Tekninen lautakunta, kokous 23.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Lausuntopyyntö, Vantala – Rantakulmantie tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Pori

PRIDno-2020-5992

Valmistelija

 • Irma Lehto, irma.lehto@pori.fi

Perustelut

Lausuntopyynnöt

VÄYLÄVIRASTO, RATASUUNNITELMAN LÄHETEKIRJE JA LAUSUNTOPYYNTÖ 10.11.2020 nro VÄYLÄ/864/04.01.01/2020

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen Vantala – Rantakulmantie tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelman. 

Väylävirasto pyytää Porin kaupunkia:

 • antamaan lausuntonsa nähtävillä olevasta suunnitelmasta ja vastineensa suunnitelmasta tehtyihin muistutuksiin
 • tarkistamaan, että ajantasaiset kaavat ja kaavamääräykset sisältyvät nähtäville asetettavaan suunnitelmaaineistoon ja hyväksymisehdotuksessa luetellut kaavat ja niiden tiedot ovat oikeat. Tarvittaessa kuntaa pyydetään täydentämään kaavojen tiedot lausunnossaan.
 • toimittamaan sähköisesti ne ratasuunnitelman käsittämälle alueelle vahvistetut tai hyväksytyt oikeusvaikutteiset kaavat, jotka eivät ole nähtävillä olevassa suunnitelmaaineistossa. Kaavat kaavamääräyksineen tulee toimittaa jokaisesta kaavasta erikseen, pelkkä kaavayhdistelmä ei ole riittävä.

Nähtävilläoloajan jälkeen Väylävirasto täydensi Porin kaupungin lausuntopyyntöä muistutuksien osalta, jotta Porin kaupunki voi lausunnossaan ottaa niihin kantaa. Muistutusmenettely oli tarkoitettu suunnittelualueen kiinteistön omistajille ja muille asianosaisille sekä niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa. Muistutukset suunnitelmasta oli toimitettava Väylävirastoon ennen nähtävillä oloajan päättymistä.

VÄYLÄVIRASTO, RATASUUNNITELMAN LAUSUNTOPYYNNÖN TÄYDENTÄMINEN 15.12.2020 nro VÄYLÄ/864/04.01.01/2020

Vantala – Rantakulmantie tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Pori.

Väylävirasto lähetti otsikon mukaista suunnitelmaa koskevan lausuntopyynnön ja täydentää sitä muistutuksia koskien.

Väylävirasto ilmoittaa, että ei ole saanut yhtään muistutusta koskien otsikon mukaista suunnitelmaa.

Väylävirasto pyytää, että Porin kaupunki lausunnossaan ilmoittaa:

 • Kaupungin toimesta tehdyt vuorovaikuttamisen ja tiedoksiannon toimenpiteet (aloittamisesta ilmoittaminen tai kuuluttaminen sekä suunnitelma nähtäville asettaminen – toteutustavat ja ajankohdat)
 • Toteuttaako laadittu suunnitelma (valtakunnallisen ja) alueellisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden toteuttamista kaupungin alueella.
 • Kaupungin lausunnonannon ajankohtaa vastaava kaavatilanne vahvistettujen ja hyväksyttyjen oikeusvaikutteisten yleiskaavojen ja asemakaavojen osalta, sekä ovatko kaavat yhdenmukaisia ratasuunnitelman kanssa. Jos kaavoitustilanteessa on tapahtunut muutoksia nähtäville asetettavasta suunnitelmassa kuvatusta, pyydetään kaupunkia yksilöimään muuttuneet kaavat lausunnossaan.
 • sisällyttääkö kaupunki ratasuunnitelman mukaiset rautatien suojaalueiden aiheuttamat rakentamisrajoitukset asemakaavaan.
 • toteuttaako kaupunki ratasuunnitelmassa esitetyt Raumanjuovantien katujärjestelyt samanaikaisesti ratatöiden kanssa.
 • onko kaupungilla huomauttamista ratasuunnitelmaan sisältyviin rautatien rakentamisen ajaksi varattaviin alueisiin tai varattavien yksityisten teiden käyttöön.
 • Avaako kaupunki KruutiJussintien katuyhteyden kevyelle liikenteelle ennen Rantakulmantien tasoristeyksen poistamista?

Infrajohtamisen lausunto

Väyläviraston lausuntopyyntö koskee suunnitelmaa ”Vantala – Rantakulmantie tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Pori”.

Lausuntoa koskevan ratasuunnitelman laatiminen on käynnistynyt Väyläviraston aloitteesta.

Väylänvirasto on esittänyt Vantalan ja Rantakulmantien tasoristeysten poistamista tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi ja julkaissut ratasuunnitelmaa koskevan aloituskuulutuksen 4.5.2020.

Infrajohtamisen toimintayksikkö on aloittanut Rantakulmantien tasoristeyksen poistamiseen tarvittavan, asemakaavan mukaisen, katuyhteyden katusuunnitelman laatimisen keväällä 2019 maastotöillä. Raumanjuovantien jatkon katusuunnitelma on vahvistettu teknisessä lautakunnassa 27.10.2020. Raumanjuovantie toimii korvaavana katuyhteytenä Rantakulmantien tasoristeyksen poistuessa käytöstä. Valmisteillaoloaikana katusuunnitelmaluonnoksia esiteltiin Väyläviraston "Vantala-Rantakulmantie tasoristeysturvallisuuden parantaminen" -ratasuunnitelma yleisötilaisuudessa Porin kaupungintalon valtuustosalissa 25.8.2020 klo 17:30-19:00.

Vastaukset lausuntopyyntöön: 

 • kaupunki on asettanut tietoverkkoonsa nähtäville Väyläviraston kuulutuksen ratasuunnitelman ja maastotöiden aloittamisesta ajalla 4.5.2020 – 3.6.2020. Lisäksi Väylävirasto on julkaisut kuulutuksen aloittamisesta Satakunnan Kansassa 5.5.2020.
 • kaupunki on asettanut Raumanjuovantien jatkon katusuunnitelman valmisteille maankäyttö ja rakennusasetuksen 42§:n säätämässä tarkoituksessa 11.8.2020 – 24.8.2020 väliseksi ajaksi. Kuulutus on julkaistu kaupungin tietoverkossa ja Satakunnan Kansassa 11.8.2020.
 • kaupunki on, yhdessä Väyläviraston kanssa, järjestänyt yleisötilaisuuden Porin kaupungin kaupungintalolla 25.8.2020 klo 17:30 – 19:00, koskien Raumanjuovantien jatkon katusuunnitelmaa sekä Väyläviraston parhaillaan laatimaa ratasuunnitelmaa Vantala Rantakulmantie tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Kuulutus on julkaistu kaupungin tietoverkossa ja Satakunnan Kansassa 11.8.2020.
 • kaupunki on asettanut Raumanjuovantien jatkon katusuunnitelman nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§:n säätämässä tarkoituksessa 16.9.2020 – 29.9.2020 väliseksi ajaksi. Kuulutus on julkaistu kaupungin tietoverkossa ja Satakunnan Kansassa 16.9.2020.
 • kaupunki on asettanut tietoverkkoonsa nähtäville Väyläviraston kuulutuksen ratasuunnitelman nähtäville asettamisesta ajalla 11.11.2020 – 11.12.2020.
 • ratasuunnitelma toteuttaa osaltaan Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden toteutumista kaupungin alueella. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikenne12 on parhaillaan lausunnoilla. Siinä raideliikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen panostaminen on priorisoitu korkealle ja hanke toteuttaa näitä tavoitteita.   
 • suunnittelualueella on 10.12.2007 kaupunginvaltuuston hyväksymä yleiskaava ja 14.12.2015 kaupunginvaltuuston hyväksymä asemakaava. Lainvoimaiset yleiskaava ja asemakaava ovat ratasuunnitelman kanssa yhdenmukaiset.
 • Asemakaavoja ei tarkisteta ratasuunnitelman myötä, mutta suoja-alueita voidaan merkitä asemakaavoihin niitä muista syistä muutettaessa.
 • kaupunki toteuttaa ratasuunnitelmassa esitetyt Raumanjuovantien katujärjestelyt vuoden 2021 aikana. Rakentamistyö on aloitettu 11.1.2021.
 • kaupungilla ei ole huomauttamista ratasuunnitelmaan sisältyviin rautatien rakentamisen ajaksi varattuihin alueisiin tai varattaviin yksityisteiden käyttöön.
 • kaupunki avaa KruutiJussintien katuyhteyden kevyelle liikenteelle ennen Rantakulmantien tasoristeyksen poistamista rakentamalla kiinteät kevyen liikenteen portit molemmin puolin rata-aluetta Kruuti-Jussintielle.

Porin kaupunki pitää tehtyä ratasuunnitelmaa Vantala – Rantakulmantie tasoristeysturvallisuuden parantaminen tärkeänä ja kaupunki on valmis toteuttamaan ratasuunnitelmassa esitetyn Raumanjuovantien katujärjestelyt sekä avaamaan Kruuti-Jussintien katuyhteyden kevyelle liikenteelle.

Kustannukset ja sitoumus

Teknisessä lautakunnassa on 24.11.2020 hyväksytty Väylän ja Porin kaupungin välinen toteutussopimus. Sopimuksessa määritellyin ehdoin Porin kaupunki toteuttaa Rantakulmantien ja Vantalan tasoristeysjärjestelyt yhteisrahoitteisena hankkeena vahvistetun Raumanjuovantien katusuunnitelman ja Väylävirasto ratasuunnitelman mukaisesti.

Kaavat

Ratasuunnitelman käsittämällä alueella on hyväksytty yleiskaava ja asemakaavaa. Ristiriitaa voimassa oleviin asemakaavoihin tai yleiskaavoihin ei ole.

Muistutukset

Ratasuunnitelmasta ei ole jätetty yhtään muistutusta.

Liitteet:

 • Väyläviraston lähetekirje ja lausuntopyyntö VÄYLÄ/864/04.01.01./2020, päivätty 10.11.2020
 • Väyläviraston lausuntopyynnön täydentäminen VÄYLÄ/864/04.01.01/2020, päivätty 15.12.2020

Ehdotus

Esittelijä

 • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että Porin kaupunki antaa Väylävirastolle ylläolevan lausunnon lausuntopyyntöön VÄYLÄ/864/04.01.01/2020

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

kirjaamo@vayla.fi, infrajohtaminen Sanna Välimäki, Irma Lehto, Eija Riihimäki

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.