Tekninen lautakunta, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 260 Vuokraoikeuden siirtäminen ja vuokrasopimuksien ehtojen muuttaminen LPA-tontilla 609-11-27-1, Satakunnan Sairaalaparkki Oy ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

PRIDno-2021-5003

Valmistelija

  • Heidi Niiniviita, kiinteistölakimies, heidi.niiniviita@pori.fi

Perustelut

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle on vuokrattu Tiilimäellä sijaitsevasta LPA-tontista 609-11-27-1 kaksi erillistä aluetta pysäköintikäyttöön. Tontin asemakaavaa on muutettu 23.9.2019 hyväksytyllä Sairaalamäen muutosasemakaavalla (609 1698), jossa sairaanhoitopiirille vuokrattu tontti 609-11-15-10 lakkasi ja se yhdistettiin osittain uuteen muodostettavaan tonttiin 609-11-27-1.

Tonttia 609-11-15-10 koskevan 3.6.2002 allekirjoitetun ja 20.4.2009 muutetun sopimuksen voimassaoloaika päättyy 31.12.2022. Tekninen lautakunta on antanut luvan päätöksellään 9.12.2014 § 432 siirtää -alueen vuokraoikeuden sairaanhoitopiiriltä Satakunnan Sairaalaparkki Oy:lle ja vuokraoikeuden siirto on toteutettu 7.1.2015.  Sairaalaparkki on ilmoittanut, että sen toiminta päättyy vuoden 2021 aikana selvitystilan kautta, minkä vuoksi se on pyytänyt 1.9.2021 lähettämällään hakemuksella lupaa luovuttaa vuokraoikeus takaisin alkuperäiselle vuokralaiselle, Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 1.1.2022 alkaen. Jatkossa kuntayhtymä hoitaa sairaala-alueen pysäköinnin suoraan omana toimintanaan.

Sairaanhoitopiirille on vuokrattu lisäksi tonttipäällikön viranhaltijapäätöksellä 29.3.2021 § 55 alue tontista 609-11-27-1 tilapäiseen työmaapysäköinti- ja varastointikäyttöön 31.12.2023 saakka. Vuokrasopimus on allekirjoitettu 10.5.2021.

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa on neuvoteltu edellä mainittujen sopimusten yhdistämisestä, vuokra-alueen pinta-alan tarkistamisesta vastaamaan voimassa olevaa asemakaavaa, hinnoittelusta ja vuokra-ajan jatkamisesta siten, että vuokra-aika päättyy samanaikaisesti viereisen LPA-tontin 609-11-28-1 vuokrasopimuksen kanssa 31.12.2049.

Maapolitiikkatiimi esittää, että Sairaalaparkki Oy:n esittämään vuokraoikeuden siirtopyyntöön suostutaan ja LPA-tontista 609-11-27-1 vuokrataan ajalle 1.1.2022 - 31.12.2049 Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle noin 22.322 m²:n suuruinen alue, jolle kaupunki on antanut alueyksikkötunnuksen 609-11-27-1-0-5.

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle on kaupunginhallituksen päätöksellä 8.6.2020 § 338 vuokrattu viereinen LPA-tontti 609-11-28-1 hinnoittelulla 18,07 euroa/m2/vuosi sidottuna elinkustannusindeksin vuoden 2019 keskiluvun 1968 kohdalle. Viereisen LPA-tontin 609-11-27-1 vuokrauksessa voidaan soveltaa edellä mainittua hinnoittelua. Vuosivuokra on 5 % yksikköhinnasta. Edellä mainitulla hinnoittelulla laskettu elinkustannusindeksiin sidottava vuosivuokra on 20.229 euroa elinkustannusindeksin vuoden 2020 keskiluvun 1974 kohdalla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että Satakunnan Sairaalaparkki Oy:lle annetaan lupa siirtää tonttia 609-11-15-10 koskeva, 3.6.2002 allekirjoitettuun ja 20.4.2009 muutettuun vuokrasopimukseen perustuva vuokraoikeus takaisin alkuperäiselle vuokralaiselle Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, ja että Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa solmitaan oheinen vuokrasopimus ajalle 1.1.2022 – 31.12.2049, joka korvaa sopijapuolten välillä samaa vuokra-aluetta koskevat 3.6.2002 allekirjoitetun ja 20.4.2009 muutetun sekä 10.5.2021 allekirjoitetun sopimuksen. Vuokrasopimuksen allekirjoittaa kaupungin puolesta Tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti ja tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi lautakunta päätti tarkastaa tämän asian välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Satakunnan Sairaalaparkki Oy, Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, infrajohtaminen/Mapo

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.