Tekninen lautakunta, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 262 Teknisen lautakunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

PRIDno-2021-4501

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Nurminen, rakennusvalvontayksikön päällikkö, mikko.nurminen@pori.fi

Perustelut

Ympäristöministeriö pyytää 7.12.2021 mennessä lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee uutta kaavoitus- ja rakentamislakia. Uudella kaavoitus- ja rakentamislailla on tarkoitus korvata voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki. Lausuntopyyntö koskee myös samassa yhteydessä esitettyjä muutoksia eräisiin muihin lakeihin. Lausuntopyyntöä on selostettu tarkemmin verkkopalvelussa Lausuntopalvelu.fi (VN/279/2018), jossa ovat myös linkit asiakirjoihin ja muihin aihetta koskeviin verkkopalveluihin.

Porin kaupunginhallitus päättää kaupungin lausunnosta, joka on tarkoitus valmistella 12.11.2021 mennessä toimitettujen elinvoima- ja ympäristölautakunnan, teknisen lautakunnan sekä sidosryhmäpäällikön lausuntojen perusteella. Elinvoima- ja ympäristölautakunta kokoontuu 20.10. ja 24.11. Lakimuutos koskee toimialalla erityisesti rakennusvalvontayksikkoä ja lakimiestä.

Aikataulusyistä elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunto suoritetaan toimialan asiantuntijoiden virkamieslausuntoina määräaikaan 12.11. mennessä ja tuodaan lautakunnan tiedoksi 24.11. kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi esitetyn lausuntomenettelyn.

Päätös

Elinvoima-​ja ympäristölautakunta merkitsi tiedoksi esitetyn lausuntomenettelyn.

Kokouskäsittely

Hanna Sinisalmi poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo 18.06.

Valmistelija

  • Elisa Laine, tonttipäällikkö, elisa.laine@pori.fi

Perustelut

Ympäristöministeriö pyytää 7.12.2021 mennessä lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee uutta kaavoitus- ja rakentamislakia. Uudella kaavoitus- ja rakentamislailla on tarkoitus korvata voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki. Lausuntopyyntö koskee myös samassa yhteydessä esitettyjä muutoksia eräisiin muihin lakeihin. Lausuntopyyntöä on selostettu tarkemmin verkkopalvelussa Lausuntopalvelu.fi (VN/279/2018), jossa ovat myös linkit asiakirjoihin ja muihin aihetta koskeviin verkkopalveluihin.

Porin kaupunginhallitus päättää kaupungin lausunnosta, joka on tarkoitus valmistella 12.11.2021 mennessä toimitettujen elinvoima- ja ympäristölautakunnan, teknisen lautakunnan sekä sidosryhmäpäällikön lausuntojen perusteella. Teknisen toimialan osalta lakimuutos kosketaa suuresti maapolitiikan tehtäviä maankäyttösopimuksia, maapoliittisen ohjelman laatimista ja erityisesti katualueiden ilmaisluovutusvelvollisuuden poistumista koskettavan sisällön osalta.

Teknisen toimialan infrajohtaminen antaa lakiesitykseen seuraavan lausuntonsa:

Katualueiden haltuunotto

Hallituksen esityksessä esitetään, että maankäyttö ja rakennuslain mukainen katualueiden ilmaisluovutusvelvollisuus poistetaan ja katualueet hankitaan vastaisuudessa lunastuslain mukaisella menettelyllä. Tämä uudistus on erittäin voimakkaasti vastustettava ottaen lisäksi huomioon hallituksen esitys lunastuslain muuttamiseksi ja siinä esitetty arvonkorotuskerroin.

Ilmaisluovutusvelvollisuudesta luopumisen kustannusvaikutukset on laskettu esityksessä liian suppesti. Käytännössä kunnan maankäytön suunnittelun ja toteuttamisen keinoja ollaan heikentämässä radikaalisti kaavoitus ja rakentamislain sekä lunastuslain yhteisvaikutuksella. Käytännössä tämä johtaa siihen, että maankäytön strategisen suunnittelun ja siten toteuttamiskelpoisen tehokkaan infran rakentamista vaikeutetaan. Tällä on paitsi kunnille ohjautuva kustannusvaikutus, resurssivaikutus sekä haitallinen ympäristövaikutus, joka on ristiriidassa lain hiilineutraalisuustavoitteen kanssa.

Kunnilla on huomattava määrä katualueita, joita ei ole lohottu saati haltuunotettu. Näin myös Porissa. Nykyisillä äärimmilleen pingotetuilla henkilöstöresursseilla ei missään tapauksessa ole mahdollista tätä lohkomisten ja haltuunottojen määrää saada suoritettua lakiesityksessä esitetyn siirtymäajan kuluessa. On myös nostettava esille huoli henkilöstöresurssien saatavuudesta. Jo nyt Porissa on ollut haasteita saada rekrytoitua vastaavalla koulutusvaatimuksella auki olleita paikkatiedon- ja maanmittauksen työpaikkoja. Henkilöstöresurssien saatavuus heikkenee entisestään, sillä lakimuutoksen seuraamuksena on oletettavaa, että vastaavia paikkoja tulee hakuun valtakunnallisesti merkittävästi enemmän kuin on työn tekijöitä.

