Tekninen lautakunta, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 264 Määräalan osto Hyvelästä kiinteistöstä 609-411-3-118 Näsi

PRIDno-2021-4954

Valmistelija

  • Maria Huhtamäki, maria.huhtamaki@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki on pyrkinyt lisäämään maanomistustaan Hyvelässä erityisesti alueella, johon sijoittuu ehdotusvaiheessa oleva asemakaava Hyvelänviiki 54., Hyvelä 56. ja Perko 90 (609 1600). Alueella sijaitsevan kiinteistön Näsi 609-411-3-118 omistajien kanssa on neuvoteltu kiinteistön määräalan, pinta-alaltaan noin 6,86 ha, ostamisesta Porin kaupungille. Määräala on merkitty oheisiin liitekarttoihin punaisella rajauksella.

Määräala on pääosin peltoa, joka on vuokrattu kolmannelle osapuolelle maatalouskäyttöön. Määräala sisältää noin 5,78 hehtaaria asemakaavaehdotuksessa osoitettua 1) teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, 2) tie- ja katualuetta, sekä vähäiseltä osin 3) maa- ja metsätalousaluetta. Lisäksi määräalaan sisältyy noin 1,08 hehtaaria raakamaata, joka on yleiskaavan mukaiselta käyttötarkoitukseltaan teollisuus- ja varastoaluetta, valtatielinjauksen suojaviheraluetta ja yhdyskuntateknisen huollon aluetta.   

Määräala sijaitsee asemakaavaehdotuksessa keskeisellä paikalla, joten sen hankinta Porin kaupungille on asemakaavan toteutumiseksi erittäin perusteltua.

Kaupunki on antanut myyjille määräalasta kirjallisen ostotarjouksen 171.460 euroa (2,5 €/m2), jonka myyjät ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä. Hinta noudattaa alueen raakamaahankinnan yhtenäistä hintatasoa.

Kuluvan vuoden talousarviossa on osoitettu 1.500.000 euron määräraha kiinteän omaisuuden ostoihin. Määrärahaan on 18.10.2021 mennessä kohdistunut menoja 564.735 euroa, joten kaupan toteutumiseen on määrärahavalmius.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että Porin kaupunki ostaa [peitetty] noin 6,86 hehtaarin määräalan kiinteistöstä Näsi 609-411-3-118 oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin 171.460 euron kauppahinnasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Myyjät, kaupunkisuunnittelu (Reipas), infran kunnossapito (Torniainen), infrajohtaminen/maapolitiikka

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi