Tekninen lautakunta, kokous 21.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 221 Kiinteistön ostotarjous Miskanmaa 609-431-3-186

PRIDno-2021-828

Valmistelija

  • Päivi Valkonen, maanmittausinsinööri, paivi.valkonen@pori.fi

Perustelut

[Peitetty] on pyytänyt saada ostaa kiinteistön Miskanmaa 609-431-3-186 Preiviikin kylästä. Ostotarjouksessaan tekniselle lautakunnalle [peitetty] on perustellut kiinteistön hankintaa tarkoituksella harjoittaa alueella yritystoimintaa, kasvattaa pienimuotoisesti alpakoita tai lampaita ja kunnostaa aluetta metsänhoidollisesti. [peitetty] on tarjonnut em. kiinteistöstä 10.000 euroa. Kaupunki on ostanut Miskanmaan kiinteistön vuonna 2009  20.000 euron kauppahintaan. Näin ollen [peitetty] tarjoama ostohinta on 10.000 euroa pienempi kuin kaupungin maksama hinta em. kiinteistöstä.

Tekninen lautakunta on päättänyt kiinteistön Miskanmaa 609-431-3-186 hankinnasta kaupungille 13.10.2009. Kauppa on tehty myöhemmin syksyllä 2009. Kyseinen kiinteistö on hankittu raakamaaksi.

Päätöksen Tela 13.10.2009 § 338 perusteluissa on mainittu seuraavasti: "Kiinteistö sijaitsee keskeisellä paikalla Preiviikin taajamassa. Meri-Porin osayleiskaavassa vuodelta 2000 kiinteistö on osaksi pientalovaltaista aluetta (AP) ja osaksi maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU). Preiviikin kaavarungossa vuodelta 1990 kiinteistö on merkitty lähes kokonaan puistoalueeksi."

Voimassa olevassa yleiskaavassa kyseinen kiinteistö on edelleen osoitettu pääosin pientalovaltaiseksi alueeksi (AP) ja muilta osin maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU). Kyseinen kiinteistö on hankittu raakamaaksi tulevaa kaavoitusta varten. Kiinteistöä ostettaessa raakamaan hankinnalle alueelta on ollut tarvetta, ja tämä tarve ei ole kuluvina vuosina poistunut. Näin ollen voidaan todeta, että kiinteistön hankinnnan jälkeen alueen olosuhteissa tai kaavoituksessa ei ole tapahtunut mitään sellaista muutosta, että kiinteistön Miskanmaa 609-431-3-186 myyminen olisi perusteltua.

Mikäli ehdotettu kiinteistön kauppa olisi yksityisten osapuolten välillä tehty, ja se olisi toteutunut edellä mainituin ehdoin, voimassa olevan maapoliittisen ohjelman mukaan kaupungin tulisi käyttää kaupassa etuosto-oikeuttaan.

Infrajohtamisen maapolitiikalle tulee vuosittain useita maanostotarjouksia ja -tiedusteluja. Kaupungin maanhankintaa toteutetaan pitkäjännitteisesti ja harkiten. Mm. maanhankinnan pitkäjäjännitteisyys ja kuntalaisten tasapuolinen kohtelu huomioon ottaen, maan myymiseen asemakaavoittamattomalta alueelta on suhtauduttu kielteisesti.

Infrajohtamisen maapolitiikka on pyytänyt Miskanmaan kiinteistön myyntiä koskevan lausunnon Kaupunkisuunnittelusta. 

Kaupunkisuunnittelun lausunto:

"Kyseinen tila on voimassa olevassa yleiskaavassa (liite yleiskaavaote): MU-aluetta (maa- ja metsätalousvaltainen alue, ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja) ja on S-3 (alue, jonka ympäristö säilytetään) aluerajauksen sisäpuolella. Alue tulee näin ollen säilyttää kaupungin hallinnassa, jotta tulevassa asemakaavassa ko. arvoja voidaan helpommin säilyttää ja edistää."

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että kaupunki ei myy kiinteistöä Miskanmaa 609-431-3-186  [peitetty] edellä mainituista syistä.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Markku Tanttinen teki ehdotuksen, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, ettei Tanttisen ehdotusta oltu kannatettu, joten päätösehdotus oli hyväksytty.

Tiedoksi

Asianosaiset, tekninen toimiala, infrajohtaminen, Valkonen, Niiniviita ja Laine

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi