Tekninen lautakunta, kokous 23.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Reposaaren saaristossa Tahkoluoto-Paakarit osayleiskaavaluonnoksen ulkopuolella sijaitsevien huvilapalstojen vuokra-aikojen jatkaminen

PRIDno-2019-3500

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Elisa Laine, tonttipäällikkö, elisa.laine@pori.fi

Perustelut

Reposaaren saaristossa on vuokralla kaikkiaan 137 huvilapalstaa. Niiden vuokra-ajat päättyvät 31.12.2020. Useat vuokralaiset ovat tiedustelleet sopimusten jatkamisesta.

Alueen yleiskaava on todettu vanhentuneeksi ja alueella on vireillä yleiskaavan muutos, Tahkoluoto-Paakarit osayleiskaava, jonka vaiheita yleiskaava-arkkitehti Heimo Salminen esitteli tekniselle lautakunnalle 25.6.2019 pidetyn kokouksen päätteeksi. Oikeusvaikutteisena valmisteltava yleiskaava luo kehittämisedellytykset Tahkoluodon satamalle ja siihen tukeutuville toiminnoille sekä osoittaa saariston loma-asunto- ja virkistysalueet.

Yleiskaavan hyväksyminen ja lainvoimaistuminen ei ole todennäköistä ennen vuokrasopimusten päättymistä, joten vuokrasopimusten jatkosta pitää päättää väliaikaisesti, kunnes yleiskaava on hyväksytty. Olennaista on se, ettei loma-asuntojen vuokrasopimuksilla vaikeuteta sataman kehittymisedellytyksiä, ja toisaalta se, ettei satamassa nyt olevat tai sinne tulevaisuudessa sijoittuvat laitokset aiheuta onnettomuusriskiä kohteisiin, joissa voi olla ihmisiä. Mitä herkemmistä tai vaikeammin onnettomuustilanteessa tyhjennettävistä kohteista on kyse, sitä kauempana niiden tulee olla vaarallisista laitoksista. Saaristossa sijaitsevat ihmiset ovat mitä suuremmassa määrin vaikeasti sijaitsevissa kohteissa. Yleiskaavalla tutkitaan mm. edellä mainitut suojaetäisyydet, ja tullaan osoittamaan loma-asunnoille sopivat kohteet.

Porin merisaaristoseura ry on syyskuussa 2018 tehnyt esityksen, että vuokrasopimuksia jatkettaisiin 20 vuodella, mutta kuitenkin vähintään kymmenellä vuodella vuokraoikeuksien kiinnitysten vuoksi.

Sataman näkemys ja samalla Porin kaupungin etu on, että sataman liiketoiminta ja toiminnan kehittäminen eivät vaarannu. 

Valmistelun kuluessa on pohdittu niin kahden vuoden, viiden vuoden, kuin pidempiaikaisten vuokrasopimusten laatimista yhden vuoden irtisanomisajalla. Mikäli vuokrasopimukset laadittaisiin pidempiaikaisena, mahdollisen Satamaan sijoittuvan uuden toimijan johdosta tulisi osa vuokrasopimuksista mahdollisesti irtisanoa pitkäaikaisen vuokra-ajan kuluessa. Tällöin rajan vetäminen säilyvien ja irtisanottavien vuokrasopimusten välillä perustuisi poliittiseen harkintaan. Vuokrasopimusten irtisanomisen epävarmuus tällaisessa tilanteessa voisi horjuttaa mahdollisten Satamaan sijoittuvien uusin laitoksiin liittyviä lupaprosesseja tai sijoittumisen mielekkyyttä kilpailutilanteessa. Tästä johtuen lyhyt määräaikainen sopimus on varmin keino liiketoiminnan turvaamiseksi.

Kyseisten loma-asuntopaikkojen vuokrasopimukset on alkujaan tehty olemaan voimassa 31.12.2006 saakka. Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 11.11.2003 § 475 jatkaa loma-asuntopaikkojen vuokrasopimuksia vuoden 2020 loppuun. Silloin vuokran suuruutta tarkastettiin ylöspäin. Siitä huolimatta loma-asuntopaikkojen vuokrat ovat olleet selvästi alle käyvän tason. Tätä voidaan Tahkoluodon loma-asuntotonttien osalta perustella sillä, että alueen kaavoitus on keskeneräinen, eikä loma-asuntotontteja ole kaavalla yhdenmukaisesti osoitettu yleiskaavan ja asemakaavan ollessa ristiriitaisia.

Loma-asuntotonttien hintoja voidaan maapolitiikkatiimin mukaan tarkistaa yleiskaavan saatua lainvoiman, jolloin myös voidaan todeta ne loma-asuntotontit, joille voidaan laatia pitkäaikainen vuokrasopimus. Siihen saakka vuokrasopimusten kesto ja hinnoittelu ratkaistaan väliaikaisena.

Loma-asuntopaikkoja on tällä hetkellä Reposaaren saaristossa vuosivuokralla, joka on keskimäärin 500,27 euroa, tonttikoon ollessa keskimäärin 2019 m². Kokonaisvuokratuotto vuonna 2019 ko. loma-asuntopaikoista on 68 572 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta tekee periaatepäätöksen, että Reposaaren saaristossa sijaitsevien huvilapalstojen vuokra-aikoja jatketaan kahdella vuodella, 31.12.2022 asti oheisen sopimusluonnoksen mukaisesti. Maapolitiikkatiimi ilmoittaa vuokralaisille vuokra-aikojen jatkamisesta ja toteaa, että sopimuksia voidaan jatkaa heti, kuitenkin viimeistään 29.11.2019 mennessä. Ennen jatkamista on kuitenkin määriteltävä ne vuokratontit, joiden vuokrasopimusta ei meluntasoa tai kemikaalien käsittelyä koskevien säännösten perusteella voida jatkaa edes mainitun kahden vuoden ajaksi. Tekninen lautakunta päättää, että tarvittava meluntasoa koskeva mittaus suoritetaan 29.11.2019 mennessä.

Päätös

Asia palautetaan yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi evästyksin, että asiaa tulee valmistella yhdessä Porin sataman ja vuokralaisten kanssa sekä selvittää mm. Rauman ja Uudenkaupungin satamien suojaetäisyydet asutukseen.

Kokouskäsittely

Tonttipäällikkö Elisa Laine vastaili lautakunnan jäsenten kysymyksiin klo 16:11-16:42.

Valmistelija

  • Elisa Laine, tonttipäällikkö, elisa.laine@pori.fi

Perustelut

Reposaaren saaristossa Tahkoluoto-Paakarit osayleiskaava-alueella sijaitsevien huvilavuokrapalstojen lisäksi kaupunki on vuokrannut huvilapalstoja myös muualla saaristossa yhteensä 12 vuokrapalstan osalta. Myös näiden vuokrapalstojen sopimukset ovat päättymässä 31.12.2020 ja vuokrasopimuksia tulee jatkaa.

Kaupunkisuunnittelun lausunto vuokrapalstojen vuokra-aikojen jatkamisesta oikeusvaikutuksettoman kaavan alueella:

"Vuokrasopimuksia ei ole mahdollista jatkaa pitkäaikaisesti saarille tai palstoille, joille ei voida osoittaa vapaa-ajan käyttöön soveltuvaa rakentamista. Pyrkimyksenä on esittää mahdollisimman monelle saarelle/vuokrapalstalle rakennusoikeus oikeusvaikutteisella kaavalla. Tahkoluodon alueella tehtävää rantarakentamistarkastelua ja –mitoitusta on mahdollista jatkaa edelleen koko Porin merialueella rantaosayleiskaavalla, jolloin saarten ja ranta-alueiden rakennusoikeus tulee määritellyksi rakennusluvan myöntämisen perusteeksi (MRL 72 §)." 

Maapolitiikkatiimi yhtyy kaupunkisuunnittelun kantaan. Jatkettaessa vuokrasopimuksia vähemmän kuin kymmenellä vuodella, ei hinnoittelua ole kuntalain 130 §:n velvoittamalla tavalla välttämätöntä tarkistaa uusittaessa. Vuokrasopimukseen tulee kuitenkin ottaa ehto, että vuokran määrää voidaan tarkistaa kesken vuokrakauden, mikäli saariston vuokrapalstoja koskeva hinnoittelu vahvistetaan, esim. Tahkoluoto-Paakarit osayleiskaavan vahvistuttua.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää jatkaa seuraavien, liitteessä lueteltujen vuokrapalstojen vuokrasopimuksia päättyväksi 31.12.2029 saakka oheisen sopimusluonnoksen mukaisesti.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti äänin 8-5 jatkaa vuokrapalstojen vuokrasopimuksia 30:llä vuodella.  Vuokrasopimukseen tulee ehto, että vuokran määrää voidaan tarkistaa kesken vuokrakauden, mikäli saariston vuokrapalstoja koskeva hinnoittelu vahvistetaan, esim. Tahkoluoto-Paakarit osayleiskaavan vahvistuttua.

Lisäksi lautakunta evästi, että mikäli vuokralainen luovuttaa vuokraoikeuden yritykselle, jonka vuokra pitää teknisen toimialan mielestä määritellä kuntalain 130 §:n mukaan niin vuokranantajalla on oikeus vuokralaisen vaihduttua niin tehdä. Ja että vuokrasopimukseen lisättäisiin lauseke, että vuokaralainen on tietoinen alueella Tahkoluoto-Paakarit sijaitsevasta satama-alueesta ja siitä mahdollisesti aiheutuvista haittatekijöistä myös sataman toiminnan muuttuessa tai laajentuessa.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti päätösehdotusta kokouksessa seuraavasti: 

Tekninen lautakunta päättää jatkaa seuraavien, liitteessä lueteltujen vuokrapalstojen vuokrasopimuksia päättyväksi 31.12.2029 saakka oheisen sopimusluonnoksen mukaisesti. Vuokrasopimukseen tulee ehto, että vuokran määrää voidaan tarkistaa kesken vuokrakauden, mikäli saariston vuokrapalstoja koskeva hinnoittelu vahvistetaan, esim. Tahkoluoto-Paakarit osayleiskaavan vahvistuttua.

Keskustelun kuluessa Antero Kivelä esitti Jari Haapaniemen kannattamana, että vuokrapalstojen vuokrasopimuksia jatketaan 30:llä vuodella. 

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että oli tehty muutetusta päätösehdotuksesta poikkeava ehdotus, joten oli äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavanlaisen äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin. Jaa -näppäintä painavat ne, jotka kannattavat muutettua päätösehdotusta ja Ei -näppäintä painavat ne, jotka kannattavat vuokrasopimusten jatkamista 30:llä vuodella.

Suoritetussa äänestyksessä muutettua päätösehdotusta kannattivat Anttivesa Knuuttila, Aila Haikkonen, Ilkka Holmlund, Paula Kivimäki, Veera Forsbacka. Vuokrasopimusten jatkamista 30:llä vuodella kannattivat Johanna Rantanen, Antti Lehtonen, Antero Kivelä, Markku Tanttinen, Jyrki Levonen, Milka Tommila, Jari Haapaniemi, Minna Haavisto.

Äänestyksen perusteella lautakunta päätti hyväksyä äänin 8-5 jatkaa vuokrapalstojen vuokrasopimuksia 30:llä vuodella.

Äänestystulokset

  • Jaa 5 kpl 38%

    Anttivesa Knuuttila, Aila Haikkonen, Ilkka Holmlund, Paula Kivimäki, Veera Forsbacka

  • Ei 8 kpl 62%

    Johanna Rantanen, Antti Lehtonen, Antero Kivelä, Markku Tanttinen, Jyrki Levonen, Milka Tommila, Jari Haapaniemi, Minna Haavisto

Tiedoksi

Alueen vuokrapalstojen vuokraoikeuden haltijat erillisen jakelulistan mukaisesti

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi