Tekninen lautakunta, kokous 23.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Kiinteistöstä Tuorsniemi, 609-445-14-14 vuokratun alueen myyntianomus

PRIDno-2020-3688

Valmistelija

  • Elisa Laine, tonttipäällikkö, elisa.laine@pori.fi

Perustelut

kaupunki on vuokrannut 4.1.1995 solmitulla vuokrasopimuksella Tuorsniemen kylästä Mäkelänmäen alueelta tilalla PATELA 609-445-14-14 sijaitsevan noin 5000 m²:n suuruisen alueen asuinrakennusta varten. Alueella sijaitsee vuonna 1991 valmistunut omakotitalo. Kaupungille alue on siirtynyt osana isompaa kokonaisuutta, ja rakennuksen maapohja pihapiireineen on ollut ostovaiheessa vuokrattuna kolmannelle ja vuokrasopimus on kaupan johdosta siirtynyt kaupungille. Kaupunki ei siten ole solminut alkuperäistä vuokrasopimusta. Kiinteistökauppa on hankittu raakamaana tulevaa asemakaavoitusta varten. Vuokrasopimus päättyy 9.1.2038.

Omakotitalo vuokraoikeuksineen on ollut myynnissä, ja ostajaehdokas on lähestynyt kaupunkia aikomuksenaan ostaa maapohja omaksi. Ostajan kanssa on neuvoteltu jo vuoden 2019 aikana, jolloin vielä noudatettiin aikaisempaa ajatusta siitä, että vuokra-alue olisi ollut myytävissä ja siihen tarjottiin mahdollisuus vuoden 2019 loppuun mennessä. Tilanne ei silloin syystä tai toisesta johtanut kiinteistökauppaan. Halukkuus kiinteistökauppaan nousi uudelleen esille vuoden 2020 puolella. Asiaa on tarkasteltu uudelleen maapoliittisen strategian kannalta, ja yhdessä kaupunkisuunnittelun kanssa, jolloin tultiin tulokseen, että aluetta ei tulisi myydä, ennen kuin rakennuspaikka on osoitettu tontiksi asemakaavalla. Alueen myyminen ennen asemakaavan laatimista hankaloittaisi tulevan asemakaavan laatimista. Tämän johdosta ostotiedusteluun on vuoden 2020 vaihteen jälkeen suhtauduttu kielteisesti. Olisi myös perustelematonta, että kaupunki on hankkinut alueen asemakaavoitusta varten ja kuitenkin myisi sen ennen asemakaavoitusta. Sen sijaan kaupunki voi sitoutua jatkamaan alueen vuokrasopimusta sen päätyttyä.

Asiakas on esittänyt huolensa vuokran hallitsemattomasta korotuksesta vuokrasopimuksen päätyttyä. Vuokra-alueeseen ei sovelleta valtuuston vahvistamia kaupunginosakohtaisia tonttivuokria, sillä niitä sovelletaan vain asemakaavan mukaisilla tonteilla, joilla on myös osoitettu rakennusoikeus. Nyt kyseessä olevalla vuokra-alueella ei ole kaavaa, joka MRL 72§:n mukaisesti olisi rakennusluvan perusteena. Vuokrasopimuksen päätyttyä arvioidaan uusi vuokra. Tällä hetkellä vuosivuokraan ei kohdistu korotuspaineita, eikä ole näköpiirissä, että lähitulevaisuudessakaan korotuspaineita nykyiseen vuokraan nähden olisi odotettavissa.

Infrajohtaminen esittää, että tilan PATELA 609-445-14-14 alueella sijaitsevan noin 5000 m2:n suuruisen alueen vuokrasopimusta jatketaan 31.12.2067 asti. Alkuperäisen vuokrasopimuksen päättyessä 9.1.2038 vuokralainen sitoutuu hyväksymään 10.1.2038 alkaen vuokraehdot, mm. vuokran, jotka vuokranantaja tarkistaa vastaamaan muiden tähän verrattavien vuokrasopimusten ehtoja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että vuokra-aluetta ei myydä ja että vuokrasopimusta jatketaan edellä kuvatulla tavalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Ostotarjouksen tekijä, vuokraoikeuden haltija, TEK kiinteistölakimies, kaupunkisuunnittelu/Mäkelä

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi