Tekninen lautakunta, kokous 1.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 181 Vilkintie 9 rakennuksen (rakennustunnus: 102015373F) purkaminen tontilta 609-415-1-1952

PRIDno-2020-4551

Valmistelija

  • Janne Heinävaara, janne.heinavaara@pori.fi

Perustelut

Tilayksikkö esittää purettavaksi tontilla 609-415-1-1952 olevaa tarpeetonta rakennuskokonaisuutta, joka on tyhjillään. Rakennuskokonaisuudessa on asuinrakennus ja siinä kiinteästi yhteydessä oleva varastosuuli. Rakennus on siirtynyt kaupungin omistukseen maanhankinnan mukana 27.9.2019. Rakennuksen osat ovat vanhoja ja huonokuntoisia ja jatkuvan ilkivallan kohteena.

Tilayksikkö esittää, että rakennuskokonaisuus tontilta purettaisiin. Satakunnan Pelastuslaitoksen kanssa on neuvoteltu rakennusten purkamisesta polttoharjoitustoimenpiteillä. Jäljellä jäänyt purkujäte lajitellaan ja hävitetään voimassa olevien maankäyttö- ja rakennuslain sekä jätelain mukaisesti. Maa-alue muotoillaan ympäröivän piha-alueen tasoon tontilta pois viettäväksi.

Arvioidut purkukustannukset ovat noin 5.000 €, sisältäen kaivinkonetyöt, kuorma-autotyöt, jätteenkäsittelymaksut ja täyttömaat. Määräraha otettaisiin investoinnista 44700, muut palvelut. Kustannuspaikka 14161221.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää että, tontilla 609-415-1-1952 sijaitseva rakennuskokonaisuus puretaan, (pysyvä rakennustunnus: 102015373F).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tilayksikkö, Janne Heinävaara

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi