Tekninen lautakunta, kokous 23.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Muutos lentokentän käyttöoikeusalueen sopimukseen

PRIDno-2020-3767

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Finavia Oyj on saanut käyttöönsä Porin kaupungilta noin 166,72 hehtaarin suuruisen alueen ilmailutoimintaan 1.10.1987 allekirjoitetulla sopimuksella. Alueella sijaitsee muun muassa Porin lentoasema. Sopimukseen on sen voimassaolo aikana tehty kolme muutosta, joista viimeisin on tehty 13.11.2019 (TELA 15.10.2019 § 207). Osa käyttöoikeusalueesta, jota Finavia Oyj on käyttänyt lentokentän suoja-alueena sekä kulkuväylänä, kuuluu nykyisin Tiilimäen asemakaavan 609 1698 mukaiseen autopaikkojen korttelialueeseen ja katualueeseen sekä vireille tulevan asemakaavan 1744 mukaiseen katualueeseen.

Infrajohtaminen on neuvotellut Finavia Oyj:n edustajien kanssa edellä mainitun, asemaakaavassa autopaikkojen korttelialueeksi ja katualueeksi osoitetun, noin 1,5 hehtaarin suuruisen alueen palautumisesta kaupungin hallintaan. Osa palautuvasta alueesta kuuluu autopaikkojen tonttiin 609-11-28-1, joka on päätetty luovuttaa Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (KH 8.6.2020 § 338). Muutos Finavia Oyj:n käyttöoikeusalueeseen tulee tehtäväksi ennen kuin vuokrasopimus Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa voidaan tehdä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että Porin lentokentän alueen käyttöoikeussopimusta, jonka toisena osapuolena on Finavia Oyj, muutetaan sopimusalueen osalta siten, että noin 1,5 hehtaarin suuruinen alue palautuu kaupungin hallintaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Vuokralainen, infrajohtaminen/maapolitiikkatiimi

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi