Tekninen lautakunta, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 255 Luottotappioiden vieminen tekniseen lautakuntaan 2021

PRIDno-2021-2292

Valmistelija

  • Erja Haavisto, talouspäällikkö, talousyksikkö, erja.haavisto@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin voimassa olevan laskutus- ja perintäohjeen mukaan yli 1 500 euron saatavien tileistä tehtävistä poistoista päättävät asianomaiset lautakunnat ja johtokunnat omilla toimialueillaan.

Liitteenä teknisen toimialan saatavat ajalta 1.4. – 30.9.2020, yhteissummaltaan 58 805,44 euroa.

Laskulajit:

  • Laskulaji 12: Hangassuon kaatopaikan ja Kierrätyskeskuksen maksut
  • Laskulaji 36: teknisen toimialan yleislaskutus (muun muassa autojen siirrot, liikennemerkkivuokrat, katutyöluvat. laituripaikkavuokrat)
  • Laskulaji 38: tila- ja asuntovuokrat
  • Laskulaji 51: jätehuollon EKO-maksut
  • Laskulaji 52: Hangassuon kaatopaikan jätteen vastaanottomaksut
  • Laskulaji 73: maa-aluevuokrat

Saatavien perintää jatketaan perintätoimiston kautta siitä huolimatta, että ne poistetaan kirjanpidosta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Lautakunta päättää poistaa liitteiden mukaiset saatavat teknisen toimialan kirjanpidosta luottotappioina yhteissummaltaan 58 805,44 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sarastia Oy / Pirjo Juhola

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.