Tekninen lautakunta, kokous 23.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Reposaaressa Tahkoluoto-Paakarit osayleiskaavaluonnoksen alueella sijaitsevien huvilapalstojen vuokra-aikojen jatkaminen

PRIDno-2019-3500

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Elisa Laine, tonttipäällikkö, elisa.laine@pori.fi

Perustelut

Reposaaren saaristossa on vuokralla kaikkiaan 137 huvilapalstaa. Niiden vuokra-ajat päättyvät 31.12.2020. Useat vuokralaiset ovat tiedustelleet sopimusten jatkamisesta.

Alueen yleiskaava on todettu vanhentuneeksi ja alueella on vireillä yleiskaavan muutos, Tahkoluoto-Paakarit osayleiskaava, jonka vaiheita yleiskaava-arkkitehti Heimo Salminen esitteli tekniselle lautakunnalle 25.6.2019 pidetyn kokouksen päätteeksi. Oikeusvaikutteisena valmisteltava yleiskaava luo kehittämisedellytykset Tahkoluodon satamalle ja siihen tukeutuville toiminnoille sekä osoittaa saariston loma-asunto- ja virkistysalueet.

Yleiskaavan hyväksyminen ja lainvoimaistuminen ei ole todennäköistä ennen vuokrasopimusten päättymistä, joten vuokrasopimusten jatkosta pitää päättää väliaikaisesti, kunnes yleiskaava on hyväksytty. Olennaista on se, ettei loma-asuntojen vuokrasopimuksilla vaikeuteta sataman kehittymisedellytyksiä, ja toisaalta se, ettei satamassa nyt olevat tai sinne tulevaisuudessa sijoittuvat laitokset aiheuta onnettomuusriskiä kohteisiin, joissa voi olla ihmisiä. Mitä herkemmistä tai vaikeammin onnettomuustilanteessa tyhjennettävistä kohteista on kyse, sitä kauempana niiden tulee olla vaarallisista laitoksista. Saaristossa sijaitsevat ihmiset ovat mitä suuremmassa määrin vaikeasti sijaitsevissa kohteissa. Yleiskaavalla tutkitaan mm. edellä mainitut suojaetäisyydet, ja tullaan osoittamaan loma-asunnoille sopivat kohteet.

Porin merisaaristoseura ry on syyskuussa 2018 tehnyt esityksen, että vuokrasopimuksia jatkettaisiin 20 vuodella, mutta kuitenkin vähintään kymmenellä vuodella vuokraoikeuksien kiinnitysten vuoksi.

Sataman näkemys ja samalla Porin kaupungin etu on, että sataman liiketoiminta ja toiminnan kehittäminen eivät vaarannu. 

Valmistelun kuluessa on pohdittu niin kahden vuoden, viiden vuoden, kuin pidempiaikaisten vuokrasopimusten laatimista yhden vuoden irtisanomisajalla. Mikäli vuokrasopimukset laadittaisiin pidempiaikaisena, mahdollisen Satamaan sijoittuvan uuden toimijan johdosta tulisi osa vuokrasopimuksista mahdollisesti irtisanoa pitkäaikaisen vuokra-ajan kuluessa. Tällöin rajan vetäminen säilyvien ja irtisanottavien vuokrasopimusten välillä perustuisi poliittiseen harkintaan. Vuokrasopimusten irtisanomisen epävarmuus tällaisessa tilanteessa voisi horjuttaa mahdollisten Satamaan sijoittuvien uusin laitoksiin liittyviä lupaprosesseja tai sijoittumisen mielekkyyttä kilpailutilanteessa. Tästä johtuen lyhyt määräaikainen sopimus on varmin keino liiketoiminnan turvaamiseksi.

Kyseisten loma-asuntopaikkojen vuokrasopimukset on alkujaan tehty olemaan voimassa 31.12.2006 saakka. Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 11.11.2003 § 475 jatkaa loma-asuntopaikkojen vuokrasopimuksia vuoden 2020 loppuun. Silloin vuokran suuruutta tarkastettiin ylöspäin. Siitä huolimatta loma-asuntopaikkojen vuokrat ovat olleet selvästi alle käyvän tason. Tätä voidaan Tahkoluodon loma-asuntotonttien osalta perustella sillä, että alueen kaavoitus on keskeneräinen, eikä loma-asuntotontteja ole kaavalla yhdenmukaisesti osoitettu yleiskaavan ja asemakaavan ollessa ristiriitaisia.

Loma-asuntotonttien hintoja voidaan maapolitiikkatiimin mukaan tarkistaa yleiskaavan saatua lainvoiman, jolloin myös voidaan todeta ne loma-asuntotontit, joille voidaan laatia pitkäaikainen vuokrasopimus. Siihen saakka vuokrasopimusten kesto ja hinnoittelu ratkaistaan väliaikaisena.

Loma-asuntopaikkoja on tällä hetkellä Reposaaren saaristossa vuosivuokralla, joka on keskimäärin 500,27 euroa, tonttikoon ollessa keskimäärin 2019 m². Kokonaisvuokratuotto vuonna 2019 ko. loma-asuntopaikoista on 68 572 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta tekee periaatepäätöksen, että Reposaaren saaristossa sijaitsevien huvilapalstojen vuokra-aikoja jatketaan kahdella vuodella, 31.12.2022 asti oheisen sopimusluonnoksen mukaisesti. Maapolitiikkatiimi ilmoittaa vuokralaisille vuokra-aikojen jatkamisesta ja toteaa, että sopimuksia voidaan jatkaa heti, kuitenkin viimeistään 29.11.2019 mennessä. Ennen jatkamista on kuitenkin määriteltävä ne vuokratontit, joiden vuokrasopimusta ei meluntasoa tai kemikaalien käsittelyä koskevien säännösten perusteella voida jatkaa edes mainitun kahden vuoden ajaksi. Tekninen lautakunta päättää, että tarvittava meluntasoa koskeva mittaus suoritetaan 29.11.2019 mennessä.

Päätös

Asia palautetaan yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi evästyksin, että asiaa tulee valmistella yhdessä Porin sataman ja vuokralaisten kanssa sekä selvittää mm. Rauman ja Uudenkaupungin satamien suojaetäisyydet asutukseen.

Kokouskäsittely

Tonttipäällikkö Elisa Laine vastaili lautakunnan jäsenten kysymyksiin klo 16:11-16:42.

Valmistelija

  • Elisa Laine, tonttipäällikkö, elisa.laine@pori.fi
  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi
  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Perustelut

Reposaaren saaristossa, Tahkoluoto-Paakarit osayleiskaavaluonnoksen alueella on vuokralla 127 huvilapalstaa, joiden vuokra-ajat päättyvät 31.12.2020.

Alueen kaavallinen tilanne

Alueella on voimassa 24.3.1997 hyväksytty oikeusvaikutukseton osayleiskaava sekä sisäasiainministeriön 12.1.1949 vahvistama Reposaaren saaristoasemakaava, jossa saaret ovat pienimpiä lukuun ottamatta osoitettu liikenne-, varasto- ja satama-alueeksi. Yleiskaava- ja asemakaava ovat keskenään ristiriitaisia, minkä vuoksi alueelle on pantu vireille oikeusvaikutteisen yleiskaavan laatiminen, jonka tarkoituksena on mm. osoittaa rakennuspaikat huvilapalstoille. Kaavaprosessissa tutkitaan rakentamisen edellytykset ja määrätään rakennusoikeus. Kaavaprosessin keskeisin tavoite on kuitenkin turvata sataman toiminta- ja laajentumisedellytykset myös tulevaisuudessa ja oleellista on, että huvilapalstoiksi vuokratut alueet eivät saa rajoittaa näitä edellytyksiä. Kuitenkin kaavaprosessin yksi tärkeistä tavoitteista on myös, että vapaa-ajan virkistyskäyttö ja kulttuurihistoriallisesti arvokas kalastaja-asutus Paakarien alueella pyritään turvaamaan ja virkistyskäyttöä, luonnontarkkailua ja saaristomatkailua turvataan ja edistetään, kuitenkin sataman kilpailukyky turvaten.

Asian aikaisempi käsittely

Vuokrasopimusten jatkoa käsiteltiin teknisessä lautakunnassa 6.8.2019, jolloin, vuokrasopimuksia esitettiin jatkettavaksi kahden vuoden määräaikaisella sopimuksella. Asia palautettiin tuolloin yksimielisesti valmisteluun evästyksin, että asiaa tulee valmistella yhdessä Porin sataman ja vuokralaisten kanssa sekä selvittää mm. Rauman ja Uudenkaupungin satamien suojaetäisyydet asutukseen.

Kyseisten satamien erityisominaisuudet mm. kemikaalisatamissa käsiteltävien kemikaalien määrien, laatujen, sijoittamisen ja logistiikan osalta ovat erilaisia alueen ympäröivän maankäytön lisäksi. Tästä syystä eri satamien vertailu keskenään ei ole mahdollista.

