Tekninen lautakunta, kokous 23.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Määräalojen myyminen yleisistä alueista Kiviaidantie 609-36-9901-579 ja Harry Gullichsenintie 609-36-9901-254

PRIDno-2021-509

Valmistelija

  • Päivi Valkonen, maanmittausinsinööri, paivi.valkonen@pori.fi

Perustelut

Kesko Oyj:n kanssa on neuvoteltu n. 125 m2:n suuruisen määräalan myymisestä yleisestä alueesta Kiviaidantie 609-36-9901-254 ja noin 278 m2:n suuruisen määräalan myymisestä yleisestä alueesta Harry Gullichsenintie 609-36-9901-579. Kyseiset määräalat ovat 10.12.1984 hyväksytyn tonttijaon TJ 6163 mukaan osa liiketonttia Pihlava 609-36-28-4. Kesko Oyj omistaa muodostettavasta tontista arvokkaimman osan. Määräalojen hinnaksi on sovittu 10.075 euroa, joka on 25 €/m2. Myyntihinta on kaupungin käyttämä Meri-Porin ja Noormarkun alueilla sijaitsevien liiketonttien myyntihinnan mukainen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että Porin kaupunki myy Kesko Oyj:lle noin 125 m2:n suuruisen määräalan yleisestä alueesta Kiviaidantie 609-36-9902-354 ja noin 278 m2:n suuruisen määräalan yleisestä alueesta Harry Gullichsenintie 609-36-9901-579  10.075 euron kauppahintaan liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin. Kiinteistönkauppa on allekirjoitettava viimeistään 28.5.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset, Tekninen toimiala/infrajohtaminen/Pikkusaari

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi