Tekninen lautakunta, kokous 21.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 220 Teknisen toimialan talouden kuukausiraportointi 2021, heinäkuu

PRIDno-2021-1267

Valmistelija

  • Erja Haavisto, talouspäällikkö, talousyksikkö, erja.haavisto@pori.fi

Perustelut

Toiminnallinen toteutuminen

Yksikön toiminta ollut tammi-heinäkuun aikana normaalia. Koronasta johtuen osa yksikön henkilöstöstä tekee töitä edelleen etänä. Pysäköinninvalvonnassa koronan vaikutukset näkyvät siinä, että tammi-heinäkuun aikana on kirjoitettu pysäköintivirhemaksuja noin 1400 kappaletta vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan ajankohtaan mennessä ja vuoteen 2019 verrattuna (joka oli ns. normaali vuosi), noin 4000 kappaletta vähemmän.

Infrayksikön toiminta on toteutunut suunnitellusti niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti. Työt liittyen investointeihin ovat käynnissä pääosin aikataulun mukaisesti. Rakentamisessa ovat käynnissä työkohteet hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Sääolosuhteet ovat vastanneet normi vuotta ja se on näkynyt yksikön toiminnassa. Kunnossapidossa on tehty normaaleita kesän työtehtäviä. Logistiikan ajoneuvot ovat työllistyneet viime vuotta enemmän talvikunnossapidon tehtävissä mutta ovat myös osallistuneet rakentamisen työtehtäviin. Liikuntapaikat toimintayksikön osalta toiminnassa on näkynyt edelleen koronasta aiheutuvat toiminnan rajoitukset liikuntalaitoksissa.

Teollisuustonttien luovutusta on edistetty seuraavasti: Honkaluodossa Kiito-, Taara- ja Vientitie sekä Honkaluodontie ja Terminaalintie ovat valmistuneet. Honkaluodon hulevesiallas on otettu käyttöön ja se toimii suunnitellusti. Pormestarinluodossa Pohjatuulentien rakentaminen on käynnissä. Kuljuntien rakentaminen ajoittuu syksyyn.

Tilayksikössä vuoden 2021 kunnossapito- ja investointihankkeet ovat käynnissä.

Granlund Manager – huoltokirjaohjelman käyttöönotto on onnistunut ja ohjelman käyttöä laajennetaan PTS- ja laiterekisterin käyttöön syksystä alkaen.

Ohjelmoimattomia huolto- tai korjauskohteita ja erilaisista viranomaismääräyksistä johtuvia toimeksiantoja on raportointivälillä ollut n. 1500 toimeksiantoa. Kiinteistönhoidon tehtävien painopiste on ollut ulkoalueiden hoidossa ja Granlund-Managerin käyttöönotossa.

Vuositavoitteet

Tekninen toimiala asetti itselleen kymmenen vuositavoitetta vuodelle 2021. Tavoitteiden etenemisen raportointi on erillisessä liitteessä.

Talouden toteutuma

Valtuustoon nähden sitova erä eli toimintakulujen toteuma oli kumulatiivisesti

heinäkuun lopussa –27,9 miljoonaa euroa, josta heinäkuun toteuma oli -3,8 miljoonaa euroa. Heinäkuun lopun kumulatiivinen toteuma, -27,9 miljoonaa euroa, oli 55,0% koko vuoden määrärahasta -50,8 miljoonaa euroa. (7/2020 kumulatiivinen toteuma -27,9 miljoonaa euroa 56,6%).

Henkilöstökulut olivat heinäkuun lopussa 58,9% (55,8%) koko vuoden määrärahasta, palveluiden ostot 52,2% (56,1%), aineet, tarvikkeet ja tavarat 52,5% (56,5%), avustukset 85,9% (91,7%) sekä muut toimintakulut 53,8% (57,9%). Vuoden 2020 toteutumaan verrattuna luvuissa näkyy syyskuussa 2020 tehty organisaatiouudistus, jossa kiinteistönhoito siirrettiin palveluliikelaitoksesta tekniselle toimialalle. Alkuvuoden 2020 osalta kiinteistönhoidon henkilöstökulut sisältyvät palvelujen ostoihin, mutta alkuvuoden 2021 osalta kyseiset kustannukset ovat pitkälti henkilöstökuluissa.

Heinäkuun lopussa toimintatuotoissa oli kumulatiivisesti toteutunut 12,8 miljoonaa euroa, joka on 66,2% koko toimialan tavoitteesta (12,9 miljoonaa euroa 68,2%).

Valmistus omaan käyttöön (VOK) erän osalta heinäkuun kumulatiivinen toteuma oli 1,9 miljoonaa euroa, joka on 49,7% koko toimialan tavoitteesta (1,9 miljoonaa euroa 44,1%). VOK-vuositavoite on viime vuoden tilinpäätökseen verrattuna noin 0,4 miljoonaa euroa pienempi.

Toimintakatetoteuma oli kumulatiivisesti -13,3 miljoonaa euroa (-13,1 miljoonaa euroa), josta heinäkuun toteuma oli -2,7 miljoonaa euroa.

Talouden vuosiennuste

Teknisen toimialan vuosiennuste toimintakulujen (valtuuston nähden sitova erä) osalta on tällä hetkellä talousarvion mukainen eli teknisen toimialan toimintakulut ovat vuoden lopussa -50,8 miljoonaa euroa. Toimintatuottojen osalta tämän hetken ennuste on, että myyntituotoissa tullaan jäämään talousarviosta noin 0,4 miljoonaa euroa koronan vuoksi alentuneiden pysäköintimaksujen ja kiinteistöhoidon yhtiöille tekemien työkohteiden vähenemisen myötä. Tukiin ja avustuksiin on tulossa puolestaan 0,35 miljoonan euron avustus kaupunkipuisto -hankkeeseen. Muissa tuotoissa pysäköintivirhemaksujen ennustetaan jäävän koronan vuoksi noin 0,1 miljoonaa euroa talousarviosta. Toimintakatteen osalta vuosiennuste on siten 0,15 miljoonaa euroa talousarviota heikompi.

HTV-toteutuma

Heinäkuussa teknisen toimialan vakituinen henkilöstö väheni kolmella henkilöllä eli loppuvuoden osalta vähenemä on 1,25 henkilötyövuotta.

Yksityiskohtaisemmat raportit yksiköiden toiminnallisesta ja talouden toteumasta ovat erillisinä liitteinä. Raportointijärjestelmää ollaan uudistamassa ja siirtymävaiheessa tulee katkos tarkempaan henkilöstöraportointiin. Tästä syystä liitteistä puuttuu henkilöstöraportti vielä heinäkuun osalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Lautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.