Tekninen lautakunta, kokous 23.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Kiinteistön määräalan osto Sunniemestä, 609-442-1-77 Lintula

PRIDno-2020-3576

Valmistelija

  • Maria Huhtamäki, maria.huhtamaki@pori.fi

Perustelut

Porin Sunniemessä sijaitsevan kiinteistön Lintula 609-442-1-77 omistajan kanssa on neuvoteltu kiinteistön määräalan, pinta-alaltaan noin 4.301 m2, ostamisesta Porin kaupungille. Määräalalle on Sunniemenrannan ja Isojoenrannan 609 1679 luonnosvaiheen asemakaavassa osoitettu noin 2.120 m2 käyttötarkoitukseen erityisalue, lisäjuopaa/lisäjokea ja siihen liittyviä rakenteita ja laitteita sekä virkistyskäyttöä varten (E-w), noin 2.178 m2 virkistysalueeksi (V) ja noin 3 m2 maatalousalueeksi (MT-2). Määräala on rajattu oheiseen sopimuskarttaan. Neuvottelujen yhteydessä myyjän kanssa on sovittu myös, että kaupan toteutuessa myyjä luovuttaa samalla vastikkeetta sopimuskartan mukaisen, asemakaavaluonnoksessa katualueeksi osoitetun määräalan, pinta-alaltaan noin 82 m2, katualueen ilmaisluovutusvelvollisuuden perusteella.

Kaupunki on antanut myyjälle kirjallisen ostotarjouksen 8.602 euroa (2 €/m2), jonka myyjä on ilmoittanut hyväksyvänsä. Hinta noudattaa yllä mainitun asemakaavaluonnosalueen maanhankinnan yhtenäistä hintatasoa.

Kiinteistön määräalan hankinta Porin kaupungille on asemakaavan sekä erityisesti Harjunpäänjoen alaosan ja Sunniemen vesitaloushankkeen tulvauoman toteutumiseksi erittäin tärkeää.

Kuluvan vuoden talousarviossa on osoitettu 1.500.000 euron määräraha kiinteän omaisuuden ostoihin.  Määrärahaan on 10.6.2020 mennessä kohdistunut menoja 161.712 euroa, joten kaupan toteutumiseen on määrärahavalmius.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että kaupunki ostaa [peitetty] kiinteistön Lintula 609-442-1-77 määräalan 4.301 m2 oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin 8.602 euron kauppahinnasta. Kauppakirja on allekirjoitettava 31.10.2020 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Myyjä, kaupunkisuunnittelu (Klemetti), infrajohtaminen/maapolitiikka (Laine, Lehti, Pikkusaari, Sankman, Valkonen, Puputti, Huhtamäki)

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi