Tekninen lautakunta, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 259 Teollisuustontin Pormestarinluoto 609-53-62-4 vuokraaminen, MHR Yhtiöt Oy perustettavan yhtiön lukuun

PRIDno-2021-4158

Valmistelija

  • Heidi Niiniviita, kiinteistölakimies, heidi.niiniviita@pori.fi

Perustelut

MHR Yhtiöt Oy on pyytänyt saada vuokrata perustettavan yhtiön lukuun 5.8.2021 lainvoimaisesti hyväksytyn sitovan tonttijaon (609 8488) mukaisesti muodostettavan, osoitteessa Pohjatuulentie 3 sijaitsevan yhdistettyjen teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten tontin (TK) 609-53-62-4. Tontti oli ensimmäistä kertaa haussa ja hakuaika oli 22.3.-30.4.2021. Tonttiin ei tullut muita hakemuksia. Kaupunki on laittanut tontin lohkomisen vireille.

Hakija suunnittelee rakentavansa tontille omaan käyttöönsä noin 2000-2900 k-m2:n suuruiset toimisto- ja varastotilat, jotka rakentuisivat kahdessa vuodessa sekä myöhemmässä vaiheessa lisätiloja muille yhtiöille vuokrattavaksi siten, että tontille rakentuisi kokonaisuudessaan 4000-4500 k-m2 toimitiloja. Koska neuvottelut ovat vielä kesken muiden yhtiöiden toimitilatarpeiden osalta, hakija on esittänyt rakentamisvelvollisuuden pidentämistä yleisestä kahden vuoden käytännöstä poiketen viiteen vuoteen. Hakijan pyyntöön voidaan suostua, sillä kaupungin tavoitteena on edistää tonttien mahdollisimman tehokasta rakentumista myös rakennusoikeudeltaan suurten tonttien osalta.

Muodostettavan teollisuustontin 609-53-62-4 keskeiset vuokraehdot ovat seuraavat:

  • Pinta-ala: 22.687 m²
  • Rakennusoikeus: 9075 k-m²
  • Rakentamisvelvollisuus: 4500 k-m² (yhteensä vähintään 4500 k-m2, josta 2000 k-m2 tulee rakentaa kahdessa vuodessa ja loput 2500 k-m2 viidessä vuodessa sopimusajan alkamisesta)
  • Vuokra-aika: 1.1.2022 - 31.12.2071
  • Vuosivuokra: 13.101 euroa elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2020 keskiluvun 1974 kohdalla
  • Tontin erottamis- ja rekisteröimismaksu: 1.295 €

Vuosivuokra on viisi prosenttia Pormestariluodon teollisuustonteille korttelissa 62 vahvistetusta yksikköhinnasta 10,90 €/m². Yksikköhinta on sidottu vuoden 2012 keskiluvun 1863 kohdalle. Vuoden 2020 keskiluvun 1974 kohdalla yksikköhinta on 11,55 €/m².

Yritystonttien vuokrasopimusmallia noudattaen laadittava sopimus on allekirjoitettava viimeistään 31.12.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että muodostettava teollisuustontti Pormestarinluoto 609-53-62-4 vuokrataan MHR Yhtiöt Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun edellä esitetyin ehdoin ja että vuokrasopimuksen allekirjoittaa kaupungin puolesta tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti ja tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi lautakunta päätti tarkastaa tämän asian välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, hakija, infrajohtaminen/Mapo

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.