Tekninen lautakunta, kokous 1.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 178 Teknisen toimialan talouden kuukausiraportointi 2020, kesäkuu

PRIDno-2020-1857

Valmistelija

  • Erja Haavisto, talouspäällikkö, talousyksikkö, erja.haavisto@pori.fi

Perustelut

Toiminnallinen toteutuminen

Yhteiset palvelut -yksikön toiminta ollut tammi-kesäkuun aikana normaalia. Koronasta johtuen suurin osa yksikön henkilöstöstä alkoi tehdä töitä etänä maaliskuun puolenvälin jälkeen. Palvelupiste Porinassa asennettiin pleksiset roiskesuojat tiskeihin ja tiloihin päästettiin vain yksi asiakas kerrallaan. Maaliskuusta lähtien pysäköinninvalvonnan resursseja kohdennettiin normaalia enemmän taajamiin ja lähiöihin. Huhtikuun loppupuolella 6. krs:ssa sijainnut kopiolaitos siirtyi Palvelupiste Porinan tiloihin.

Infrayksikön ensimmäinen vuosipuolikas kulunut pääosin suunnitellusti. Työt liittyen investointeihin ovat käynnissä pääosin aikataulun mukaisesti. Lupakäsittelyä kesäkuussa odottivat vielä Honkaluodon alue sekä Harjunpäänjoen alaosan vesitaloushanke. Rakentamisessa on aloitettu uusia kohteita hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Kunnossapidon toiminta oli aikaisempien vuosien tapaista. Yyterin ja Kirjurinluodon uimarantojen liikennepuiston ylläpito kesäajaksi käynnistyi. Kesäkukat istutettiin suunnitelman mukaan. Logistiikan ajoneuvot ovat työllistyneet niin rakentamisen kuin kunnossapidon tehtävissä. Koronatilanne ei ole vaikuttanut yksikön toimintaan merkittävästi. Etätyömääräyksen päätyttyä toukokuun lopussa osa henkilöstöstä on siirtynyt takaisin töihin työpisteilleen.

Tilayksikössä kohteita on valmisteltu myyntiin ja vuoden aikana purettavaksi. Rakennusten purkulupia vuodelle 2020 on haettu 13:lle kohteelle, joista suurin on Äestäjänkadun ent. Satakunnan auto –rakennus ja Pihlavan koulun ns. Uusiosa. Vanhojen kaupungin omistamien rakennusten myynnin markkinatilanne on edelleen heikko.

Tiloihin kohdistuvat investoinnit ja työohjelma etenevät pääsääntöisesti tavoitteiden mukaisesti. Hankesuunnitelmia on saatu valmiiksi ja niitä esitellään toimialajohtajalle kesälomien jälkeen. Henkilöstösuunnitelman mukaisia rekrytointeja on käynnistynyt. Investointiohjelmaan on kerätty toimialojen yksikkökohtaiset tarpeet investointineuvotteluissa. Tilayksikkö on valmistellut investointiohjelman 2021-2024 annetun teknisen kehyksen mukaisesti.

Tilayksikkö on jatkanut henkilöstösuunnitelman laatimista seuraaville vuosille. Huoltokirjan hankinta on edennyt edelleen ICT-yksikön kanssa sopimuksentekovaiheeseen. Sopimus allekirjoitetaan elokuussa.

Tilayksikkö pyrkii toiminnassaan vuokrattujen tilojen kulujen minimoimiseen. Niistä luovutaan aktiivisesti. Postitalon toimistotiloissa tilankäyttöä on tiivistetty ja kuudennesta kerroksesta on luovuttu. Valmistelut Pelle Miljoonantie 2 kohteen vuokrasopimuksen purusta on aloitettu. Vähärauman koulun väistötilakonttien hankinnasta tehtiin sopimus ja vuokrien maksu päättyi välittömästi.

Palvelulupaukset

Ensimmäinen palvelulupaus koskee sähköautojen latauspisteitä ja suunnitelmaa niiden toteutuspaikoille. Asiaa on edistetty Konsernihallinon elinvoimayksikön ja Prizztech Oy:n kanssa. Palvelulupaus tulee toteutumaan.

Toinen palvelulupaus koskee työllistettyjen määrää. Tekninen toimiala lupaa työllistää vähintään 55 pitkäaikaistyötöntä. Kesäkuun tilaston mukaan toimialalla on työskennellyt 63 työllistettyä työntekijää. Palvelulupauksessa luvattu 55 henkilön työllistäminen tulee toteutumaan koronatilanteesta huolimatta.

Kolmas palvelulupaus koskee sovittujen kunnossapitoluokkien noudattamista ja eri kaupunginosien tasapuolisen kohtelun varmistamista. Talvi 2020 oli poikkeuksellisen lämmin ja vähäluminen. Talvikunnossapidon tehtävät jäivät vähäisiksi. Talven 2020 osalta ei ole raportoitu poikkeamista määritellyistä kunnossapitoluokista. Tällä hetkellä palvelulupaus näyttää toteutuvan.

Ei lämmitetä harakoille – palvelulupaus tulee ennusteen mukaan toteutumaan. Tämä tulee näkymään arvioitua pienempänä tilikohtaisena toteutumana, mikäli loppuvuodesta ei tule kovia pakkasia.

Raivataan esteet palveluille – palvelulupauksen toteutuminen uhkaa jäädä toteutumatta kirjaston yllättävän suurista esteettömyyttä tukevien korjauksien määrästä. Tilayksikkö valmistelee asiaa toteutumisen edistämiseksi. Työohjelman muutosta asian tiimoilta valmistellaan syksylle.

Talouden toteutuma

Valtuustoon nähden sitova erä eli toimintakulujen toteuma oli kumulatiivisesti kesäkuun lopussa –21,8 miljoonaa euroa, josta kesäkuun toteuma oli -3,7 miljoonaa euroa. Kesäkuun lopun kumulatiivinen toteuma, -21,8 miljoonaa euroa, oli 44,9 % koko vuoden muutetun käyttösuunnitelman määrärahasta -48,6 miljoonaa euroa (6/2019 kumulatiivinen toteuma -22,5 miljoonaa euroa 47,6 %).

Kesäkuun lopussa henkilöstökulut olivat 42,9 % koko vuoden muutetun käyttösuunnitelman määrärahasta (47,8 %), palveluiden ostot 42,3 % (44,0 %), aineet, tarvikkeet ja tavarat 44,2 % (48,5 %), avustukset 86,7 % (94,8 %) sekä muut toimintakulut 50,2 % (49,5 %).

Kesäkuun lopussa toimintatuotoissa oli kumulatiivisesti toteutunut 11,1 miljoonaa euroa, joka on 60,3 % koko toimialan muutetun käyttösuunnitelman määrärahatavoitteesta (11,0 miljoonaa euroa, 51,9 %).

Pysäköintimaksuja ja pysäköintivirhemaksuja on kesäkuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä noin 0,2 miljoonaa euroa viime vuotta vähemmän, mikä johtuu pitkälti kaupungin hiljenemisestä koronapandemian vuoksi.

Toimintatuottojen vuositavoite on viime vuoden tilinpäätökseen verrattuna noin 2,7 miljoonaa euroa pienempi johtuen pääasiassa maankäyttösopimuskorvausten sekä myyntituottojen pienemmästä tuottotavoitteesta vuodelle 2020.

Valmistus omaan käyttöön (VOK) erän osalta kesäkuun kumulatiivinen toteuma oli 1,6 miljoonaa euroa, joka on 42,1 % koko toimialan muutetun käyttösuunnitelman määrärahatavoitteesta (2,1 miljoonaa euroa, 45,1 %). VOK-vuositavoite on viime vuoden tilinpäätökseen verrattuna noin 0,7 miljoonaa euroa pienempi.

Toimintakatetoteuma oli kumulatiivisesti -9,1 miljoonaa euroa (-9,5 miljoonaa euroa), josta toukokuun toteuma oli 3,5 miljoonaa euroa.

Talouden vuosiennuste

Teknisen toimialan käyttötalouden toimintakulujen, mikä on valtuustoon nähden toimialan sitovuustaso, vuosiennustetta on muutettu noin 0,4 miljoonaa euroa aiempaa ennustetta pienemmäksi. Henkilöstökulut ovat kertyneet eläköitymisten ja uusrekrytointien vähäisyyden takia talousarviota pienempinä. Niissä säästömahdollisuus voi olla noin 0,3 miljoonaa euroa. Myös palvelujen ostot ovat toteutuneet talousarviota pienempinä, ja niissä säästömahdollisuus voi olla noin 0,1 miljoonaa euroa. Nämä muutokset on viety myös ennusteisiin.

Toimintatuotoissa vanhojen kaupungin omistamien rakennusten markkinatilanne on heikko ja rakennusten myynnin osalta on todennäköistä, että suurin osa myyntiin asetetuista tuottotavoitteista jää saavuttamatta. Tuottoennustetta on kiinteistöjen myyntivoittojen osalta laskettu 0,4 miljoonaa euroa. Koronapandemian takia toimintatuottojen ennustetta on laskettu jo aiemmin pysäköintiin liittyvien tuottojen ja toimitila- ja maanvuokriin myönnettävien huojennusten osalta yhteensä noin 0,2 miljoonaa euroa. Toisaalta maankäyttösopimuskorvauksia kertyy tänä vuonna talousarviota enemmän noin 0,2 miljoonaa euroa. Nämä muutokset on viety ennusteisiin.

Pysäköintimaksujen ja pysäköintivirhemaksujen osalta lasku näyttäisi alkuvuoden perusteella olevan maaliskuussa ennustettua suurempi, mutta näiden osalta vuosiennustetta tarkastellaan syksyn aikana. Niiden osalta ennustetta ei ole muutettu maaliskuun ennusteesta.  

Toimintakatteen osalta vuosiennuste on -26,4 miljoonaa euroa, mikä on alkuperäisen muutetun käyttösuunnitelman mukainen.

Yksityiskohtaisemmat raportit yksiköiden toiminnallisesta ja talouden toteumasta ovat erillisinä kuukausiraporttiliitteinä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Talousyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.