Yleiskaavan etenemistä ja vuokraoikeuksien jatkamista on esitelty ja niistä on keskusteltu syksyn jälkeen useissa poliittisissa päätöksentekoelimissä kokouksen ulkopuolisena asiana. Teknisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen evästys on, että vuokrasopimuksia tulee jatkaa pitkillä 20 vuoden vuokraoikeuksilla.

Vuokrasopimusten vaikutukset kaupungin elinkeinoelämään

Kaavoitusprosessin ollessa kesken, ei voida ennustaa, mitkä nykyisistä huvilapalstoiksi vuokratuista alueista tulevat varmuudella osoitetuksi rakennuspaikoiksi. Rakennuspaikkojen edellytyksiin vaikuttavat kaavaprosessin aikana tehdyt monet selvitykset, joista muutamana mainittakoon suuronnettomuusriskikartoitus, meluselvitys, tulvamallinnukset, sekä TUKESin suositukset esimerkiksi sähkökenttien läheisyyteen osoitettavista rakennuspaikkojen turvaetäisyyksistä. Nämä selvitykset ja niistä tehtävät johtopäätökset ja kaavalliset ratkaisut käsitellään kaupunginhallituksen johdolla kaupunkisuunnittelussa. Oikeusvaikutteinen kaava rakennusoikeuksineen ei kuitenkaan estä nykyisten rakennusten käytön jatkamista.

Suuronnettomuusriskikartoitus on valmistunut keväällä 2020, ja sitä on esitelty mm. satamassa toimiville yrityksille ja kuntapäättäjille. Alueen vuokralaisille sitä ei valitettavasti ennätetty esitellä koronasta johtuvista kokoontumisrajoituksista johtuen. Selvityksessä osoitettiin, että suuronnettomuusriskiä ei voida katsoa aiheutuvan satama-alueen ulkopuolelle. Mm. meluselvitysten ja sitä koskevien ohjearvojen noudattamisen osalta meluvyöhykkeet ratkaistaan kaavaprosessissa.

Osan huvilapalstojen sijaitessa sataman läheisyydessä, tulee vuokrauspäätöksessä ottaa huomioon sopimusten mahdolliset vaikutukset kaupungin elinvoiman kehittymismahdollisuuksiin sekä kaupungin tavoiteisiin toimia uusien elinvoimahankkeiden mahdollistajana. Tahkoluodon alueella kohtaavat sataman, ja siten kaupungin elinvoimaisuuden ja kilpailukykyyn liittyvät tavoitteet, sekä saariston loma-asutuksen turvaamiseen liittyvät tavoitteet. Huvilapalstojen vuokrasopimusten jatkamispäätöstä ei siten voida tehdä irrallisena, huomioimatta palstojen sijaintiympäristöä. Sataman ja loma-asutuksen tavoitteet sovitetaan yhteen vireillä olevan yleiskaavan laatimisprosessissa osallistaen alueen toimijoita ja niitä viranomaisia, joiden toimialaa kaavoitus koskettaa. Vuokrasopimusten jatkaminen lyhytaikaisella, esimerkiksi viiden vuoden määräaikaisella sopimuksella olisi siten perusteltua intressien yhteensovittamiseksi lainmukaisen kaavoitusmenettelyn yhteydessä.

Vuokrasopimusten jatkosta päättämisen yhteydessä tulee arvioitavaksi se haitta, mikä aiheutuu huvilapalstojen vuokralaisille lyhytaikaisen vuokrasopimuksen laatimisesta johtuen siihen mahdolliseen haittaan verrattuna, mikä aiheutuu satamalle, siellä toimiville yrityksille, heidän investointihankkeilleen ja kaupungin elinkeinoelämälle ja taloudelle, mikäli 20 vuodeksi solmittu vuokrasopimus rajoittaa  yritysten toimintaa esimerkiksi ilta-aikaan tai viikonloppuisin melurajoitteista johtuen tai rajoittaa sataman kilpailukykyä uusien investointihankkeiden sijoittumisessa. Toiminnalle mahdollisesti aiheutuvista rajoitteista päättää viranomainen lupaprosessissa voimassa olevan lainsäädännön puitteissa. Huvilapalstojen vuokrasopimuksiin otettavilla ehdoilla ei voida poiketa viranomaisia velvoittavasta lainsäädännöstä.

Vuokran hintataso ja kiinnityskelpoisuus

Harkittaessa vuokrasopimusten uusimista pitkällä, yli kymmenen vuoden vuokrasopimuksella tulee huomioida vuokrasopimuksissa oleva ehto luovuttaa vuokraoikeus vuokranantajaa kuulematta kolmannelle. Siirrettävyyttä koskeva ehto on vuokraoikeuden kiinnityskelpoisuuden yksi edellytys. Vapaa vuokraoikeuden siirto voi johtaa siihen, että vuokraoikeus päätyy toimijalle, jota koskee kuntalain 130 § kunnan omistaman kiinteistön luovutuksen tai vuokrasopimuksen markkinaehtoisuuden määrittelystä.

Tästä syystä ennen vuokrasopimusten jatkamista tulisi määritellä vuokra-alueiden markkinaperusteinen vuokrataso puolueettoman arvioitsijan toimesta. Tätä markkinaperusteisen hintatason määrittämistä ei voi kiertää edes siten, että sopimukseen otetaan ehto, jolla hintataso ratkaistaan kaavan saatua lainvoiman, mm. siksi, että vuokrasopimuksia uusittaessa ei voi olla varmuutta siitä, että kaava saa vuokrakauden aikana lainvoiman.

Mikäli vuokrasopimuksia jatketaan lyhytaikaisella määräaikaisuudella, esimerkiksi viidellä vuodella (alle 10 vuotta), voidaan vuokrasopimuksia jatkaa nykyisellä vuokratasolla ilman kuntalain velvoitetta markkina-arvoisen vuokran määrittämisestä.

Vuokraoikeuksiin kohdistuvat kiinnitykset eivät lakkaa, mikäli vuokrasopimuksen jatko laaditaan, ja sen kirjaaminen saada vireille ennen nykyisen vuokraoikeuden päättymistä. Tähän ei vaikuta vuokrasopimuksen jatkon pituus, joten huolta kiinnitysten lakkaamisesta lyhytaikaisen vuokrasopimuksen vuoksi ei ole.

Kaupunkisuunnittelun lausunto:

“Vuokrasopimuksia ei ole kaupunkisuunnittelun näkemyksen mukaan mahdollista jatkaa pitkäaikaisesti saarille tai palstoille, joille ei voida osoittaa vapaa-ajan käyttöön soveltuvaa rakentamista. Tällaisten palstojen myynti ei myöskään tule kysymykseen. Rajoitteet selviävät vasta kaavoituksessa, alustavasti jo kaavaluonnoksessa, kuitenkin viimeistään vahvistuneesta valtuuston hyväksymästä kaavasta. Ennen kaavan vahvistumista on siksi perusteltua tehdä vain lyhytaikaisia vuokrasopimuksia.

Tahkoluotoon tehdyn suuronnettomuusriskikartoituksen tulokset eivät aseta reunaehtoja vuokrakäytössä olevien saarten palstojen edelleenvuokraukselle. Sen sijaan on muita tekijöitä, jotka vaikuttavat saarten edellytyksiin lomarakennuskäytössä nyt ja jatkossa. Lomarakennuskäyttöön vaikuttavat muun muassa: sataman melu sekä tie- ja raidemelu, tulvariski, saaren pieni koko tai muoto ja voimalinjan läheisyys.

Pyrkimys on esittää yleiskaavassa mahdollisimman monelle saarelle tai vuokrapalstalle rakennusoikeus edellä mainitut reunaehdot huomioon ottaen. Tahkoluodon alueella tehtävää rantarakentamistarkastelua ja -mitoitusta on mahdollista jatkaa edelleen koko Porin merialueella, jolloin saarten ja ranta-alueiden rakennusoikeus tulee määritellyksi rakennusluvan myöntämisen perusteeksi (MRL 72 §).”

Laadittavan yleiskaavan alueella sijaitsee voimajohtolinja, jonka välittömässä läheisyydessä sijaitsevien huvilapalstojen vuokrasopimusten jatkamisesta on pyydetty lausuntoa ympäristö- ja lupatoimialalta. Ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö lausuu asiasta seuraavasti:

“sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (294/2002) on esitetty suosituksena haittavaikutusten ehkäisemiseksi altistumisrajat sähkö- ja magneettikentille. Voimajohtojen taajuudella (50 Hz) raja-arvo sähkökentälle on 5 kV/m. Altistumiseen, joka ei kestä merkittävää aikaa (johtojen lähistöllä voi esimerkiksi marjastaa tai pyöräillä), sovelletaan raja-arvoa 15 kV/m.

Sähkökentän voimakkuus 400 kV johtojen alla saattaa ylittää raja-arvon 5 kV/m joissain tapauksissa, mutta ei kuitenkaan lyhytaikaisen altistumisen raja-arvoa 15 kV/m. Uusien toimintojen sijoittamista tällaiseen kenttään on kuitenkin vältettävä eikä varsinkaan pitkäaikaiseen oleskeluun tarkoitettuja alueita, kuten asuintalon piha, ei tule sijoittaa tallaiseen kenttään.

Edellä esitetyn perusteella ei ole estettä jatkaa samojen vuokralaisten vapaa-ajan asumiseen käytettävien palstojen sopimuksia lyhyellä vuokra-ajalla.”

Näiden kahdeksan voimajohtolinjan välittömässä läheisyydessä sijaitseviin vuokrasopimuksiin tulee ottaa ehto siitä, ettei niiden eteenpäin luovuttaminen ole sallittua ilman kaupungin lupaa, ja myös ehto siitä, että mikäli voimajohtolinjan haltija edellyttää sopimuksen irtisanomista, voidaan sopimus irtisanoa puolen vuoden irtisanomisajalla. Osassa vuokrasopimusta on jo ennestään ollut puolen vuoden irtisanomisaika. Nämä voimajohtolinjan välittömässä läheisyydessä sijaitsevat vuokrapalstat on esitetty liitteenä olevalla kartalla punaisella ympyröitynä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Lautakunta päättää, että liitteessä lueteltujen vuokrapalstojen vuokrasopimuksia jatketaan sekä voimajohtolinjan alla olevien että muiden osalta 9 vuotta ja 11 kuukautta 30.11.2030 saakka. Vuokrasopimuksiin kirjataan vuokrien tarkistus vastaamaan myöhemmin laivoiman saavan oikeusvaikutteisen yleiskaavan rakennusoikeuksia. Voimalinjan vaikutusalueella olevien kiinteistöjen vuokrasopimuksiin kirjataan esittelytekstin mukaiset ehdot huomioimaan erityisolosuhteet. 

Päätös

Tekninen lautakunta päätti äänin 7-6 jatkaa vuokrapalstojen vuokrasopimuksia 30:llä vuodella.  Vuokrasopimuksiin kirjataan vuokrien tarkistus vastaamaan myöhemmin laivoiman saavan oikeusvaikutteisen yleiskaavan rakennusoikeuksia. Voimalinjan vaikutusalueella olevien kiinteistöjen vuokrasopimuksiin kirjataan esittelytekstin mukaiset ehdot huomioimaan erityisolosuhteet. 

Lisäksi lautakunta evästi, että mikäli vuokralainen luovuttaa vuokraoikeuden yritykselle, jonka vuokra pitää teknisen toimialan mielestä määritellä kuntalain 130 §:n mukaan niin vuokranantajalla on oikeus vuokralaisen vaihduttua niin tehdä. Ja että vuokrasopimukseen lisättäisiin lauseke, että vuokaralainen on tietoinen alueella Tahkoluoto-Paakarit sijaitsevasta satama-alueesta ja siitä mahdollisesti aiheutuvista haittatekijöistä myös sataman toiminnan muuttuessa tai laajentuessa.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Antero Kivelä esitti Jari Haapaniemen kannattamana, että vuokrapalstojen vuokrasopimuksia jatketaan 30:llä vuodella. 

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava ehdotus, joten oli äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavanlaisen äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin. Jaa -näppäintä painavat ne, jotka kannattavat päätösehdotusta ja Ei -näppäintä painavat ne, jotka kannattavat vuokrasopimusten jatkamista 30:llä vuodella.

Suoritetussa äänestyksessä päätösehdotusta kannattivat Minna Haavisto, Ilkka Holmlund, Anttivesa Knuuttila, Aila Haikkonen, Paula Kivimäki, Veera Forsbacka. Vuokrasopimusten jatkamista 30:llä vuodella kannattivat Milka Tommila, Jari Haapaniemi, Markku Tanttinen, Antero Kivelä, Antti Lehtonen, Johanna Rantanen, Jyrki Levonen

Äänestyksen perusteella lautakunta päätti hyväksyä äänin 7-6 jatkaa vuokrapalstojen vuokrasopimuksia 30:llä vuodella.

Äänestystulokset

  • Jaa 6 kpl 46%

    Minna Haavisto, Ilkka Holmlund, Anttivesa Knuuttila, Aila Haikkonen, Paula Kivimäki, Veera Forsbacka

  • Ei 7 kpl 54%

    Milka Tommila, Jari Haapaniemi, Markku Tanttinen, Antero Kivelä, Antti Lehtonen, Johanna Rantanen, Jyrki Levonen

Tiedoksi

Alueen vuokrapalstojen vuokraoikeuden haltijat erillisen jakelulistan mukaisesti

Liitteet


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi