Tekninen lautakunta, kokous 23.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Harjunpäänjoen ja Sunniemen vesitaloushankeen käyttöoikeussopimukset

PRIDno-2019-278

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

1.  HARJUNPÄÄNJOEN ALAOSAN JA SUNNIEMEN VESITALOUSHANKKEEN TILANNE

Hakemus toimitettiin lupaviranomaiselle eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon syyskuussa 2018. Hanke on kuulutettu ja muistutustenantovaihe päättyi tammikuun loppupuolella.  Seuraavaksi hakijalla eli Porin kaupungilla on oikeus antaa vastineensa mahdollisiin muistutuksiin. Tämän jälkeen on jäljellä lupapäätöksen tekeminen ja lupamääräysten laatiminen.

Alueen asemakaavoitusta ja vesitaloushanketta on edistetty yhteistyössä samanaikaisesti. Molempien hankkeiden on toteuduttava yhdessä, koska asemakaavaa ei voi toteuttaa tulvavaara-alueelle ja koska vesitaloushanke on taloudellisesti kannattavampi, kun rakentamistehokkuutta lisätään.

Vesilain mukaan hankkeen hakijalla on oltava oikeus hankkeen edellyttämiin maa-alueisiin. Hanketta varten on siten saatava käyttöön yksityisessä omistuksessa olevaa maapohjaa. Vaihtoehtoina ovat maanvaihto, ostaminen ja lunastus sekä käyttöoikeuden saaminen. Ratkaisuihin pyritään pääsemään sopimusteitse. Ennen luvan myöntämistä hankittu oikeus toisen omistaman maan käyttöön helpottaa lupakäsittelyä.

2.  HANKKEESTA

Hankkeeseen kuuluvat maanhankinnan kannalta Kokemäenjoen rantaan nykyisen Sunniementien kohdalle ja siitä jokeen päin sijoitettava pato (tulvapenger) sekä Holminkoskelta etelään sijoittuva Harjunpäänjoen kääntöuoma. Mainittakoon, että kaivumaiden läjitysalue sijoittuu yleiskaavan mukaisesti kaupungin omistamalle pellolle.

Kokemäenjoen ranta-alueen ratkaisut muuttuvat nykyisestä täysin, koska pato rakennetaan nykyisen Sunniementien kohdalle. Uusi katu ja kunnallistekniikka sijoitetaan etäämmäksi rannasta.

Harjunpäänjoen kääntöuomaan kuuluvat uoman lisäksi sen länsipuolelle sijoittuva pato, huoltotie ja kuivatusoja sekä itäpuolelle sijoittuva huoltotie ja kuivatusoja.

Hankkeen pääratkaisut sekä asemakaavaluonnos esitetään liitemateriaalin kuvassa 1A ja 1B.

Asemakaavassa esitetty uoma-alue on leveämpi, kuin mitä nykyisen Harjunpäänjoen kääntöuomaan tarvittaisiin. Tällä varaudutaan siihen, että tulevaisuudessa olisi riittävä tila leveämmän Pihlavanlahteen laskevan pohjoisen lisäuoman toteuttamiseen.

Hankittavat maa-alueet ovat pääosin Porin kaupungin alueella, mutta kääntöuoman eteläisin osa sijoittuu Ulvilan puolelle ja siten myös laadittavan asemakaavan ulkopuolelle.

3.  MAANHANKINNAN PERIAATTEET

Kokemäenjoen rantaan aiottua patoa varten tarvittavaan maapohjaan on tarkoitus hankkia käyttöoikeus nykyisiltä rakennuspaikoilta eli pieniltä tiloilta. Sama koskee kääntöuoman eteläosassa sen länsireunalla olevaa kapeaa kaistaa siltä osin, kun kyse on nykyisistä rakennuspaikoista tai niiden tyyppisistä pienistä tiloista. Myös Holminkosken syvänteen kohdalle tehtävään rannan tukemiseen pengertämällä sekä uoman itäpuolelle tehtävää kiinteistökohtaista tulvasuojelua varten pyritään solmimaan käyttöoikeussopimukset maanomistajien kanssa. Rakennuspaikkojen omistukseen ei siten ole tarkoitus esittää muutoksia. Käyttöoikeus luovutettaisiin pysyvästi. Käyttöoikeus rajoittaisi maanomistajan oikeutta patoturvallisuuden ja patojen kunnossapidon osalta.

Mainittakoon, että Porin kaupungin alueella oleva asemakaavassa osoitettu uoma-alue on tarkoitus hankkia kaupungin omistukseen siltä osin, kun alue on peltoa. Ulvilan puolelta on tarkoitus hankkia kaupungin omistukseen vain se alue, joka on tarpeen nyt aiotun vesitaloushankkeen toteuttamiseen. Hankinnassa pyritään maanvaihtoon tai kauppaan.

4.  KÄYTTÖOIKEUSALUEET

Käyttöoikeus on siis tarkoitus hankkia siltä osin, kun rakenteet sijoittuvat nykyisille rakennuspaikoille tai sellaisia vastaaville pienille pelloille. Tarvittavat käyttöoikeusalueet ovat suuruudeltaan 12 - 7.620 m², 37 tilan alueelta yhteensä 30.586 m2.

Kokemäenjoen ranta

Tulvasuojelua varten tarvittava alue on osoitettu asemakaavaluonnoksessa puistoalueeksi. Lisäksi kaavassa on maininta tulvasuojelurakenteista. Käyttöoikeusalueet on esitetty tiloittain oheismateriaalissa.

Tulvasuojelurakenteita varten tarvittava alue sijoittuu nykyään rannassa olevan Sunniementien kohdalle ja siitä jokeen päin. Käyttöoikeusaluetta ei siis tarvita nykyisiltä pihoilta ollenkaan. Tilanteen periaate esitetään liitemateriaalin kuvassa 2.

Kääntöuoman eteläosa

Porin kaupungin alueella kääntöuoman eteläosan länsireunassa on kapea uomaa varten asemakaavassa osoitettu alue, joka sijaitsee nykyisillä rakennuspaikoilla. Koska niiden omistukseen ei ole ollut tarkoitus kajota, tälle kapealle kaistalle hankittaisiin vastaava käyttöoikeus kuin on Kokemäenjoen rannassa; vaihtoehtoisena ratkaisuna voisi olla kapean kaistan ostaminen kaupungille, koska em. kaista jää uoman ja uuden asemakaavan mukaisen puistokaistan väliin. Varsinaisilla pelloilla sijaitseva osa uoma-aluetta on tarkoitus hankkia kaupungin omistukseen. Tilanne esitetään liitemateriaalin kuvassa 3.

Holminkosken syvänne ja kiinteistökohtainen tulvasuojelu

Holminkosken syvänteeseen kajotaan hankkeen yhteydessä, ja stabiliteetiltaan heikkoja rantoja on tämän tähden syytä vahvistaa. Töitä joudutaan tekemään siten, että työskentely sekä vahvistukset sijoittuvat osittain peltoalueelle. Myös mahdollisten myöhempien huolto- tai korjaustöiden tähden saatetaan joutua vastaaviin töihin. Näiden syiden tähden on syytä saada käyttöoikeus syvänteen ranta-alueisiin.

Kääntöuoman itäpuolella sijaitsevan yhden talon taholta on pyydetty kiinteistökohtaista tulvasuojelua. Tämä perustuu siihen, että tulvakorkeus nousee vähän uoman itäpuolella ja saattaa ulottua hyvin lähelle talon sokkelia äärimmäisessä tulvatilanteessa. Kiinteistökohtaiseen tulvasuojeluun oli syytä suostua. Patorakennetta varten tarvitaan käyttöoikeus.

Näiden yllä esitettyjen kahden kohteen korvauksen perusteet ovat samat, kuin mitä esitetään luvussa 5 Kokemäenjoen rannan ja kääntöuoman osalta.

5. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

Käyttöoikeuden hankkimiseksi on valmisteltu oheinen käyttöoikeussopimusluonnos, jolla kaupungille hankittaisiin oikeus toteuttaa vesitaloushankkeen lupamääräysten mukainen pato sekä muut rakenteet sopimusalueille edellä esitetyn mukaisesti. Lisäksi kaupungilla olisi oikeus sopimusalueen käyttöön padon ja muiden rakenteiden ylläpitämiseksi ja huoltamiseksi. Käyttöoikeus luovutettaisiin kaupungille pysyvästi ja kaupunki maksaisi käyttöoikeuden luovuttamisesta maanomistajille kertakaikkisen korvauksen sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Korvauksen määrän osalta tulee ottaa huomioon hankkeesta aiheutuvat hyödyt sekä haitat. Otettaessa huomioon se, että hankkeella toteutetaan tulvasuojelu Sunniemeen ja Isojoenrannan itäisille alueille sekä se, että käyttöoikeutta koskevat alueet ovat nykyisin pääosin tiekäytössä eikä pihamaana, ovat hankkeesta aiheutuvat hyödyt aiheutuvia haittoja suuremmat. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan hankkeen ulottuessa toisen omistamalle maalle tulee alueen omistajalle maksaa korvaus alueen käytöstä. Aluehallintoviraston kanta, hankkeesta koituvat hyödyt suhteessa haittoihin sekä käyttöoikeus alueiden käyttö nykyisellään huomioon ottaen käyttöoikeuskorvaukseksi esitetään 1 €/m². Mikäli kaikkien maanomistajien kanssa päästään sopimukseen, tulee käyttöoikeuskorvausta maksettavaksi noin 31.000 euroa. Korvaukset rahoitetaan kiinteän omaisuuden investointimenoista asemakaavan toteuttamisesta aiheutuvina kustannuksina.

Edellä esitetyn mukainen maankäyttösopimus lähetetään maanomistajille tarjouksena käyttöoikeuden luovuttamiseksi. Sopimukset solmitaan halukkaiden maanomistajien kanssa.

Luvan hakemisen yhteydessä kaupunki on hakenut käyttöoikeutta niille maa-alueille, joiden omistajien kanssa ei ole päästy sopimukseen käyttöoikeudesta, maanvaihdosta tai kaupasta. Tarvittaessa aluehallintovirasto voi myöntää vesilain mukaisesti hakijalle tarvittavan oikeuden toisen omistamaan alueeseen hankkeen toteuttamiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että maanomistajille tarjotaan edellä esitetyn mukaista käyttöoikeussopimusta. Kunkin sopimuksen ehdot vahvistaa infrajohtamisen toimintayksikön esimies.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Taina Koivisto, taina.koivisto@pori.fi
  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 5.2.2019 (§ 30) päättänyt tarjota Harjunpäänjoen alaosan ja Sunniemen vesitaloushankkeeseen kuuluvan tulvapadon rakentamiseksi nykyisten rakennuspaikkojen eli pienten tilojen omistajille käyttöoikeussopimuksia tulvapadon toteuttamiseksi. Lautakunnan päätöksen mukaan kunkin sopimuksen ehdot on vahvistanut infrajohtamisen toimintayksikön esimies (rakennuspäällikkö). Maanomistajille on lähetetty kirjeet ja halukkaat maanomistajat ovat allekirjoittaneet käyttöoikeussopimukset ja palauttaneet kaupungille. Sopimuksilla tilojen omistajat antavat pysyvän käyttöoikeuden sopimuksen mukaiselle alueelle vesitaloushankkeen mukaisen padon toteuttamiseksi, ylläpitämiseksi sekä huoltamiseksi. Korvauksena pysyvän käyttöoikeuden luovuttamisesta on maksettu kertakaikkinen korvaus 1 €/m². Sopimuksia lähetettiin yhteensä 36:n tilan omistajalle ja sopimuksia on allekirjoitettu tai ollaan allekirjoittamassa yhteensä 29 kappaletta.

Harjunpäänjoen alaosan ja Sunniemen vesitaloushankkeen lupapäätös on annettu 20.5.2020. Lupapäätöksessä niille tilojen omistajille, jotka eivät ole tehneet sopimusta taikka eivät ole sopimassa Porin kaupungin kanssa käyttöoikeudesta, on luvan hakijalle eli Porin kaupungille myönnetty käyttöoikeus alueisiin hankkeen toteuttamiseksi. Porin kaupungin on maksettava luvan mukaisesti myönnetystä pysyvästä käyttöoikeudesta korvaus maanomistajille. Korvauksiin sisältyy hakijan esityksestä poiketen kaikkien kiinteistöjen osalta vesilain (587/2011) 13 luvun 11 §:n 4 momentin mukainen edunmenetyksen korvaaminen puolitoistakertaisena.

Jotta voidaan varmistaa maanomistajien yhdenvertainen kohtelu infrajohtaminen esittää, että niille kiinteistön omistajille, jotka ovat sopineet käyttöoikeudesta Porin kaupungin kanssa, maksettaisiin korvaus vastaavan suuruisena kuin lupamääräyksissä eli 1,5 €/m². Maanomistajille maksettaisiin siten jo maksetun korvauksen (1 €/m²) lisäksi korvauksena pysyvästä käyttöoikeudesta 0,5 euroa käyttöoikeussopimuksen sopimusalueen neliömetriä kohden. Korvaukset rahoitettaisiin kiinteän omaisuuden investointimenoista asemakaavan toteuttamisesta aiheutuvina kustannuksina. Kustannukset korvaussumman yhdenvertaistamisesta ovat yhteensä 6187,00 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että maanomistajille, joiden kanssa on solmittu tai solmitaan käyttöoikeussopimus Harjunpäänjoen ja Sunniemen vesitaloushankeen mukaisen tulvapadon rakentamiseksi, maksetaan jo maksetun käyttöoikeuskorvauksen lisäksi korvauksena 0,5 €/m², siten että korvaus käyttöoikeuden luovuttamisesta on yhteensä 1,5 €/m².

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Maanomistajat, infrajohtaminen/Koivisto/Laine/Lehti

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi