Tekninen lautakunta, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 256 Teknisen toimialan talouden kuukausiraportointi 2021, syyskuu

PRIDno-2021-1267

Valmistelija

  • Erja Haavisto, talouspäällikkö, talousyksikkö, erja.haavisto@pori.fi

Perustelut

Toiminnallinen toteutuminen

Yhteiset palvelut -yksikön toiminta on ollut tammi-syyskuu aikana normaalia. Koronasta johtuen osa yksikön henkilöstöstä tekee töitä edelleen etänä. Pysäköinninvalvonnassa koronan vaikutukset näkyvät siinä, että tammi-syyskuun aikana on kirjoitettu pysäköintivirhemaksuja noin 2000 kappaletta vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan ajankohtaan mennessä ja vuoteen 2019 verrattuna (joka oli nin sanottu normaali vuosi), noin 5 000 kappaletta vähemmän.

Infrayksikön toiminta on toteutunut suunnitellusti. Työt liittyen investointeihin ovat käynnissä pääosin aikataulun mukaisesti. Rakentamisessa ovat käynnissä työkohteet hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Sääolosuhteet ovat vastanneet normi vuotta ja se on näkynyt yksikön toiminnassa. Kunnossapidossa on tehty normaaleita loppukesän työtehtäviä. Logistiikan ajoneuvot ovat työllistyneet hyvin rakentamisen ja kunnossapidon työtehtävissä.

Teollisuustonttien luovutusta on edistetty seuraavasti: Honkaluodossa Kiito-, Taara- ja Vientitie sekä Honkaluodontie ja Terminaalintie ovat valmistuneet ja tontit ovat luovutettavissa. Honkaluodon hulevesiallas on otettu käyttöön ja se toimii suunnitellusti. Pormestarinluodossa Pohjatuulentie on viimeistelyvaiheessa. Uusiniityssä Kuljuntien rakentaminen ajoittuu syksyyn.

Tilayksikössä vuoden 2021 kunnossapito- ja investointihankkeet ovat edenneet pääsääntöisesti vuoden 2021 työohjelman mukaan. Taidemuseon ja Köörin vesikaton uusinta sekä Ahlaisten koulun remontti jäävät toteutumatta. Taidemuseon palon jälkityöt on aloitettu

Tilajohtamisen toimintayksikössä on kehitteillä hankkeiden seurantaan projektinhallinta Office 365-ympäristössä. Granlund Manager – huoltokirjaohjelman käyttöönotto on onnistunut ja ohjelman käyttöä laajennetaan PTS- ja laiterekisterin käyttöön syksystä alkaen. Talotekniikan ohjauksen ja analytiikan sekä anturoinnin hankinnan valmistelut on aloitettu yhteistyössä ICT-yksikön kanssa.

Purkuohjelma etenee suunnitellulla tavalla. Ohjelmoimattomia huolto- tai korjauskohteita ja erilaisista viranomaismääräyksistä johtuvia toimeksiantoja on raportointivälillä ollut noin 2 100. Kiinteistönhoidon tehtävien painopiste on ollut ulkoalueiden hoidossa ja Granlund-Managerin käyttöönotossa.

Vuositavoitteet

Tekninen toimiala asetti itselleen kymmenen vuositavoitetta vuodelle 2021. Tavoitteiden etenemisen raportointi on erillisessä liitteessä.

Talouden toteutuma

Valtuustoon nähden sitova erä eli toimintakulujen toteuma oli kumulatiivisesti syyskuun lopussa –36,8 miljoonaa euroa, josta syyskuun toteuma oli -4,1 miljoonaa euroa. Syyskuun lopun kumulatiivinen toteuma, -36,8 miljoonaa euroa, oli 72,5% koko vuoden määrärahasta -50,8 miljoonaa euroa. (9/2020 kumulatiivinen toteuma -35,4 miljoonaa euroa 72,0%).

Henkilöstökulut olivat syyskuun lopussa 76,0% (74,1%) koko vuoden määrärahasta, palveluiden ostot 70,5% (70,9%), aineet, tarvikkeet ja tavarat 68,7% (66,7%), avustukset 88,5% (95,9%) sekä muut toimintakulut 72,6% (74,6%). Vuoden 2020 toteutumaan verrattuna luvuissa näkyy syyskuussa 2020 tehty organisaatiouudistus, jossa kiinteistönhoito siirrettiin palveluliikelaitoksesta tekniselle toimialalle. Alkuvuoden 2020 osalta kiinteistönhoidon henkilöstökulut sisältyvät palvelujen ostoihin, mutta alkuvuoden 2021 osalta kyseiset kustannukset ovat pitkälti henkilöstökuluissa.

Syyskuun lopussa toimintatuotoissa oli kumulatiivisesti toteutunut 14,7 miljoonaa euroa, joka on 76,1% koko toimialan tavoitteesta (14,3 miljoonaa euroa 75,7%).

Valmistus omaan käyttöön (VOK) erän osalta syyskuun kumulatiivinen toteuma oli 2,6 miljoonaa euroa, joka on 68,1% koko toimialan tavoitteesta (2,8 miljoonaa euroa 65,2%). VOK-vuositavoite on viime vuoden tilinpäätökseen verrattuna noin 0,4 miljoonaa euroa pienempi.

Toimintakatetoteuma oli kumulatiivisesti -19,6 miljoonaa euroa (-18,4 miljoonaa euroa), josta syyskuun toteuma oli -3,0 miljoonaa euroa.

Talouden vuosiennuste

Teknisen toimialan vuosiennuste toimintakulujen (valtuuston nähden sitova erä) osalta on tällä hetkellä talousarvion mukainen eli teknisen toimialan toimintakulut ovat vuoden lopussa -50,8 miljoonaa euroa. Toimintatuottojen osalta tämän hetken ennuste on, että tuotoissa tullaan jäämään talousarviosta vähintään noin 0,15 miljoonaa euroa. Tähän syynä ovat koronan vuoksi alentuneet pysäköintimaksujen ja pysäköintivirhemaksujen tuotot sekä kiinteistöhoidon yhtiöille tekemien työkohteiden väheneminen.

Valmistus omaan käyttöön -erän ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Toimintakulujen osalta loppuvuoden toteutumaan vaikuttaa sääolosuhteet ja mahdolliset talvikunnossapidon tehtävät. Pysäköintimaksujen ja pysäköintivirhemaksujen kertymään vaikuttaa myös se, miten koronatilanteen kehittyminen vaikuttaa ihmisten liikkumiseen keskusta-alueella.

HTV-toteutuma

Syyskuussa teknisen toimialan vakituisen henkilöstön määrä pysyi ennallaan.

Yksityiskohtaisemmat raportit yksiköiden toiminnan ja talouden toteumasta ovat erillisinä liitteinä. Raportointijärjestelmää ollaan uudistamassa ja siirtymävaiheessa tulee katkos tarkempaan henkilöstöraportointiin. Tästä syystä liitteistä puuttuu henkilöstöraportti syyskuun osalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Lautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.