Tekninen lautakunta, kokous 23.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Ruosniemen entisen päiväkodin puu- ja piharakennusten purkaminen tontilta 609-51-43-1

PRIDno-2020-3085

Valmistelija

  • Ville Uusitalo, ville.uusitalo@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungilta on jäänyt tonteilla 609-51-43-1 ja 609-51-43-2 sijaitsevat rakennukset käyttämättömiksi sisäilmaongelmien vuoksi. Tonteilla sijaitsee yhteensä neljä rakennusta, joista kaksi ovat varsinaisia päiväkotirakennuksia ja kaksi varastorakennuksia. Lisäksi tonteilla on erinäisiä leikkivälineitä ja aitauksia.

Tilayksikkö esittää, että rakennukset ja rakennelmat tonteilta purettaisiin lukuun ottamatta kivistä päiväkotirakennusta (pysyvä rakennustunnus: 101610425M). Tontteja ympäröivät aitaelementit purettaisiin ja hyödynnettäisiin toisessa kohteessa. Vaihtoehtoisesti aitaelementit myytäisiin joko valmiiksi irrotettuina, tai itse irrottaen. Pihassa jäljellä olevat leikkivälineet ja rakennelmat poistettaisiin purku-urakan yhteydessä. Tonttien kadun varsien puoleiset rajat rajattaisiin luonnonkivillä ja betoniporsailla estäen tontilta läpiajon moottoriajoneuvoilta.

Purkujäte lajitellaan ja hävitetään voimassa olevien maankäyttö- ja rakennuslain sekä jätelain mukaisesti. Maa-alue muotoillaan ympäröivän piha-alueen tasoon tontilta pois viettäväksi. Arvioidut purkukustannukset ovat noin 50.000 € sisältäen työmaan aitaamisen, purkutyöt, kaivinkonetyöt, kuorma-autotyöt, jätteenkäsittelymaksut ja täyttömaat. Purkukulut kirjataan käyttötalouteen tilajohtamisen kustannuspaikalle 14161221, tili 44700 muut palvelut.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää että, tonteilla 609-51-43-1 ja 609-51-43-2 sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat puretaan, poislukien kivinen päiväkotirakennus (pysyvä rakennustunnus: 101610425M).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tilayksikkö/Ville Uusitalo

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi