Tekninen lautakunta, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 257 Kanttorintie katusuunnitelma

PRIDno-2021-2789

Valmistelija

  • Tuija Heinävaara, tuija.heinavaara@pori.fi

Perustelut

Katusuunnitelman hyväksyminen, Kanttorintie, Kaanaa

Maankäyttö- ja rakennuslain 85 §:n mukaan katu on rakennettava kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Seuraava katusuunnitelma on ollut maankäyttö- ja rakennusasetuksen 42 §:n mukaisesti (Vuorovaikutus katusuunnitelmaa valmisteltaessa) valmisteluvaiheessa nähtävillä 10.6.2021-23.6.2021. Suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajilla, haltijoilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin katusuunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on ollut mahdollisuus osallistua katusuunnitelman valmisteluun.

Kanttorintie luoteeseen, (Kaanaa), IN/IJ 13 089, 13 090, 13 091 ja 13 093

Kanttorintie kaakkoon, (Kaanaa), IN/IJ 13 089, 13 090, 13 092 ja 13 093

Kyseinen katusuunnitelmaehdotus on ollut valmisteluvaiheen jälkeen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n säätämässä tarkoituksessa (Katusuunnitelmaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville) julkisesti nähtävillä 20.8.2021-2.9.2021 Porin kaupungin teknisen toimialan palvelupiste Porinassa. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettu lehti-ilmoituksella ja kaupungin ilmoitustaululla sekä kirjeellä kiinteistön omistajille.

Nähtävilläoloaikana katusuunnitelmasta jätettiin yksi muistutus. Muistutus koski suunnitelmissa esitettyjä vihersaarekkeita ajokaistojen välissä sekä ajokaistojen leveyttä vihersaarekkeiden kohdalla.

Infrajohtamisen infrasuunnittelu on käsitellyt muistutuksen ja leventänyt ajokaistoja vihersaarekkeiden kohdilla 0,50 metriä. Vihersuunnitelma oli tarkoitus tehdä tässä yhteydessä, mutta sitä ei resurssipulan takia voitu laatia. Kunnossapidon helpottamiseksi vihersaarekkeet kuitenkin jätettiin suunnitelmaan.

Kanttorintien katusuunnitelmat perustuvat Sisäasiainministeriön 7.11.1964 hyväksymään ja 10.12.1964 lainvoiman saaneeseen asemakaavaan.

Katusuunnitelman sisältö:

Katusuunnitelma sisältää Kanttorintietä Aapontiestä luoteeseen ja kaakkoon. Rakentamista sisältyy luoteeseen 120 metriä ja kaakkoon 90 metriä. Katusuunnitelmissa Kanttoritien poikkileikkaus on kaksiajokaistaisella kohdalla 5,0/4,5 metriä. Vihersaarekkeiden kohdalla ajokaistojen poikkileikkaus on 5,0/4,5 metriä. Kuivatus toteutetaan hulevesikaivoin rakentamisen aikana tehtävään Porin Veden runkolinjaan.

Kadun rakentaminen voidaan toteuttaa koneohjausta käyttäen.

Kustannusarvio:

Kanttorintien kokonaiskustannukset on 109 100,00 €. Kustannusarvioon sisältyvät katusuunnitelman mukaisen kadun rakentaminen sekä suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset. Vuoden 2022 kustannusarvio on kadun rakentamisen osalta 78 700,00 €, sisältäen edellä mainitut työt lukuun ottamatta viimeistely- ja päällystyskustannuksia.

Muut suunnitelmat:

Vihersuunnitelmaa kohteesta ei laadittu tässä vaiheessa resurssipulasta johtuen. Liikennesuunnitelmaa ei tarvita. Katuvalosuunnitelma on laadittu.

Rakentamisajankohta:  

Kanttorintien rakentamisajankohdaksi on arvioitu v. 2022 pohjustustöiden osalta. Rakentaminen tehdään investointinumerolta 141305 Katujen perusparantaminen ja uudelleen asfaltointi, jossa on varattu vuoden 2022 investointisuunnitelmassa hankkeelle 90 000,00 €. Hankkeen loppuunsaattaminen viimeistelytöineen ja päällystyksineen ajoittuu tuleville vuosille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä edellä mainitut katusuunnitelmat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Infrayksikkö/ infrajohtaminen -toimintayksikön esimies, liikenneinsinööri

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi