen korjauksen suhteen.

Itäkeskuksenkaari kuuluu kunnossapitoluokkaan 1, joka kuuluu myös joukkoliikenteen kuuluvaan reititykseen sekä tarkempaan seurannan piiriin.

Kyseinen reikä (120 cm*60 cm*15 cm), joka kuvasta näkyy ja laajuus on ollut nähtävillä, ei synny viikossa, kahdessa eikä edes kuukaudessa, vaan se on muodostunut pitemmän ajan kuluessa.
Kuvasta myös näkyy kuopan ympärillä olevaa verkkohalkeamaa päällysteessä, joka todistaa sen, että kuoppa on syntynyt pitkän ajan laiminlyönnin seurauksena ja kaupungille on muodostunut vahingonkorvaus velvollisuus.

Vaadin aikaisemmin esittämääni korvausta 1689 €."

Tieliikennelain mukaan tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä ja olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet. Ajoneuvon nopeus on pidettävä sellaisena, että kuljettaja säilyttää ajoneuvon hallinnan. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa.

Esimerkiksi ajoneuvon kuljettajan on noudattava erityistä huolellisuutta, jos ajoradalla on vettä, sillä kuljettaja ei voi tietää tarkkaan, mitä veden alla on. Nyt esillä olevassa tapauksessa hakija on ilmoittanut, että vahinkohetkellä satoi ja kuoppa oli veden peitossa.

Kaupungin velvollisuutena on pitää kadut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Tämä velvollisuus tulee kunnossapitolaista. Jos velvollisuus laiminlyödään, kuten viivyttelemällä kadulla olevan reiän korjaamista tai kadulla olevan vieraan esineen poistamista, siitä voi seurata vahingonkorvausvastuu. Lähtökohtana on siis vahingonkorvausvastuun perustuminen tuottamukselle eli kadun kunnossapidosta vastuussa olevan on täytynyt syyllistyä johonkin laiminlyöntiin tai muuhun virheeseen.

Tuottamusperiaatteesta johtuen tienpitäjällä on oltava kuitenkin kohtuullinen aika saattaa katu liikenteen tarpeen edellyttämään tyydyttävään kuntoon. Jos tienpitäjä toimii kohtuullisessa ajassa, korvausvastuuta ei synny. Tienpitäjän toimenpideaika alkaa pääsääntöisesti siitä, kun poikkeavasta tilasta on ilmoitettu tai tienpitäjä on sen todennut. 

Porin kaupungilla on kunnossapidettäviä katuja ja teitä yhteensä n. 550 km, kevytväyliä n. 310 km ja kaupungin hoidossa olevia yksityisteitä n. 100 km.  Käytännössä on täysin mahdotonta, että kaupungilla olisi reaaliaikainen tieto koko hoidettavan, eli n. 1000 km:n katu- ja liikenneverkoston kunnosta.  Jotta tienpitäjä voi nopeasti reagoida tiestön kunnossapito- ja korjaustarpeisiin, edellyttää se myös kaupungin omien työntekijöiden lisäksi kaupunkilaisten, tienkäyttäjien ja tontinomistajien aktiivista ilmoittamista havaitsemistaan puutteista tienpitäjälle. Tässä tapauksessa reikä oli aivan tien reunassa, osittain kiinteistön liittymässä, joten ainakin kyseessä olevan kiinteistön omistajan olisi pitänyt ilmoittaa reiästä.

Selvityksen mukaan tienpitäjä/kaupunki ei ole ollut kuitenkaan ennen vahinkotapahtumaa tietoinen kyseisestä reiästä eikä kaupungilla ole ollut mitään erityistä syytä tarkkailla kyseisen kadun kuntoa normaalia useammin.  Kulunut talvi oli teiden kunnossapidon kannalta erityisen haastava. Reiät syntyvät kuluneeseen asfalttiin hyvinkin nopeasti liikenteen ja veden vaikutuksesta. Näin oli valitettavasti kyseessä olevassa tapauksessakin päässyt käymään. Reikä kuitenkin paikattiin välittömästi kaupungin saatua siitä tiedon. Muita vahinkoja kaupungin tietoon ei ole tullut. Jos reikä olisi ollut Itäkeskuksenkaaressa pitkään, olisi vahinkojakin tullut useita.

Edellä mainitun perusteella Porin kaupunki katsoo, ettei kyseinen vahinko ole aiheutunut Porin kaupungin syyksi luettavan huolimattomuuden tai laiminlyönnin seurauksena, eikä kaupungille tienpitäjänä synny voimassa olevaan oikeuteen perustuen korvausvastuuta vahingosta. Porin kaupunki on korjauttanut reiän välittömästi saatuaan reiästä tiedon. Tällainen vahingonkorvausvelvollisuutta koskeva erimielisyys ei ratkea hallinnollisessa muutoksenhakuprosessissa. Vahingonkärsijä voi saattaa asian yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta kaupungin kannan muuttamiseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen ja toteaa, ettei kaupungin kannanotto vahingonkorvausasiaan merkitse asian sitovaa ratkaisua. Vahingonkärsijä voi niin halutessaan saattaa asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Hakija

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa  osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet