Tekninen lautakunta, kokous 21.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 224 Noormarkun paloaseman ja erillisen asuntolan purkaminen kiinteistöltä 609-458-4-73

PRIDno-2021-3738

Valmistelija

  • Janne Heinävaara, janne.heinavaara@pori.fi

Perustelut

Tilayksikkö esittää purettavaksi kiinteistöltä 609-458-4-73 Noormarkun paloasemarakennusta sekä erillistä asuinrakennusta. Rakennukset sijaitsevat osoitteessa Palotie 4, Noormarkku. Asuinrakennus on tyhjillään ja laajojen vesivahinkojen vuoksi käyttökiellossa. Rakennukset ovat siirtyneet 1.1.2010 kaupungin omistukseen Noormarkun kuntaliitoksen mukana. Rakennukset ovat vanhoja sekä huonokuntoisia ja ne korvataan uudella paloasemarakennuksella. Uuden paloasemarakennuksen suunnittelu on käynnistynyt syyskuussa 2021.

Tilayksikkö esittää, että rakennukset purettaisiin. Nyt ensimmäisessä vaiheessa puretaan erillinen asuinrakennus ja paloasemarakennuksen jatkeena oleva kylmä varastokatos. Uuden aseman rakennusajaksi nykyinen paloasemarakennus jätetään väistötilaksi. Aseman loppuosa puretaan välittömästi, kun uusi paloasemarakennus valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.

Purkujäte lajitellaan ja hävitetään voimassa olevien maankäyttö- ja rakennuslain sekä jätelain mukaisesti. Maa-alue muotoillaan ympäröivän tonttialueen tasoon rakennuksen purkupaikalta pois viettäväksi.

Arvioidut purkukustannukset ensimmäisen purkuvaiheen osalta ovat noin 50.000 € ja toisen purkuvaiheen osalta noin 100 000 €. Arviot sisältävät kaivinkonetyöt, kuorma-autotyöt, jätteenkäsittelymaksut ja täyttömaat. Määräraha otettaisiin tililtä 44700, muut palvelut. Kustannuspaikka 14161201, tilajohtaminen. Talousarviossa on vuodelle 2021 varattu määrärahaa purkukohteille 500 000 €. Ennen kyseisen rakennuksen ensimmäisen vaiheen purkamiskustannuksia em. määrärahasta on käyttämättä n. 180 000 €.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että kiinteistöllä 609-458-4-73 sijaitsevat rakennukset puretaan, (pysyvä rakennustunnus: 101730175J, asuinrakennus / 101730176K, asemarakennus).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tilayksikkö, Janne Heinävaara

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi