Tekninen lautakunta, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 263 Määräalan osto Ruosniemestä kiinteistöstä 609-437-1-131 Kivikko

PRIDno-2021-4878

Valmistelija

  • Maria Huhtamäki, maria.huhtamaki@pori.fi

Perustelut

Porin Ruosniemessä sijaitsevan kiinteistön Kivikko 609-437-1-131 omistaja on tarjonnut kiinteistön määräalaa, pinta-alaltaan noin 0,5071 hehtaaria, ostettavaksi Porin kaupungille. Määräala on merkitty oheisiin liitekarttoihin punaisella rajauksella. Määräala on pääosin peltoa, ja se on yleiskaavassa osoitettu pääosin lähivirkistysalueeksi (VL) ja vähäiseltä osin pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Asemakaavassa, joka on voimassa olevaa yleiskaavaa huomattavasti vanhempi, määräala on osoitettu kokonaan maatalousalueeksi (M4). Ostoneuvottelujen perusteeksi on katsottu yleiskaavan mukaisen raakamaan hankinta.

Kauppahinnaksi on neuvoteltu 6.095 euroa (noin 1,20 €/m2), jonka myyjä on ilmoittanut hyväksyvänsä. Kauppahinta on hyväksyttävissä verraten hintaa alueella aikaisemmin toteutuneisiin vastaaviin raakamaakauppoihin. Määräalan hankinta kaupungille on perusteltua alueen kaupungin maanomistuksen täydentämiseksi ja kaavanmukaisen käyttötarkoituksen toteutumiseksi.

Kuluvan vuoden talousarviossa on osoitettu 1.500.000 euron määräraha kiinteän omaisuuden ostoihin. Määrärahaan on 18.10.2021 mennessä kohdistunut menoja 564.735 euroa, joten kaupan toteutumiseen on määrärahavalmius.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että kaupunki ostaa [peitetty] noin 0,5071 hehtaarin määräalan kiinteistöstä Kivikko 609-437-1-131 oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin 6.095 euron kauppahinnasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Myyjä, infrajohtaminen/maapolitiikka

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi