Tekninen lautakunta, kokous 23.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Erityistoimintojen tontin Hanhiluoto 609-58-2-1 varaussopimuksen jatkaminen

PRIDno-2019-1993

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Narmacon Oy perustettavan yhtiön lukuun on pyytänyt saada varata erityistoimintojen (E-15) tontin Hanhiluoto 609-58-2-1 ajaksi 1.5.2019 - 30.6.2020. Yhtiö suunnittelee tontille kylpylähotellia. Tontti sijaitsee Kirjurinluodontien varressa, nykyisen Hanhipuiston asvalttikentän alueella. Tontin pinta-ala on 20.568 m² ja rakennusoikeus 8.227 k-m² (e=0.4). Varausajan kuluessa tekemästä vaatimuksesta tontti myydään tai vuokrataan varaajalle. Tontille ei ole vahvistettu hintaa. Tontin kauppahinta määräytyy kuntalain (410/2015) mukaisesti puolueettoman arvioijan tekemän arvion perusteella. Mikäli tontti luovutetaan vuokraamalla, elinkustannusindeksiin sidottava vuosivuokra on 5 % kauppahinnasta. Tontin varausmaksuksi on sovittu 5.000 euroa vuodessa, eli koko varausajalta maksu on 5.833 euroa. Tontille ei ole vielä vahvistettu hintaa, joten varausmaksun määräytyminen poikkeaa noudatetusta käytännöstä. Varausmaksun määräytymisessä on otettu huomioon varatun alueen käyttö varausaikana erilaisten tapahtumien järjestämiseen sekä muu alueen yleinen käyttö.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että Narmacon Oy:n kanssa perustettavan yhtiön lukuun solmitaan oheisen luonnoksen mukainen sopimus tontin Hanhiluoto 609-58-2-1 varaamisesta ja että kaupungin puolesta varaussopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

Markku Tanttinen

Porin paras paikka eikä hakijan taustoja ole tutkittu.

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 16.04.2019. Asian käsittely ja esittely ovat luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Narmacon Oy:n kanssa perustettavan yhtiön lukuun solmitaan oheisen luonnoksen mukainen sopimus tontin Hanhiluoto 609-58-2-1 varaamisesta ja että kaupungin puolesta varaussopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Valmistelija

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 6.5.2019 päättäen palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Asian käsittely on luettavissa asian historiatiedoista. Asian esittelyssä on todettu seuraavaa:

"Narmacon Oy perustettavan yhtiön lukuun on pyytänyt saada varata erityistoimintojen (E-15) tontin Hanhiluoto 609-58-2-1 ajaksi 1.5.2019 - 30.6.2020. Yhtiö suunnittelee tontille kylpylähotellia. Tontti sijaitsee Kirjurinluodontien varressa, nykyisen Hanhipuiston asvalttikentän alueella. Tontin pinta-ala on 20.568 m² ja rakennusoikeus 8.227 k-m² (e=0.4). Varausajan kuluessa tekemästä vaatimuksesta tontti myydään tai vuokrataan varaajalle. Tontille ei ole vahvistettu hintaa. Tontin kauppahinta määräytyy kuntalain (410/2015) mukaisesti puolueettoman arvioijan tekemän arvion perusteella. Mikäli tontti luovutetaan vuokraamalla, elinkustannusindeksiin sidottava vuosivuokra on 5 % kauppahinnasta. Tontin varausmaksuksi on sovittu 5.000 euroa vuodessa, eli koko varausajalta maksu on 5.833 euroa. Tontille ei ole vielä vahvistettu hintaa, joten varausmaksun määräytyminen poikkeaa noudatetusta käytännöstä. Varausmaksun määräytymisessä on otettu huomioon varatun alueen käyttö varausaikana erilaisten tapahtumien järjestämiseen sekä muu alueen yleinen käyttö."

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Narmacon Oy:n kanssa perustettavan yhtiön lukuun solmitaan oheisen luonnoksen mukainen sopimus tontin Hanhiluoto 609-58-2-1 varaamisesta ja että kaupungin puolesta varaussopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus kuuli konsernihallinnon toimialajohtaja Lauri Kilkun alustuspuheenvuoron asiassa.

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 13.5.2019 (§ 259) päättänyt, että Narmacon Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun varataan erityistoimintojen tontti (E-15) Hanhiluoto 609-58-2-1. Varausaika on alkanut 1.5.2019 ja se päättyy 30.6.2020. Asian aikaisempi käsittely näkyy asian historiatiedoista.

Varatulle tontille on 29.1.2020 tullut vireille vaiheasemakaavamuutos 609 1732, jonka tarkoituksena on tutkia rakennusoikeuden, kerrosluvun ja rakentamista ohjaavien korkeusasemien muuttamista voimassa olevan asemakaavan 609 1614 muiden määräysten ja pääkäyttötarkoituksen sekä rakennusvolyymin pysyessä samana. Kaavamuutoksen tavoitteena on kasvattaa rakennusoikeutta ja kerroslukua vastaamaan liiketaloudellisesti toteutuskelpoista sekä Kirjurinluodon maisemaan ja kantokykyyn soveltuvaa kokonaisuutta.

Kaavamuutosalueen kehitystyötä on toteutettu yhteistyössä Narmacon Oy:n kanssa. Kaavamuutosprosessin ollessa keskeneräinen varaussopimusta tulisi jatkaa. Kaupunkisuunnittelu on arvioinut kaavamuutosprosessin kestoksi vielä noin yhden vuoden, minkä ajaksi varaussopimusta esitetään jatkettavan.

Tontin vuotuinen varausmaksu on ollut 5.000 euroa. Tontille ei ole vielä vahvistettu hintaa, joten varausmaksun määräytyminen on poikennut noudatetusta käytännöstä. Varausmaksun määräytymisessä on otettu huomioon varatun alueen käyttö varausaikana erilaisten tapahtumien järjestämiseen sekä muu alueen yleinen käyttö. Varaussopimuksen jatkamisessa voidaan soveltaa vastaavaa hinnoittelua elinkustannusindeksillä korjattuna. Näin laskettuna vuotuiseksi varausmaksuksi tulisi 5.051 euroa.

Infrajohtaminen esittää, että tontin Hanhiluoto 609-58-2-1 varaussopimusta jatketaan vuodella, ja että varaussopimukseen tehdään seuraava muutos:

”MUUTOS VARAUSSOPIMUKSEEN

Porin kaupungin ja Narmacon Oy:n, perustettavan yhtiön lukuun, välisen, 11.7.2019 allekirjoitetun varaussopimuksen varausaikaa ja varausmaksua koskevia ehtoja muutetaan kuulumaan seuraavasti:

VARAUSAIKA

Varaus on voimassa 30.6.2021 saakka.

VARAUSMAKSU

Varaaja maksaa kaupungille varausmaksua, jonka suuruus on 5.051 euroa (alv 0 %). Varausmaksu on maksettava viimeistään 30.9.2020 kaupungin toimittamat laskun perusteella.”

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että Narmacon Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun varatun tontin Hanhiluoto 609-58-2-1 varaussopimusta jatketaan edellä esitetyn mukaisesti 30.6.2021 saakka ja että kaupungin puolesta varaussopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, tontin varaaja, infrajohtaminen/maapolitiikka

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.