Tekninen lautakunta, kokous 21.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 225 Teknisen lautakunnan lausunto Turun hallinto-oikeudelle Kiinteistö Oy Kumen tekemään valitukseen

PRIDno-2019-4694

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, eija.riihimaki@pori.fi
Mika Painilainen, hallintopäällikkö, tekninen toimiala, mika.painilainen@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö [Peitetty] on 4.5.2021 jättänyt kaupungille oikaisuvaatimuksen liikenneinsinöörin 20.4.2021 tekemästä viranhaltijapäätöksestä, jolla liikenneinsinööri on myöntänyt Kiinteistö Oy Kume 126:lle suostumuksen puomien asettamiselle Kumen omistamalle kiinteistölle johtaville liittymähaaroille. Liittymähaarat sijaitsevat kiinteistön [Peitetty] alueella, ja niistä on maanmittaustoimituksessa vuonna 2014 muodostettu rasitetie, jonka ainoa tieoikeuden haltija on Kiinteistö Oy Kume 126.

Oikaisuvaatimuksessa todetaan seuraavaa:

 • Hallintoasia tulee vireille kirjallisesti ilmoittamalla vaatimukset perusteineen viranomaiselle, ja näin ollen oikaisuvaatimuksen tekijät näkevät, että liikenneinsinööri on ottanut asian vireille ja käsittelyyn vastoin hallintolakia ilman Kiinteistö Oy Kurne 126:n hakemusta. Liikenneinsinööri on ilmoittanut sähköpostilla 21.4.2021, että ”Uutta hakemusta ei ole tehty, vaan asia on otettu sopimuksen mukaisesti uudelleen käsittelyyn alkuperäisen hakemuksen pohjalta”.
 • Liikenneinsinööri ei ole hallintolain 34 §:n mukaisesti kuullut asiassa kiinteistön [Peitetty] omistajia ennen asian ratkaisemista, ja että näin ollen kuulemisvelvoite on jätetty täyttämättä.
 • Liikenneinsinöörin päätöksen perusteluista ei selviä, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun eikä siinä mainita sovellettuja säännöksiä. Teknisen toimialan hallintapäällikön kannanotto ja tulkinta, joiden sisältö ei selviä päätöksestä, eivät oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan täytä hallintolain mukaista perusteluvelvollisuutta, eikä liikenneinsinööri voi ”ulkoistaa” hänelle kuuluvaa toimivaltaa ja siihen liittyvää perusteluvelvollisuutta.
 • Kiinteistö Oy Kume 126:n liikennetarpeiden, liikenneturvallisuuden tai tiestä aiheutuvien haittojen tarpeellisen ehkäisemisen kannalta ole välttämätöntä asettaa puomeja kiinteistön [Peitetty] alueelle. Yksityistielain 25 §:n esitöiden (HE 147/2017) mukaan kunnan suostumuksen antaminen liikenteen ohjauslaitteen asettamiseen edellyttää pätevää syytä. Arvioidessaan suostumuksen antamista kunnan tulee noudattaa yksityistielain 25 §:n edellytyksiä.

 

Teknisen toimialan vastine oikaisuvaatimukseen:

Hallintolain 20§:ssä todetaan, että hallintoasia tulee vireille, kun asian vireille panemiseksi tarkoitettu asiakirja on saapunut toimivaltaiseen viranomaiseen tai kun asia on sille suullisen vireillepanon yhteydessä esitetty ja käsittelyn aloittamiseksi tarvittavat tiedot on kirjattu. Todettakoon lisäksi, että Kiinteistö Oy Kume 126 on toimittanut kaupungille myös kirjallisen hakemuksen 29.3.2021, mutta se ei ole sekaannuksista johtuen ehtinyt mukaan päätösprosessiin.

Suostumus puomin asettamiseen on kaupungin harkinnassa oleva asia, ja sen osalta asianosaisena on tienpitäjä, ko. tieosuuden tieosakkaat tai tieoikeuden haltijat. Päätös on lähetetty kiinteistön [Peitetty] omistajille tiedoksi, ja heillä on näin ollen ollut mahdollisuus oikaisuvaatimuksen tekemiseen.

Liikenneinsinööri ei ole ulkoistanut toimivaltaansa, vaan on pyytänyt päätöksensä tueksi hallintopäällikön kannanoton. Päätös on tehty hallintopäällikön kannanoton sekä hovioikeuden tuomion perusteella.

Kaupungin tulee suostumusta antaessaan kohdella tasapuolisesti eri osapuolia. Lähtökohtaisesti suostumus yksityisteille asetettaviin liikenteenohjauslaitteisiin annetaan, ellei mitään erityistä syystä suostumuksen eväämiseksi ole.

Tekninen toimiala toteaa, että päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eikä päätös muutenkaan ole lainvastainen.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Edellä mainittuun perustuen tekninen lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä oikaisuvaatimuksen. 

Kokouskäsittely

Anttivesa Knuuttila esitti ja Aila Haikkonen kannatti, että oikaisuvaatimus hyväksytään.

Valmistelija

 • Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, eija.riihimaki@pori.fi
 • Mika Painilainen, hallintopäällikkö, tekninen toimiala, mika.painilainen@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö [Peitetty] on 4.5.2021 jättänyt kaupungille oikaisuvaatimuksen liikenneinsinöörin 20.4.2021 tekemästä viranhaltijapäätöksestä, jolla liikenneinsinööri on myöntänyt Kiinteistö Oy Kume 126:lle suostumuksen puomien asettamiselle Kumen omistamalle kiinteistölle johtaville liittymähaaroille. Liittymähaarat sijaitsevat kiinteistön [Peitetty] alueella, ja niistä on maanmittaustoimituksessa vuonna 2014 muodostettu rasitetie, jonka ainoa tieoikeuden haltija on Kiinteistö Oy Kume 126.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 1.6.2021 hyväksynyt kyseisen oikaisuvaatimuksen. Hyväksyessään oikaisuvaatimuksen lautakunta on myös hyväksynyt oikaisuvaatimuksen perustelut.

Teknisen lautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä päätöksen tehnyt viranomainen ole ylittänyt toimivaltansa. Päätös on kaikilta osin lainmukainen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan Turun hallinto-oikeudelle, että hakijan valitus on hylättävä perusteettomana.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen äänin 10 - 2.

Esteellisyys

 • Puheenjohtaja Mikael Ropo poistui esteellisenä (yhteistöjäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (16:34-16:59) ja hänen varajäsenensä Jussi Törmälä osallistui tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon (16:34-16:59).

Kokouskäsittely

Tekninen lautakunta käsitteli tämän asian § 215 (pöytäkirjan tarkastus) jälkeen.

Kyseisen asian avasi iältään vanhin läsnä oleva lautakunnan jäsen, joka totesi, että puheenjohtaja oli tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon osalta esteellinen ja varapuheenjohtaja oli poissa kokouksesta, jonka johdosta oli valittava tilapäinen puheenjohtaja. Lautakunta valitsi yksimielisesti tilapäiseksi puheenjohtajaksi Helvi Wallin.

Keskustelun kuluessa Markku Tanttinen teki Emmastiina Hesson kannattamana ehdotuksen päätösehdotuksen hylkäämisestä.

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava ehdotus, joten oli äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavanlaisen äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin. Ne, jotka kannattavat päätösehdotusta painavat JAA -näppäintä ja ne, jotka kannattavat Tanttisen tekemää hylkäysehdotusta painavat Ei -näppäintä.

Suoritetussa äänestyksessä päätösehdotusta kannattivat Minna Haavisto, Mikko Pakkasela, Raija Koskiranta, Christa Lahto, Sami Hietaharju, Anne Jakonen, Antti Lehtonen, Jari Haapaniemi, Helvi Walli, Jussi Törmälä. Tanttisen hylkäysehdotusta kannattivat Emmastiina Hesso ja Markku Tanttinen. Äänestyksen perusteella lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen äänin 10 - 2.

Äänestystulokset

 • Jaa 10 kpl 83%

  Minna Haavisto, Mikko Pakkasela, Raija Koskiranta, Christa Lahto, Sami Hietaharju, Anne Jakonen, Antti Lehtonen, Jari Haapaniemi, Helvi Walli, Jussi Törmälä

 • Ei 2 kpl 17%

  Emmastiina Hesso, Markku Tanttinen

Tiedoksi

Turun hallinto-oikeus

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.