Tekninen lautakunta, kokous 23.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 150 Teknisen lautakunnan lausunto: Öljylämmityksestä luopuminen Porin kaupungin omistamasta Kellahden kyläkäytössä olevasta koulukiinteistöstä, valtuustoaloite, Markku Tanttinen

PRIDno-2020-2546

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Markku Tanttinen (Ikivihreät) jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.4.2020 puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

"Kuntalain suomin oikeuksin esitän valtuustolle, että Porin kaupunki luopuu öljyn käyttämisestä Kellahden vanhassa koulukiinteistössä vuoden 2020 aikana. Koulukiinteistön uudeksi koulun lämmitysmuodoksi muutettaisiin nykyaikainen
ilma-vesilämpöpumppu laitteisto, joka olisi sähköllä toimiva laitos.

Hanke on osa HINKU ilmasto-ohjelmaa, johon olemme kuntalaisina sitoutuneet.

Taustaa: Kiinteistön nykykulutus vuositasolla on 10500 litraa kevyttä polttoöljyä vuodessa, joka vastaa 105010 KWh:n sähkön kulutusta vuositasolla.

Öljylämmitteisenä lämmitys tuottaa ilmakehään hiilidioksidia 28341 kg vuositasolla. Ilma-vesi lämpöpumpulla lämmityksen hiilidioksidimäärä on 0 kg vuodessa.

Liitteenä asiantuntijan tekemä muistio on selvennyksenä, jossa on selvitys energiansäästöstä."

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kokouskäsittely

Markku Tanttinen esitti kokouksessa, että hänen tekemänsä valtuustoaloitteen ensimmäisen lause muutetaan muotoon: "Kuntalain suomin oikeuksin esitän valtuustolle, että Porin kaupunki luopuu öljyn käyttämisestä Kellahden vanhassa koulukiinteistössä vuoden 2020 aikana". 

Valmistelija

  • Mikko Viitala, yksikön päällikkö, tilayksikkö, mikko.viitala@pori.fi

Perustelut

Tilayksikkö esittää lautakunnalle lausunnoksi valtuustoaloitteeseen seuraavaa;

Yleistä

Teknisen toimialan jatkuvana tavoitteena on kehittää kiinteistöjä niin, että energiankulutus vähenee sen omistamissa kiinteistöissä. Valtuustoaloite koskee Kellahden kyläkäytössä olevan koulukiinteistön öljylämmityksestä luopumista, ja öljylämmityskohteet ovat keskeinen osa energiataloudellista kehittämistä. Porin kaupungin teknisen toimialan hallinnassa olevat öljylämmitteiset kiinteistöt muutetaan joko kokonaan tai osittain muuhun energiamuotoon. Kohdekohtaisesti tulee tarkastella parhaiten soveltuva vaihtoehto, kun huomioidaan energiansäästö, ympäristökuormitus, investointikustannukset, takaisinmaksuaika, taloudelliset resurssit ja rakennuksen elinkaari. Tekninen toimiala on laatinut kohdekohtaisen selvityksen öljylämmityskohteista, ja tarkastellut niitä kokonaisuutena. Tavoitteena on vähentää öljyn käyttöä mahdollisimman kustannustehokkaasti, ja mahdollisuuksien mukaan pyrkiä luopumaan öljyn käytöstä ja tätä kautta vähentämään sekä kulutusta että ympäristökuormitusta.

Vertailtavat vaihtoehdot

Kellahden kyläkäytössä olevan koulun öljykattilalaitos vanha mutta toimiva. Öljypoltin ja säätölaitteet on uusittu. Kiinteistön varsinaiselle lämmitysjärjestelmälle ei ole tehty viime vuosina merkittäviä parannuksia. Ilma-vesilämpöpumpun asentaminen Kellahden koululle on energiataloudellisesti hyvä ratkaisu, jolla vanha lämmitysjärjestelmä uusittaisiin lämpöverkkoa lukuun ottamatta. Ilmavesilämpöpumppujen kohdalla on kuitenkin aina muistettava se seikka, että niiden tehokkuus kovilla pakkasilla on huono, koska lämmön tuotto käytännössä loppuu -20 asteen pakkasella. Järjestelmä vaatii tällöin jonkin lisälämmön lähteen, käytännössä sähkön. Energiaremontti on myös mahdollista toteuttaa lisäämällä 1-2 ilmalämpöpumppua kiinteistöön. Tämä edellyttäisi öljykattilalaitoksen säilyttämistä, mutta se korvattaisiin esimerkiksi sähkökattilalla siinä vaiheessa, kun öljykattilalaitoksen käyttöikä on ohi. Tällä ratkaisulla järjestelmään ei tule kovin suuria muutoksia, ja voidaan hakea jatkoaikaa toimenpiteille, miten rakennusta pitäisi peruskorjata ja kehittää.

Johtopäätökset

Molemmilla investoinneilla päästään siihen lopputulokseen, että öljynkulutus pienenee ja siitä päästään kokonaan eroon pitkällä aikavälillä. Laskennallisesti voidaan saavuttaa noin 2000- 4000 €:n vuotuiset kustannussäästöt. Investointikustannuksista johtuen takaisinmaksuaika ilma-vesilämpöpumpulle on noin kaksi kertaa pidempi. Tekninen toimiala tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa energiatehokkuuden parantamiseksi, ja ottaa ehdotuksia vastaan tavoitteen saavuttamiseksi. Aloitteessa esitetty muutos on hyvä, mutta takaisinmaksuaika on pitkä ja prosentuaalinen osuus kokonaisöljynkulutuksesta melko pieni. Näillä perusteluilla tekninen toimiala on ilmalämpöpumppuvaihtoehdon kannalla, huomioiden kokonaisuus, laitteiden uudelleenkäytettävyys, kiinteistön nykyinen kunto ja ikä, sekä investoinnin suuruus ja takaisinmaksuaika.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Lautakunta esittää edellämainitun lausuntonaan valtuustoaloitteeseen kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Markku Tanttinen, TIlayksikkö

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.