Tekninen lautakunta, kokous 1.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 180 Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2020

PRIDno-2019-5786

Valmistelija

  • Päivi Kalli, paivi.kalli@pori.fi
  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Perustelut

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2020 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 10.12.2019. Työsuunnittelusta, kustannusarvioiden tarkentumisesta sekä uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2020 työohjelmaa.

Muutokset tilayksikön työohjelmaan

Uudet investoinnit:

  • Ahlaisten paloaseman ilmavesilämpöpumppu, määrärahan tarve on 80 000 €. Rahat siirretään investoinnilta 14110510 Suunnittelukilpailu museon uudistamisesta matkailukohteeksi määrärahasta (alkuperäinen määräraha 400 000 €, toteutunut 0 €).

Määrärahamuutokset:

  • 14123058 Kirjasto-kansalaisopisto käyttövesijohtojen ja viemärien uusiminen (alkuperäinen määräraha 180 000 €, Tela § 125 lisäraha 120 000 €, nykyinen määräraha 300 000 €) investoinnille siirretään töiden loppuunsaattamiseen 170 000 €. Alkujaan suunnitelmissa oli toteuttaa työ vaiheittain ja uusia tänä vuonna vain käyttövesiputket. Työjärjestystä ja laajuutta on muutettu alkuperäisestä, johtuen putkien huonosta kunnosta ja kirjaston sulkeutumisesta vallitsevan tilanteen takia. Käyttövesiputkien lisäksi myös viemärit sekä sadevesiviemärit on uusittu. Lattiakaivojen uusimisen yhteydessä on jouduttu uusimaan mm. lattian pintamateriaaleja. Rahat siirretään investoinnilta 14110510 Suunnittelukilpailu museon uudistamisesta matkailukohteeksi määrärahasta (alkuperäinen määräraha 400 000 €, toteutunut 0 €).

Muutokset infrayksikön työohjelmaan

  • 14131252 Pienvenesatamat ja -väylät investoinnin sitomattomasta rahasta toteutetaan Reposaaren kalasataman jääaseman modernisointi. Kesän aikana nykyinen jääasema on lakannut toimimasta. Laitteistossa käytössä ollutta kylmäainetta ei enää saa käyttää ja siksi laitos on modernisoitava uusille kylmäaineille sopivaksi. Modernisointiin varataan 50.000 €.
  • 14131252 Pienvenesatamat ja -väylät investoinnin sitomattomasta rahasta toteutetaan myös Mäntyluodosta etelään olevien pienveneväylien opastaulujen peruskorjaus. Infrayksikkö on teettänyt kyseessä olevista pienveneväylistä peruskorjauksen pitkän tähtäimen suunnitelman keväällä 2020. Varsinainen korjaustyö oli tarkoitus teettää myöhemmin. Tehdyssä tarkastuksessa kävi kuitenkin ilmi,​ että linjamerkit tutkitulla alueella ovat todella huonossa kunnossa ja edellyttävät välittömiä toimenpiteitä. Suurin osa alueen n. 30:stä linjataulusta on uusittava kokonaan,​ koska ne ovat niin pahasti vaurioituneet tai hävinneet kokonaan. Peruskorjaukseen varataan 30.000 €.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy Teknisen toimialan työohjelman muutokset vuodelle 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tilayksikön päällikkö, Tilajohtamisen toimintayksikön esimies ja valmistelija, Infrayksikön päällikkö, Infrajohtamisen toimintayksikön esimies

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi