Tekninen lautakunta, kokous 23.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Teknisen lautakunnan lausunto: Öljylämmityksestä luopuminen Porin kaupungin omistamasta Ahlaisten paloaseman käytössä olevasta kiinteistöstä, valtuustoaloite, Markku Tanttinen

PRIDno-2020-2545

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Markku Tanttinen jätti kaupunginvaltuuston 27.4.2020 kokouksessa puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

"Kuntalain suomin oikeuksin esitän valtuustolle, että Porin kaupunki luopuu öljyn käyttämisestä Ahlaisten paloaseman kiinteistössä vuoden 2020 aikana. Paloaseman kiinteistö uudeksi lämmitysmuodoksi muutettaisiin nykyaikainen ilma-vesilämpöpumppu laitteisto, joka olisi sähköllä toimiva laitos.

Hanke on osa HINKU ilmasto-ohjelmaa, johon olemme kuntalaisina sitoutuneet.

Taustaa: Paloaseman nykykulutus vuositasolla on 8171 litraa kevyttä polttoöljyä vuodessa, joka vastaa 81718 KWh:n sähkön kulutusta vuositasolla.

Öljylämmitteisenä lämmitys tuottaa ilmakehään hiilidioksidia 22061 kg vuositasolla. Ilma-vesi lämpöpumpulla lämmityksen hiilidioksidimäärä on 0 kg vuodessa.

Liitteenä asiantuntijan tekemä muistio on selvennyksenä, jossa on selvitys energiansäästöstä."

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kokouskäsittely

Markku Tanttinen esitti kokouksessa, että hänen tekemänsä valtuustoaloitteen ensimmäisen lause muutetaan muotoon: "Kuntalain suomin oikeuksin esitän valtuustolle, että Porin kaupunki luopuu öljyn käyttämisestä Ahlaisten paloaseman kiinteistössä vuoden 2020 aikana". 

Valmistelija

  • Mikko Viitala, yksikön päällikkö, tilayksikkö, mikko.viitala@pori.fi

Perustelut

TIlayksikkö esittää tekniselle lautakunnalle lausunnoksi valtuustoaloitteeseen seuraavaa:

Yleistä

Teknisen toimialan jatkuvana tavoitteena on kehittää kiinteistöjä niin, että energiankulutus vähenee sen omistamissa kiinteistöissä. Valtuustoaloite koskee Ahlaisten paloaseman öljylämmityksestä luopumista, ja öljylämmityskohteet ovat keskeinen osa energiataloudellista kehittämistä. Porin kaupungin teknisen toimialan hallinnassa olevat öljylämmitteiset kiinteistöt muutetaan joko kokonaan tai osittain muuhun energiamuotoon. Kohdekohtaisesti tulee tarkastella parhaiten soveltuva vaihtoehto, kun huomioidaan energiansäästö, ympäristökuormitus, investointikustannukset, takaisinmaksuaika, taloudelliset resurssit ja rakennuksen elinkaari. Tekninen toimiala on laatinut kohdekohtaisen selvityksen öljylämmityskohteista, ja tarkastellut niitä kokonaisuutena. Tavoitteena on vähentää öljyn käyttöä mahdollisimman kustannustehokkaasti, ja mahdollisuuksien mukaan pyrkiä luopumaan öljyn käytöstä kokonaan, jos se on mahdollista. Öljyn edut sen suhteen, että se ei aseta kovin suuria rajoitteita esimerkiksi sähköliittymän, maaperän tai ulkolämpötilan suhteen ovat hyvät, jotka lämpöpumppujen kohdalla usein saattaa muodostua jopa kynnyskysymyksiksi. Öljylämmitys on myös varmatoimista ja takaa toimintavarmuuden käytännössä kaikissa olosuhteissa. Myös haitat ovat kiistattomat, suurimpana ympäristökuormitus, lisäksi muun muassa hyötysuhde verrattuna lämpöpumpputekniikkaan, ja siksi käyttämisestä polttoaineena tulee pitkällä aikavälillä luopua.

Vertailtavat vaihtoehdot

Ahlaisten paloaseman öljykattilalaitos on vanha, ja toimivuutta on parannettu uusimalla automaatiolaitteet vuonna 2019. Tämä parantaa kattilalaitoksen etäohjattavavuutta ja jatkohälytyksiä, sekä säätöä ja tehokkuutta. Teknisten järjestelmien uusiminen on edessä lähivuosina. Tarkasteltaessa Ahlaisten paloaseman tilannetta erikseen voidaan havaita, että sen vuosittainen öljynkulutus on alle 10 000 litraa. Tämä on prosenttiosuutena noin 3,5% tämän hetkisestä kiinteistöjen kokonaisöljynkulutuksesta Ilma-vesilämpöpumpun asentaminen Ahlaisten paloasemaan olisi monelta näkökulmalta hyvä vaihtoehto. Vanha lämmitysjärjestelmä saataisiin vaihdettua uuteen (lukuunottamatta verkostoa). Öljynkulutus loppuisi ja hiilidioksidipäästöt vähenisivät merkittävästi. Haittapuolelle voidaan lukea se, että lämmön toimitusvarmuus kovilla pakkasilla on huono, koska lämmön tuotto käytännössä loppuu -20 asteen pakkasella. Järjestelmä vaatii mitä todennäköisimmin suoran sähkön käyttöä lisälämmityksenä. Toisena esitettynä vaihtoehtona on 2-4 ilmalämpöpumpun lisääminen kiinteistöön: 2 pumppua autohalliin ja 1-2 miehistön tiloihin ja sosiaalitiloihin. Ilmalämpöpumput ovat erillisiä yksiköitä, ja niiden asennus ei muuta olemassa olevaa järjestelmää. Kahdella pumpulla öljynkulutus puolittuu, 3-4 pumpulla hyvin suurella todennäköisyydellä menee alle puoleen. Järjestelmä on yksinkertaisempi ja edullisempi verrattuna ilma-vesilämpöpumppuun. Haittapuolena olisi vanhan öljylämmitysjärjestelmän säilyttäminen, toisaalta se tuo varmuutta kovilla pakkasilla. Tähän on vaihtoehtona vaihtaa öljykattilan tilalle sähkökattila, mikäli öljylämmityksestä luopuminen on kynnyskysymys.

Johtopäätökset

Yksinkertaistetun arviolaskelman mukaan molemmilla investoinneilla voidaan laskennallisesti saavuttaa noin 3000-5000 €:n vuotuiset kustannussäästöt. Investointikustannuksista johtuen takaisinmaksuaika ilma-vesilämpöumpulle on 13-18 vuotta. Ilmalämpöpumppujen takaisinmaksuaika on noin 6 vuotta. CO2-päästöt pienenevät ilma-vesilämpöpumpun osalta enemmän, koska öljystä voidaan luopua kokonaan. Tekninen toimiala tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa energiatehokkuuden parantamiseksi, ja ottaa ehdotuksia vastaan tavoitteen saavuttamiseksi. Aloitteessa esitetty muutos on hyvä, mutta takaisinmaksuaika on pitkä ja prosentuaalinen osuus kokonaisöljynkulutuksesta melko pieni. Näillä perusteluilla tekninen toimiala on edelleen ilmalämpöpumppuvaihtoehdon kannalla, huomioiden kokonaisuus, laitteiden uudelleenkäytettävyys, kiinteistön nykyinen kunto ja ikä, sekä investoinnin suuruus ja takaisinmaksuaika.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle edellämainitun lausuntonaan valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Milka Tommila ehdotti Johanna Rantasen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu palautusesitys, joten oli äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavanlaisen äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin. Jaa -näppäintä painavat ne, jotka kannattavat palautusesitystä ja Ei -näppäintä painavat ne, jotka eivät kannata palautusesitystä.

Suoritetussa äänestyksessä palautusesitystä kannattivat Johanna Rantanen, Paula Kivimäki, Antero Kivelä, Jyrki Levonen, Milka Tommila. Palautusesitystä eivät kannattaneet  Antti Lehtonen, Ilkka Holmlund, Markku Tanttinen, Jari Haapaniemi, Aila Haikkonen, Minna Haavisto, Veera Forsbacka, Anttivesa Knuuttila.

Äänestyksen perusteella lautakunta päätti äänin 8-5, ettei asiaa palauteta uudelleen valmisteltavaksi. Tämän jälkeen keskustelua jatkettiin. 

Keskustelun kuluessa Markku Tanttinen ehdotti, että edetään hänen tekemänsä valtuustoaloitteen mukaisesti.

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, ettei Tanttisen ehdotusta oltu kannatettu, joten päätösehdotus oli hyväksytty.

Äänestystulokset

  • Jaa 5 kpl 38%

    Johanna Rantanen, Paula Kivimäki, Antero Kivelä, Jyrki Levonen, Milka Tommila

  • Ei 8 kpl 62%

    Antti Lehtonen, Ilkka Holmlund, Markku Tanttinen, Jari Haapaniemi, Aila Haikkonen, Minna Haavisto, Veera Forsbacka, Anttivesa Knuuttila

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Markku Tanttinen, Tilayksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.