Tekninen lautakunta, kokous 21.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 217 Tekninen toimiala, talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024

PRIDno-2021-1891

Valmistelija

  • Erja Haavisto, talouspäällikkö, talousyksikkö, erja.haavisto@pori.fi

Perustelut

Laadintaohjeiden mukaan toimialojen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykset vuosille 2022-2024 tulee käsitellä lautakunnassa syyskuun aikana. Hyvinvointialueen käynnistäminen 1.1.2023 vaikuttaa suunnitelmavuosien tulo- ja menoarvioihin, jotka ovat vielä tässä vaiheessa valmistelussa. Suunnitelmavuosia ei siten esitetä talousarvion käsittelyn yhteydessä, vaan ne syötetään vasta kaupunginjohtajan esittelyvaiheeseen.

Talousarvio-, henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessin ohjauksen tavoitteena on aikaansaada kestävä, organisaation strategisiin tavoitteisiin pohjautuva talousarvio, joka huomioi mahdolliset tulevat toiminnan ja toimintaympäristön muutokset sekä varmistaa organisaation ketteryyden. Henkilöstö- ja koulutussuunnittelu on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta henkilöstörakenteen ja –määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon.

Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen talousarvion laadintaa ohjaavasta sitovasta kehyksestä 30.8.2021. Teknisen toimialan sitovuustaso valtuustoon nähden on muista toimialoista poiketen toimintamenot. Määrärahakehys toimintamenojen osalta on vuodelle 2022 -50 862 000 euroa. Kehykseen tehtiin seuraavat muutokset vuodesta 2021

  • Itä-Länsi pesäpallo-ottelun määrärahan vähennys 150 000 euroa
  • Kahden sisäisesti siirtyneen henkilön palkkamäärärahan lisäys 80 000 euroa
  • Jätehuollon yhtiöittämiskuluihin lisäys 200 000 euroa
  • Yleiskorotuksiin lisäys 195 000 euroa

Lisäksi toimintatuottojen arviota laskettiin 95 000 euroa yhdistyksille avustuksina myönnettävien vuokrahuojennusten vuoksi. Huojennukset vähentävät tilayksikön perimiä vuokria.

Talousarvion 2021 tapaan ovat toimialat yhteistyössä talous- ja hallintoyksikön controller-toiminnon kanssa valmistelleet prosessikuvaukset toimintakatteeltaan 11 suurimmasta kaupunkitasoisesta prosessista. Teknisellä toimialalla on näistä yksi – tilatehokkuus. Liitteenä on prosessin tilannekuva, taloudelliset vaikutukset sekä pitkän aikavälin toiminnalliset tavoitteet, toimenpiteet niihin pääsemiseksi ja mittarit.

Teknisen toimialan käyttötalouden talousarvioesitys on vahvistetun kehyksen mukainen.

Investointiohjelma sisältää sekä infrastruktuuriin että tiloihin kohdistuvat investoinnit. Kehyksen mukainen investointitaso on 45 613 000 euroa. Teknisen toimialan esittämä investointisuunnitelma on kehyksen mukainen. Infraan kohdistuvien investointien osuus on 15 596 000 euroa. Tilainvestointien osuus on 30 017 000 euroa, josta uudiskohteiden osuus on 21 847 000 euroa. Infrainvestointeihin sisältyy erillisiä kaupunkikehitysinvestointeja 580 000 euroa, joilla tuetaan kaupungin elinvoiman kehittämistä.

Suurimmat tilainvestoinnit vuonna 2022 ovat Vähärauman koulun ja Pohjoisporin monitoimitalon uudisrakennukset. Infrainvestoinneista merkittävimmät kokonaisuudet kohdistuvat katujen perusparantamiseen ja uudelleen asfaltointiin sekä pää- ja kokoojakatuihin. Yksittäisistä hankkeista suurin on Jokikeskuksen jatkaminen.

Teknisen toimialan talousarvio muodostuu liitteinä olevista käyttötalousosasta, TOP11 -prosessista Tilaehokkuus, investointiosasta selvityksineen ja toimialan tilannekuvasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi oheisen liitteen mukaisen:

- Toimialan käyttötalousarvion vuodelle 2022

- Toimialan tilannekuvan ja riskiarvion

- Investointiohjelman ja selitysosiot vuosille 2022-2026

- Irtaimen omaisuuden investoinnit

- TOP11 -prosessi Tilatehokkuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Talous- ja hallintoyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.