Tekninen lautakunta, kokous 23.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Oikaisuvaatimus, Vuokrasopimuksen jatkaminen Ruosniemen Kukkulankalliolta

PRIDno-2019-4414

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

[peitetty] ja [peitetty] on vuokrattu noin 2.300 m²:n suuruinen alue Ruosniemen Kannistonkallion lammikon alueelta käytettäväksi leirintäalueena ajaksi 1.9.2018-30.9.2019.  Vuokralaiset ovat pyytäneet vuokrasopimuksen jatkamista 30.9.2020 saakka. Pyynnön yhteydessä vuokralaiset ovat esittäneet vuokra-alueen pienentämistä siten, ettei vuokra-alue ulotu nykyisen tavoin lammikon rannalle. Esitetyn vuokra-alueen pinta-ala on noin 1.300 m².

Alueelle on alun alkaen annettu käyttölupa leirintäaluetta varten vuoden 2018 niin sanotun superkesän ajaksi. Tämän jälkeen vuokrasopimusta jatkettiin edellä mainitusti vuokrasopimuksen päättyessä 30.9.2019. Alue on siten lähtökohtaisesti vuokrattu lyhytaikaista toimintaa varten.

Ruosniemen Kannistonkallion alue on suosittu vapaa-ajanviettopaikka kaupunkilaisten keskuudessa. Eteläpuolen hiekkaranta on suosittu perheiden uintipaikka ja pohjoispuolen kalliot ovat nuorison suosiossa. Uimapaikka on myös ainoa Ruosniemen suunnassa, joten sen säilyttäminen yleisessä käytössä mahdollisimman vähin rajoittein on alueen asukkaiden ja muiden kaupunkilaisten kannalta tärkeää.

Leirintäalueen pitämisestä kyseisen lammikon alueella on tullut kaupungille kuntalaispalautetta puolesta ja vastaan. Osa virkistysalueen käyttäjistä on häiriintynyt leirintäaluetoiminnasta ja toisaalta leirintäaluetoiminta on jossain määrin, muun muassa melun ja ilkivallan vuoksi, häiriintynyt virkistysalueen yleisestä käytöstä.

Vuokralaisten esittämä vuokra-alueen pienentäminen rajoittaisi lammikon ranta-alueen käyttöä nykyistä vähemmän, mutta ei kuitenkaan poistaisi virkistysalueen käyttämisestä leirintäalueelle ja vastaavasti leirintäalueesta virkistysalueen käyttäjille aiheutuvaa häiriötä.

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU). Toiminta, joka poikkeaa asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta, on voitu tilapäisesti hyväksyä alueella. Jos alueella halutaan harjoittaa toimintaa, joka poikkeaa asemakaavan osoittamasta käyttötarkoituksesta pitkäaikaisesti, tulee ratkaisut tutkia asemakaavallisessa harkinnassa.

Edellä esitetty sekä infran kunnossapidon, kaupunkisuunnittelun, ympäristö- ja terveysvalvonnan sekä liikunta- ja nuorisoyksikön kannat huomioon ottaen teknisen toimialan infrajohtamisen toimintayksikkö ei esitä leirintäalueen maanvuokrasopimuksen jatkamista.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että [peitetty] ja [peitetty] vuokrasopimusta Ruosniemen Kannistonkallion alueella ei jatketa nykyisen vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti, että vuokrasopimusta jatketaan yhdellä vuodella ja että vuokralaisten kanssa käydään neuvotteluja yritysmuodosta, asemakaavan muutoksesta ja mahdollisuudesta etsiä uutta vaihtoehtoista paikkaa.

 

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta on 1.10.2019 (§ 195) päättänyt, että [peitetty] ja [peitetty] Ruosniemen Kukkulankallion alueelta vuokratun alueen vuokrasopimusta leirintäalueen pitämistä varten jatketaan yhdellä vuodella [30.9.2020 asti] ja että vuokralaisten kanssa käydään neuvotteluja yritysmuodosta, asemakaavan muutoksesta ja mahdollisuudesta etsiä uutta vaihtoehtoista paikkaa. Infrajohtamisen toimintayksikön esitys oli, infran kunnossapidon, kaupunkisuunnittelun, ympäristö- ja terveysvalvonnan sekä liikunta- ja nuorisoyksikön kannat huomioon ottaen, että vuokrasopimusta ei jatketa.

Infrajohtaminen on viime syksynä yhdessä kaupunkisuunnittelun kanssa kartoittanut mahdollisia vaihtoehtoisia sijainteja pidempiaikaiselle toiminnalle, mutta kaavallisesti ja sijainnillisesti sopivaa paikkaa ei tuolloin löytynyt.

Tekninen lautakunta on sittemmin evästänyt infrajohtamisen valmistelemaan vuokrasopimukselle useamman vuoden jatkon nykyiselle sijainnilleen, jotta leirintätoiminnan jatkuminen voidaan turvata useammaksi vuodeksi kerrallaan.

Voimassa olevan vuokrasopimuksen mukaan vuokra-aluetta saa käyttää leirintäalueena. Vuokralaiset ovat 19.8.2019 jättäneet ilmoituksen ulkoilulain mukaisen leirintäalueen pitämisestä. Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta on 27.11.2019 (§ 130) päättänyt kieltää leirintäalueen pitämisen ulkoilulain nojalla. Päätöksen perusteluissa on muun muassa katsottu, että toiminta poikkeaa alueen voimassa olevan asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta. Alun perin tilapäiseksi, niin sanotun superkesän 2018 ajaksi, tarkoitettu toiminta on asemakaavasta poikkeavasti voitu leirintäalueviranomaisen näkökulmasta sallia määräaikaisesti.

Asemakaavassa alue on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU). 

Ulkoilulain mukaan leirintäalue, jolla on vähintään 10 leirintämökkiä, on aina leirintäalue. Leirintäalueviranomainen on katsonut  [peitetty] ja [peitetty] vuokratulla alueella sijaitsevat kupoliteltat ulkoilulain mukaisiksi leirintämökeiksi. Mikäli kupolitelttojen määrä on alle 10, ei toiminta ole enää ulkoilulain näkökulmasta leirintäaluetoimintaa, eikä leirintäaluelupaa tarvita toiminnan jatkumiseksi. Teknisen lautakunnan evästyksen mukaan vuokrasopimusta voidaan jatkaa siten, että alueella sallitaan sellaisen leirintäaluetoiminnan harjoittaminen, joka ei edellytä leirintäaluelupaa.

Infrajohtaminen katsoo aiemman, 1.10.2019 (§ 195) tehdyn päätöksen perustelujen mukaisesti, ettei alueen vuokrasopimusta tulisi edelleenkään jatkaa. Kupolitelttojen määrän vähentäminen ei muuta tilannetta siten, että asia tulisi arvioida toisin kuin aiemmin on tehty. Edellä mainittu ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan päätös leirintäaluetoiminnan kieltämisestä osoittaa myös valvovan viranomaisen näkemyksen alueen soveltumattomuudesta pidempiaikaista leirintäaluetoimintaa varten, eikä alueen vuokrasopimusta tulisi päätöskään huomioiden jatkaa.

Vuokrattaessa alue muuhun kuin ulkoilulain mukaiseen leirintäaluetoimintaan tulee huomioida, että harjoitettava leirintäaluetoiminta ei ole viranomaisen valvonnan piirissä. Lähtökohtaisesti leirintäalueviranomainen määrää leirintäluvassa ehdot, joita leirintäaluetoiminnassa tulee noudattaa. Sallittaessa valvonnan ulkopuolelle jäävä leirintäaluetoiminta, myös viranomaisen määräykset toiminnan harjoittamisesta jäävät antamatta ja toiminnan valvonta jää epäselväksi.

Leirintäaluetoiminnan jääminen leirintäalueviranomaisen valvonnan ulkopuolelle ei kuitenkaan poista vuokralaisen velvollisuutta hakea muita tarvittavia viranomaislupia, kuten toimenpidelupaa alueella sijaitsevalle siirrettävälle saunalle.

Päätöstä tehdessä tulee ottaa huomioon myös päätöksen mahdollinen ohjausvaikutus, mikäli infrajohtaminen saa vastaisuudessa anomuksia virkistysalueiden vuokraamiseksi pidempiaikaista pienimuotoista leirintäaluetoimintaa varten.

Vuokralaiset ovat syksyllä 2019 esittäneet vuokra-alueen muuttamista nykyistä pienemmäksi siten, että ranta vapautuisi virkistysalueen käyttäjien käyttöön ja kupoliteltat sijoitettaisiin rannan sijasta pidemmälle metsään. Nykyinen vuokra-alue on suuruudeltaan noin 2.300 m² ja esitetty uusi vuokra-alue olisi noin 1.300 m². Vuotuinen vuokra pienenisi näin meneteltynä pinta-alan pienenemisen suhteessa eli elinkustannusindeksiin sidotuksi vuotuiseksi vuokraksi tulisi 518 euroa elinkustannusindeksiin vuoden 2019 keskilukuun 1968 sidottuna. Hakemuksen mukainen vuokra-alueen muutos pienentäisi toiminnasta rannan virkistyskäyttäjille aiheutuvaa haittaa, mutta ei poistaisi toiminnan ja asemakaavan mukaisen käyttötarkoituksen ristiriitaa.

