Tekninen lautakunta, kokous 23.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Liiketontin Isojoenranta 609-18-6-3 vuokraaminen

PRIDno-2020-3601

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Rakennustoimisto Santala Oy on hakenut perustettavan yhtiön lukuun osoitteessa Isojoenrannantie 91 sijaitsevaa liike- ja toimistorakennusten tonttia (K) 609-18-6-3. Tontin pinta-ala on 4.107 m² ja rakennusoikeus 800 k-m². Yhtiö suunnittelee tontille toimitiloja, jotka käsittävät toimisto- sekä varasto- ja liiketilat, kolmelle tai neljälle eri alan toimijalle. Rakentaminen alkaisi keväällä 2021.

Tontti on palautunut kaupungille kuluneen kevään aikana, mistä alkaen se on ollut jatkuvassa haussa. Tonttiin ei ole kohdistunut muita hakemuksia tänä aikana.

Liiketontin Isojoenranta 609-18-6-3 keskeiset vuokraehdot ovat:

Pinta-ala 4.107 m²
Rakennusoikeus 800 k-m²
Rakentamis-
velvollisuus
600 k-m²
Vuokra-aika allekirjoituspäivä - 31.12.2070
Vuosivuokra

2.662,03 euroa elinkustannusindeksin (1951:100) vuoden 2019 keskiluvun 1968 kohdalla

Tontin erottamis- ja rekisteröintimaksu 1.135 euroa

Vuosivuokra on viisi prosenttia Isojoenrannan liiketonteille vahvistetusta yksikköhinnasta 63 €/k-m². Yksikköhinta on sidottu vuoden 2012 keskiluvun 1863 kohdalla. Vuoden 2019 keskiluvun 1968 kohdalla yksikköhinta on 66,55 €/k-m².

Yritystonttien vuokrasopimusmallia noudattaen laadittava sopimus on allekirjoitettava viimeistään 30.9.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että liiketontti Isojoenranta 609-18-6-3 vuokrataan Rakennustoimisto Santala Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tontin hakija, infrajohtaminen/maapolitiikka

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi