Tekninen lautakunta, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 265 Määräalan osto Hyvelänviikistä, 609-411-6-11 Kuusiluoto

PRIDno-2021-5009

Valmistelija

  • Maria Huhtamäki, maria.huhtamaki@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki on käynyt useita maanhankintaneuvotteluja voidakseen hankkia omistukseensa raakamaata Hyvelänviikistä alueelta, jossa laajan yhtenäisen maa-alueen omistavat yksityiset maanomistajat. Alueella sijaitsevan kiinteistön Kuusiluoto 609-411-6-11 omistajien kanssa on neuvoteltu kiinteistön, lukuun ottamatta kahta pienehköä määräalaa, ostamisesta Porin kaupungille. Kohde on pinta-alaltaan noin 13,64 hehtaaria ja se on merkitty oheisiin liitekarttoihin punaisella rajauksella.

Kohde on pääosin peltoa, joka on vuokrattu kolmannelle osapuolelle maatalouskäyttöön. Kohteesta noin 10,84 hehtaaria on yleiskaavan mukaista raakamaata, joka on yleiskaavassa osoitettu käyttötarkoitukseen pientalovaltainen asuntoalue (AP) ja lähivirkistysalue (VL). Lisäksi noin 2,00 hehtaaria on asemakaavassa Hyvelänviiki 54., Pormestarinluoto 53. ja Luotsinmäki 49. (609 1105) osoitettua yhdistettyjen teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (TK) ja noin 0,80 hehtaaria tiealuetta (LT).

Kohde sijaitsee erittäin keskeisellä ja liikenneyhteyksien kannalta erinomaisella paikalla, joten sen hankinta Porin kaupungille on kaavan toteutumiseksi ja kaupunkirakenteen täydentämiseksi erittäin perusteltua.

Kaupunki on antanut myyjille kohteesta kirjallisen ostotarjouksen 522.090 euroa (noin 3,83 €/m2), jonka myyjät ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä. Hinta noudattaa asemakaavassa osoitetun TK-alueen osalta käyttötarkoituksen (TK) mukaista vahvistettua hinnoittelua (11,55 €/m2) ja muilta osin alueen raakamaahankinnan yhtenäistä hintatasoa (2,5 €/m2).  

Kuluvan vuoden talousarviossa on osoitettu 1.500.000 euron määräraha kiinteän omaisuuden ostoihin.  Määrärahaan on 26.10.2021 mennessä kohdistunut menoja 564.735 euroa, joten kaupan toteutumiseen on määrärahavalmius.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Porin kaupunki ostaa [peitetty] kiinteistön Kuusiluoto 609-411-6-11, lukuun ottamatta kauppakirjaluonnokseen merkittyjä kahta määräalaa (palsta 2 ja M601), pinta-alaltaan yhteensä noin 13,64 hehtaaria, oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin 522.090 euron kauppahinnasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Myyjät, kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto, kaupunkisuunnittelu (Reipas), infran kunnossapito (Ahonen, Torniainen), infrajohtaminen/maapolitiikka

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.