Tekninen lautakunta, kokous 1.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Outokummun- ja Mastojentien kiertoliittymä

PRIDno-2020-3800

Valmistelija

  • Tuija Heinävaara, tuija.heinavaara@pori.fi

Perustelut

Katusuunnitelman hyväksyminen, Outokummun- ja Mastojentien kiertoliittymä, Väinölä

Maankäyttö- ja rakennuslain 85 §:n mukaan katu on rakennettava kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Seuraava katusuunnitelma on ollut maankäyttö- ja rakennusasetuksen 42 §:n mukaisesti (Vuorovaikutus katusuunnitelmaa valmisteltaessa) valmisteluvaiheessa nähtävillä 26.6.2020-9.7.2020. Suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajilla, haltijoilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin katusuunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on ollut mahdollisuus osallistua katusuunnitelman valmisteluun.

Outokummun- ja Mastojentien kiertoliittymä, (Väinölä), IN/IJ 12 962, 12 963, 12 964, 12 965, 12 966, 12 967, 12 968, 12 969 ja 12 970

Kyseinen katusuunnitelmaehdotus on ollut valmisteluvaiheen jälkeen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n säätämässä tarkoituksessa (Katusuunnitelmaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville) julkisesti nähtävillä 31.7.2020-3.8.2020 Porin kaupungin teknisen toimialan palvelupiste Porinassa. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettu lehti-ilmoituksella ja kaupungin ilmoitustaululla sekä kirjeellä kiinteistön omistajille.

Nähtävilläoloaikana ei katusuunnitelmasta jätetty yhtään muistutusta.

Valmisteluvaiheessa on Porin kaupungin kirjaamoon saapunut kannanotto koskien seuraavaa Porin hankekokonaisuuden suunnitelmaa: KULTTUURIVIRITIN-Itä-Porin lähiöhanke (Väinölä ja Sampola). Siinä viitataan kyseiseen ohjelmaan ja sen sisältöön sekä siihen, että vihersuunnitelmaa laadittaessa olisi pitänyt ottaa kyseinen ohjelma huomioon. Katusuunnitelman laatimisen aikana ei ole ollut tietoa kyseisestä hankkeesta.

Outokummun- ja Mastojentien kiertoliittymän  katusuunnitelma Outokummuntien osalta perustuu Sisäasiainministeriön 15.3.1979 hyväksymään ja 29.3.1979 lainvoiman saaneeseen asemakaavaan. Katusuunnitelma Päkintien osalta perustuu Ympäristöministeriön 7.3.1988 hyväksymään ja 15.3.1988 lainvoiman saaneeseen asemakaavaan. Katusuunnitelma Mastojentien osalta perustuu lääninhallituksen  30.7.1993 hyväksymään ja 2.9.1993 lainvoiman saaneeseen asemakaavaan.

Katusuunnitelman sisältö:

Katusuunnitelma sisältää Outokummuntien ja Mastojentien sekä Päkintien liittymään kiertoliittymän rakentamisen nykyisen 4-haaraliittymän tilalle. Katusuunnitelma sisältää Outokummuntien rakentamista 180 metriä, Mastojentietä 65 metriä ja Päkintietä 55 metriä. Kevyen liikenteen väylien uudelleenjärjestelyjä suunnitelmassa esitetään noin 375 metrin matkalle.

Katusuunnitelmassa Outokummuntien poikkileikkaus on 9,5/10,0 metriä, Mastojentien poikkileikkaus on 8,5/9,0 ja Päkintien poikkileikkaus on 8,0/8,5 metriä.

Kevyen liikenteen yhteydet toteutetaan osin reunakivellä korotettuna väylänä ja osin erillisenä väylänä, joiden poikkileikkaus on 2,75/2,5 metriä, 3,25/3,0 metriä ja 3,5/3,0 metriä. Lisäksi katusuunnitelma sisältää Outokummuntielle kaksi linja-autopysäkkiä, joista toinen varustetaan katoksella.

Kiertoliittymän kuivatus toteutetaan hulevesiviemärein sekä osittain avo-ojin.

Katusuunnitelma on laadittu parantamaan Outokummuntien ja Mastojentien liittymän välityskykyä ja kevyen liikenteen turvallisuutta liittymässä.

Kustannusarvio:

Outokummun- ja Mastojentien kiertoliittymä ja siihen liittyvien kevyen liikenteen järjestelyjen kokonaiskustannusarvio on 371 500,00 €. Kustannusarvio sisältää katusuunnitelman mukaisen kiertoliittymän rakentamisen kevyen liikenteen väylineen ja kuivatusjärjestelmien rakentamisen sekä suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset ja katuvalaistuksen. Lisäksi kustannusarvio sisältää suunnitelmaan liittyvät vihertyöt.

Muut suunnitelmat:

Vihersuunnitelma sisältyy katusuunnitelman piirustukseen IN/IJ 12 964. Liikennesuunnitelma kohteesta on laadittu. Katuvalosuunnitelmaa laaditaan parhaillaan.

Rakentamisajankohta:  

Outokummun- ja Mastojentien kiertoliittymän rakentamisajankohdaksi on arvioitu 2021. Rakentaminen tehdään investointinumerolta '141303 Liikennejärjestelyt', jossa on varattu vuoden 2021 investointisuunnitelmassa hankkeelle 350 000 €.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä edellä mainitun katusuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Infrajohtaminen/ Irma Lehto, Eija Riihimäki, Sanna Välimäki

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi