Tekninen lautakunta, kokous 23.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Kiinteistön osto Sunniemestä, 609-442-1-73 Syrjälä

PRIDno-2020-3560

Valmistelija

  • Maria Huhtamäki, maria.huhtamaki@pori.fi

Perustelut

Porin Sunniemessä sijaitsevan kiinteistön Syrjälä 609-442-1-73 omistaja on tarjonnut kiinteistöään ostettavaksi Porin kaupungille. Kiinteistön kiinteistörekisteriotteen mukainen pinta-ala on 2,010 ha, ja kiinteistölle on Sunniemen luonnosvaiheessa olevassa asemakaavassa osoitettu katualuetta, viisi asuintonttia (AO-131) ja puistoa (V) sisältäen hulevesien viivytysaltaan. Kiinteistö rajautuu osin kaupungin ennestään omistamiin maa-alueisiin. Tällä hetkellä kiinteistö on lähes kokonaan peltoa, joka on myyjän omassa viljelykäytössä.

Kaupunki on antanut myyjälle kirjallisen ostotarjouksen 40.200 euroa (2 €/m2), jonka myyjä on ilmoittanut hyväksyvänsä. Hinta noudattaa yllä mainitun asemakaavaluonnosalueen maanhankinnan yhtenäistä hintatasoa.

Kiinteistön hankinta Porin kaupungille on asemakaavan toteutumisen ja kaavatehokkuuden kannalta erittäin perusteltua. Kuluvan vuoden talousarviossa on osoitettu 1.500.000 euron määräraha kiinteän omaisuuden ostoihin. Määrärahaan on 10.6.2020 mennessä kohdistunut menoja 161.712 euroa, joten kaupan toteutumiseen on määrärahavalmius.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että kaupunki ostaa [peitetty] kiinteistön Syrjälä 609-442-1-73 oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin 40.200 euron kauppahinnasta. Kauppakirja allekirjoitetaan 31.10.2020 mennessä

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Myyjä, kaupunkisuunnittelu (Klemetti), infrajohtaminen/maapolitiikka (Laine, Lehti, Pikkusaari, Sankman, Valkonen, Puputti, Huhtamäki)

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi