Tekninen lautakunta, kokous 1.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 Porin kaupungin avustusperiaatteet

PRIDno-2020-3518

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin avustustyöryhmä on aloittanut avustusuudistusprosessin keväällä 2019.

Nykyinen, vuodelta 2011, oleva avustusohjeistus on jäänyt monilta osin ajasta jälkeen.
Voimassa olevan ohjeistuksen periaatteet ovat vaikeasti ymmärrettävät ja vaatimuksiltaan kohtuuttoman raskaat. Erilaisia avustusmuotoja on paljon mutta kuitenkin olennaisia tukimuotoja jää puuttumaan, lisäksi kaupungilla ei ole yhtenäistä hakukanavaa avustusten hakemiseen.

Parhaillaan valmistelussa olevan avustusuudistuksen keskeiset periaatteet ovat:

 • avustuskokonaisuuksien selkeyttäminen
 • hakumenettelyjen yhdenmukaistaminen
 • läpinäkyvyyden, avoimuuden ja yhdenvertaisuuden lisääminen
 • siirtyminen toimijoiden avustamisesta toiminnan avustamiseen sekä avustettavan toiminnan kytkeminen kaupungin strategiaan ja tavoitteisiin
 • avustusten käytön seurannan parantaminen


Kaupunginhallitus on pyytänyt sivistyslautakunnalta lausuntoa koskien avustusuudistusta.
Avustusuudistustyöryhmän puheenjohtaja, talousyksikön controller Tiina Toivonen, esittelee avustusuudistusprosessia sivistyslautakunnalle.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää valmistella lausunnon avustusuudistuksesta kokouksessaan 25.8.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Mika Painilainen, hallintopäällikkö, tekninen toimiala, mika.painilainen@pori.fi

Perustelut

Nämä avustusperiaatteet korvaavat 26.10.2010 kaupunginhallituksen hyväksymät ja 26.10.2016 päivitetyt avustushakumenettelyn yleisohjeet. Kaupunginhallitus on pyytänyt avustusuudistuksesta lausuntoa tekniseltä lautakunnalta.

Parhaillaan valmistelussa olevan avustusuudistuksen keskeiset periaatteet ovat:

 • avustuskokonaisuuksien selkeyttäminen
 • hakumenettelyjen yhdenmukaistaminen
 • läpinäkyvyyden, avoimuuden ja yhdenvertaisuuden lisääminen
 • siirtyminen toimijoiden avustamisesta toiminnan avustamiseen sekä avustettavan toiminnan kytkeminen kaupungin strategiaan ja tavoitteisiin
 • avustusten käytön seurannan parantaminen.

Avustusperiaatteet koskevat kaikkia Porin kaupungin yhdistyksille ja vapaille toimintaryhmille myöntämiä avustuksia sekä kaupungin myöntämiä tapahtuma-avustuksia ja hyvinvointirahaa, joita voivat hakea myös yritykset. Muilta osin yrityksiin tai yksittäisiin henkilöihin kohdistuvat avustukset (kuten työllistämisavustukset) tai kaupungin edelleen jakamat avustukset eivät kuulu avustusperiaatteissa säädeltyihin. 

Porin kaupungin avustusmuodot ovat: 

- Kumppanuussopimukseen perustuvat tuet

- Toiminta-avustukset

- Hankeavustukset

- Tapahtuma-avustukset

- Kevytavustukset

Lisäksi tekninen lautakunta myöntää yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustuksia ja kaupunginhallitus myöntää hissiavustuksia. Näitä avustuksia ei ole kuvattu tässä asiakirjassa, mutta avustusperiaatteet koskevat niitä soveltuvin osin. Uudessa ohjeessa on ohjeistettu myös kaupungin omistamien tilojen vastikkeettoman käytön periaatteet. 

Tekninen lautakunta myöntää  yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustuksia, joista kaupungin avustusperiaatteiden lisäksi säädetään yksityistielaissa (560/2018). Mm. kyseisen lain 84 §:ssä säädetään, että "Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään."

Tekninen lautakunta toteaa, että uudistus selkeyttää ja yhdenmukaistaa avustusten jakoperiaatteita sekä parantaa kaupungin ohjausta ja lisää avoimuutta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen toimiala päättää antaa edellä olevan lausunnon kaupungin uusista avustusperiaatteista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.