Valmistelijan päätösehdotus on, että alueen vuokraamista ei jatketa. Pysyvän tai pidempiaikaisen leirintätoiminnan sijoittaminen alueelle tulee ratkaista asemakaavan muutoksella.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että vuokrasopimusta jatketaan 5 vuodella siten, että vuokra-alueen rajausta muutetaan vastaamaan liitteenä olevaa vuokralaisten esitystä. Vuokrasopimus voidaan molemminpuolisesti irtisanoa, mikäli viranomainen kieltää toiminnan. Toiminta ei saa haitata uimarannan ja alueen muun ympäristön normaalia kaavan mukaista urheilu- ja virkistyskäyttöä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta päätti 14.4.2020 § 74 maapolitiikkatiimin perusteluista poiketen jatkaa kahdelle yksityishenkilölle Ruosniemen Kukkalankalliolta leirintäaluetta varten vuokratun alueen vuokrasopimusta viidellä vuodella siten, että vuokra-alueen rajausta muutettiin vastaamaan vuokralaisten esittämää aluetta. Päätöksen mukaan vuokrasopimus voidaan molemminpuolisesti irtisanoa, mikäli viranomainen kieltää toiminnan. Päätöksen mukaan toiminta ei saa haitata uimarannan ja alueen muun ympäristön normaalia kaavan mukaista urheilu-​ ja virkistyskäyttöä.

Päätökseen on tullut kolme oikaisuvaatimusta. Oikaisuvaatimukset ovat tulleet ajoissa ja tekijät ovat Porin kaupungin jäseniä, joten oikaisuvaatimukset tutkitaan. Oikaisuvaatimuksissa vaaditaan, että alueen vuokrasopimusta ei jatketa. Oikaisuvaatimusten mukaan vuokra-alueella harjoitettu toiminta ja leirintäaluetoimintaa varten rakennetut rakennelmat aiheuttavat selvää ja toistuvaa haittaavat alueen kaavan mukaiselle virkistyskäytölle. Virkistyskäytölle aiheutuvan haitan lisäksi vuokra-alueella harjoitettu toiminta on oikaisuvaatimusten mukaan kaavanvastaista. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi tuotu esiin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan kielteisen leirintäalueluvan ja vuokrauspäätöksen ristiriitaisuus, alueiden vedenoton ja jätevesien käsittelyn puutteelliset selvitykset, viranomaisvalvonnan puute, saunarakennuksen luvattomuus sekä muun muassa päätöksen vaikutukset vastaisuudessa tuleviin pyyntöihin vuokrata yleistä virkistysaluetta vastaavaan käyttöön.

Lautakunnan päätös jatkaa vuokrasopimusta perustuu kaupungin kasvu- ja elinvoimaohjelman 2025 mukaiseen tavoitteeseen luoda toimintaedellytyksiä uusille yrityksille. Lautakunnan päätöksen mukaisesti virkistystoiminnalle syntyvää haittaa rajoitetaan pienentämällä vuokra-aluetta, jolloin osa vuokratuista alueista mm. uimaranta vapautuu takaisin yleiseen virkistyskäyttöön ja siten kaavan mukainen virkistyskäyttö toteutuu. Lautakunta on katsonut, että toiminnan valvonta kuuluu viranomaiselle ja se toteutuu riittävällä tavalla. Viranomainen määrittää toiminnan tarvitsemista luvista ja siten myös toiminnan kaavanmukaisuudesta. Toimintaa harjoittava voi hakea viranomaislupia vasta, kun on saanut maa-alueen omistukseensa tai hallintaansa. Se myös vastaa toiminnastaan viranomaiselle. Sopimus on päätöksen mukaan molemminpuolin irtisanottavissa, mikäli viranomainen kieltää toiminnan. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää hylätä [peitetty], [peitetty] ja [peitetty] oikaisuvaatimukset teknisen lautakunnan päätöksestä 14.4.2020 § 74.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimusten tekijät, vuokralaiset, infrajohtaminen/maapolitiikka

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa  osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet