Tekninen lautakunta, kokous 1.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Pohjois-Porin monitoimitalo, hankesuunnitelma

PRIDno-2020-4315

Valmistelija

  • Mikko Viitala, yksikön päällikkö, tilayksikkö, mikko.viitala@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin talousarvion investointiosassa tiloille kohdistuvissa investoinneissa vuodelle 2020 on varattu 300 000 € nimellä Pohjois-Porin monitoimitalo. Tilayksikkö yhdessä hankesuunnitteluryhmän kanssa on valmistellut hankesuunnitelman investointinumerolle 14110273. 

Hankesuunnitelmassa on laadittu tilaohjelma ja kustannusarvio hankkeelle. Hankesuunnitelma on rajattu koskemaan Pohjois-Porin monitoimitaloa ja sen pihaa sekä pysäköintialuetta. Alueen kaava on luonnosvaiheessa. Monitoimitalo sijoittuu Pohjoisväylän kaavahankkeen (609 1653) eteläpuolelle Pohjoisväylän ja Pappilanpuistikon risteysalueen kaakkoispuolelle. Monitoimitaloon tulee 1. vaiheessa tilat n. 600 1.-6. luokan oppilaille sekä 60 hengen henkilökunnalle ja työntekijöille sekä varhaiskasvatuksen kahdelle ryhmälle. Rakennuksessa on myös tilat kirjastolle, hammashuollolle sekä oppilashuollolle. Hankesuunnitelmassa on myös otettu kantaa alueen liikennejärjestelyihin. Infran rakentaminen toteutetaan samaan aikaan monitoimitalon rakentamisen kanssa. 

Hankkeen yhteydessä on laadittu hankkeelle vaiheen 1. kustannusarvio 18 800 000 € ja arvio ylläpidon sekä sisäisen vyörytyserän kustannuksista.

Pohjois-Porin kouluun yhdistyvien Toejoen ja Ruosniemen koulun käyttökulut ovat vuoden 2019 tuloslaskelman mukaan:

  • Yhteensä (Toejoen ja Ruosniemen koulu): 582 000 €
  • Huoltokulut yhteensä: 157 000 € (Toejoen koulu noin 89 000 € ja Ruosniemen koulu noin 68 000 €)
  • Energiakustannukset yhteensä: 230 000 € (Toejoen koulu noin 153 000 € ja Ruosniemen koulu noin 77 000 €)
  • Poistot yhteensä: 195 000 € (Toejoen koulu noin 73 000 € ja Ruosniemen koulu noin 122 000 €).

Uuden rakennuksen käyttökulut 1. vaiheen osalta ovat kustannusarviolaskelman mukaan vuodessa:

  • Yhteensä 1 428 000 € / vuosi
  • Hallinto-, hoito- ja energiakustannukset noin 502 000 € / vuosi
  • Poistot 926 000 eur (20 v poistoajalla).

Hankkeen toteutussuunnittelun on tarkoitus alkaa loka-marraskuussa 2020 ja rakentamisen elo-syyskuussa 2021. Itse rakennus olisi tarkoitus ottaa käyttöön elokuussa 2023.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle Pohjois-Porin monitoimitalon hankesuunnitelman hyväksymistä liitteen mukaisena.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Ennen asian käsittelyä tilajohtamisen toimintayksikön esimies Jouni Salonen kävi esittäytymässä lautakunnalle (16:05-17:12).

Ennen asian käsittelyä rakennuttajainsinööri Miika Pennanen kertoi Pohjois-Porin monitoimitalon hankesuunnitelmasta (16:05-16:45).

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Tilayksikkö, Miika Pennanen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.