Esitetyllä lakimuutoksella osoitetaan käytännössä katualueiden lohkomis- ja haltuunottotehtävien siirtämistä kunnilta valtiolle. Kuitenkin mm. varsinainen kaavalaskenta jää rasittamaan kuntien resursseja kuntien omalla kustannuksella. Lisäksi kuntien on varattava resurssi myös katualueiden lohkomistoimituksiin osallistumiseksi suorittamaan kaupungin edunvalvontaa. Näin ollen esitetyn lakimuutoksen voidaan arvioida aiheuttavan kaupungille huomattavia lisäkustannuksia, mutta ei merkittävää helpotusta työmäärään.

Maanomistajan velvollisuus osallistua kunnan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin

Maanomistajalla on voimassa olevan lainsäädännön perustella velvollisuus osallistua yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin, jos asemakaavalla osoitettu rakennusoikeuden määrä on enemmän kuin 500 k-m2. Lakiesityksellä vastaavaa osallistumisen alarajaa ollaan laskemassa 250 k-m2:iin. Ehdotettu lakiesitys ei tuo ratkaisua siihen epäkohtaan, että kerrosneliömääräinen alaraja kohtelee kunnan asukkaita epätasa-arvoisesti, sillä kerrosneliöhinnat vaihtelevat paitsi valtakunnan tasolla, myös kuntien sisällä merkittävästi. Pori yhtyy kuntaliiton näkemykseen siitä, että edellä mainittu kustannusvastuusta vapauttamista koskeva esitetty kerrosneliömetripohjainen säännös tulisi korvata kuntien esittämällä säännöksellä, joka mahdollistaa kaikkien maanomistajien tasa-arvoisen osallistumisen kaavan toteuttamisen kustannuksiin oikeudenmukaisesti kunkin maanomistajan kaavasta hyväkseen saaman arvonnousun suhteessa. Kuntien ehdotus, joka ei ole vero vaan kunnalle aiheutuvia kustannuksia korvaava maksu, olisi seuraava: “Kiinteistönomistajan kaavan toteuttamisen euromääräinen kustannusvastuu on vähintään 10 % ja enintään 70 % kiinteistönomistajan tarkoitetun alueen arvonnoususta. Kunta voi kuitenkin päättää perittävän maksun euromääräisestä alarajasta. Kunta voi päättää alhaisemmastakin kunnassa tai kaavoitettavalla alueella sovellettavasta maksun ylärajasta (% arvonnoususta). Maksusta voidaan sopia maankäyttösopimuksessa tai kunta voi päättää perittävästä maksusta erikseen. Kunnassa käytettävät maksuperusteet on julkaistava kunnan maapoliittisessa ohjelmassa.”

Hallituksen esityksessä on mainittu, että maankäyttökorvausta koskien 140§:n ensimmäisen momentin määritelmä pysyisi voimassa olevan lain mukaisena eli olisi luonteeltaan laaja-alainen käsittäen muun muassa kaikki kaava-tasot. Tämä tulkinta on nähdäksemme virheellinen. Nykyisessä maankäyttö ja rakennuslain muotoilussa on kirjoitettu kaavahankkeesta erittelemättä kaavatasoa, mutta mm. KHO2016:89 ratkaisusta on tulkittavissa, että maankäyttökorvaus on sovellettavissa vain asemakaavahankkeessa. Maankäyttökorvauksia ei ole edellytetty suoritettavaksi yleiskaavan perusteella, sillä yleiskaavan perusteella kunnalle ei synny yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvia kustannuksia asemakaavan tavoin. Sen sijaan katsomme hyväksi muutokseksi sen, että maankäyttökorvausta voidaan lakimuutoksen voimaantultua soveltaa kaikilla kaavatasoilla. Pykälän muotoilua tulee tarkistaa siten, että maankäyttökorvaus voi tulla yleiskaavan mukaisten alueiden lisäksi sovellettavaksi myös poikkeamisluvalla merkittävää arvonnousua tuottavissa hankkeissa.

Hallituksen esityksen perusteella maapolitiikan sääntelymuutosten ei arvioida vaikuttavan merkittävästi kuntien hallinnolliseen taakkaan. Porin kaupungin infrajohtamisen näkökulmasta johtopäätös on virheellinen ja vaikutukset hallinnolliseen taakkaan ovat merkittäviä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle oheisen lausunnon hallituksen esityksestä kaavoitus ja rakentamislaiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.