Tekninen lautakunta, kokous 23.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Määräalojen vaihto kiinteistöistä Länsimetsä 609-458-53-86 ja Länsituuli 609-458-53-43

PRIDno-2020-3637

Valmistelija

  • Päivi Valkonen, maanmittausinsinööri, paivi.valkonen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki on aloittamassa Rauhalammintie-nimisen kadun rakentamista Länsimetsän eli 84. kaupunginosassa. Kyseistä katua ei ole lohottu eikä kaupunki omista kokonaan katualuetta. Koska kyseessä ei ole alueen ensimmäinen asemakaava, kaupunki ei saa katualuetta omistukseensa MRL 94 §:n mukaisesti ilmaisluovutuksena. Tästä johtuen Kiinteistö Oy Porin Kurrenkulman kanssa on neuvoteltu seuraavasta maanvaihdosta:

Porin kaupunki luovuttaa Kiinteistö Oy Porin Kurrenkulmalle kaksi määräalaa kiinteistöstä Länsimetsä 609-458-53-86. Määräalojen  yhteispinta-ala on noin 44 m2 ja ne ovat osa voimassa olevan asemakaavan mukaista liiketonttia Länsimetsän eli 84. kaupunginosan korttelissa nro 25. Kiinteistö Oy Porin Kurrenkulma omistaa arvokkaimman osan em. tontista.

Kiinteistö Oy Porin Kurrenkulma luovuttaa Porin kaupungille noin 925 m2:n suuruisen määräalan kiinteistöstä Länsituuli 609-458-53-43. Kyseinen määräala on osa voimassa olevan asemakaavan mukaisia Rauhalammintie ja Paattilammintie -nimisiä yleisiä alueita. 

Porin kaupunki maksaa vaihdon johdosta Kiinteistö Oy Porin Kurrenkulmalle 2.683 euron välirahan.

Kaupungille siirtyvän alueen hinta on arvotettu tontin asemakaavanmuutoksen aikaisemman käyttötarkoituksen mukaan.

Kuluvan vuoden talousarviossa on osoitettu 1.500.000 euron määräraha kiinteän omaisuuden ostoihin. 11.6.2020 mennessä rahaa on käytetty 161.712 euroa, joten kaupan toteuttamiseen määrärahan osalta ei ole estettä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että kaupunki tekee edellä kuvatun mukaisen maanvaihdon Kiinteistö Oy Porin Kurrenkulman kanssa liitteenä olevan vaihtokirjan mukaisin ehdoin.

Maanvaihtokirja on allekirjoitettava viimeistään 31.8.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset, TT/Infrajohtaminen/Pikkusaari

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi