Tekninen lautakunta, kokous 23.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Teknisen toimialan lausunto: Ruosniemi 51. kaupunginosan kortteli 154 tontin 6 asemakaavan muutos 609 1735

PRIDno-2020-1432

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tea Bogdanoff, tea.bogdanoff@pori.fi

Perustelut

Kaupunkisuunnittelu 2.6.2020

Suunnittelualue sijoittuu Ruosniemen kaupunginosaan n. 4 km päähän kaupungin keskustasta Ruosniementien varrelle. Suunnittelualue rajautuu etelässä Ruosniementiehen, idässä erillispientalojen korttelialueeseen ja muilta osin Umpiaidan puistoon. Kaavamuutos on tullut vireille Porin Antin-talot Oy:n aloitteesta 30.3.2020, PRIDno-2020-1432.

Suunnittelualue on kiinteistö 609-51-154-6, jonka pinta-ala on n. 4370 m². Se on kaupungin omistuksessa ja siitä on tehty Porin Antin-talot Oy:n kanssa varaussopimus 3.3.2020, joka edellyttää asemakaavamuutosta.

Suunnittelualue on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K). Suunnittelualueen rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0.50, joka tarkoittaa rakennusoikeutta 2185 k-m². Suurin sallittu kerrosluku on II. Kaava sallii yhden asunnon rakentamisen ja tontille on rakennettava 1ap/75 k-m².

Kaavamuutoksella muutetaan kaavan pääkäyttötarkoitus rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR), joka mahdollistaa rivitalorakentamisen. Tavoitteena on tiivistää yhdyskuntarakennetta ja tehostaa kaupungin kunnallistekniikan käyttöä muuttamalla toteutumaton kaupan tontti kysyntää vastaavaa rivitalotuotantoa varten. Tontin rakentamisen tehokkuutta on laskettu nykyisestä (e=0.5) vastaamaan alustavan suunnitelman mukaista asuntorakentamisen määrää (e=0.25). Kerroslukua on vastaavasti laskettu yhteen kerrokseen. Autopaikkavaatimusta on taas kasvatettu vastaamaan asumisen edellyttämää yksi autopaikka 80 kerrosalaneliömetriä kohden. Rakentamisen soveltumista ympäristön asuntomiljööseen ohjataan asemakaavan rakennusaloilla ja määräyksillä. Suunnittelualueen hulevesien imeyttäminen ja viivyttäminen on huomioitu yleisissä määräyksissä. Tontin alustavan suunnitelman perusteella on laadittu havainnekuva.

Kaavamuutoksen vireilletulosta (MRL § 63) ja luonnosvaiheesta sekä nähtävilläolosta on ilmoitettu kuulutuksella 13.5.2020 sanomalehdissä, internetissä ja kirjeellä osallisille. Asemakaavaluonnos ja -selostus ovat olleet samanaikaisesti nähtävillä vireilletulon kanssa 14.-27.5.2020. Asemakaavasta ei ole laadittu erillistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Asemakaavan muutoksen vaikutusten ollessa vähäisiä voidaan MRL 63 §:n mukaisesti jättää osallistumis- ja arviointisuunnitelma laatimatta. MRA 30 §:n mukainen kuuleminen on järjestetty osallisille osalliskirjeellä, jossa tiedotettiin asemakaavan vireilletulosta sekä postitettiin luonnosvaiheen asemakaavaluonnos ja -selostus osallisille.

Vireilletulon ja kaavaluonnoksen nähtävilläolon aikana ei saapunut yhtään mielipidettä.

Asemakaavan muutoksesta saatiin luonnosvaiheessa ennakkolausunnot Pori Energia Oy Energiapalvelut- yksiköltä ja Satakunnan Museolta.

Pori Energia Oy Energiapalvelut- yksikkö toteaa ennakkolausunnossaan, että alueelle rakennettaviin kiinteistöihin on saatavilla kaukolämpö, eikä Energiapalveluilla ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Satakunnan Museo toteaa ennakkolausunnossaan, että suunnittelualueen läheisyyteen on viime vuosina kaavoitettu ja rakennettu uutta erillispientalo- ja rivitaloasutusta, joka poikkeaa varsin jyrkästi viereisen vanhan asutuksen ominaispiirteistä. Vaikka uudisrakentamisen tuleekin muodostaa oma ajallinen kerroksensa, voisi liittyminen vanhaan olla pehmeämpää ja sen ominaispiirteet paremmin huomioivaa. Museo esittääkin, että tontilla 154-6 rakennusten sijoittelua ja ulkoasua ohjattaisiin asemakaavassa tarkemmin. Kaavaluonnoksessa rakennusala kattaa lähes koko tontin. Kaavaan liittyvässä havainnekuvassa kolme asuinrakennusta on sijoitettu tontin laidoille ja talousrakennukset (autokatoksia) niiden väliin keskelle tonttia. Tämä tarkoittaisi sitä, että koko tontti varataan autoille. Museo ehdottaa, että autokatokset sijoitettaisiin esim. tontin länsireunalle tontille tulevan ajotien yhteyteen ja asuinrakennusten väliin jätettäisiin oleskelualue. Tontin reunalle museo esittää istutettavaksi pensasaidan pihaa pehmeästi rajaamaan ja liittämään kokonaisuutta alueen vanhoihin pihoihin.

Kaupunkisuunnittelu toteaa, että kaavan yhteydessä laaditaan kaavoituksen kannalta tarpeellisia, mutta alustavia asemapiirroksia. Kaavoituksen luomien reunaehtojen puitteissa on tarkemmassa rakennuslupaprosessissa mahdollista suunnitella ympäristöön soveltuvia ratkaisuja. Jatkosuunnittelua ohjeistetaan museon toiveiden mukaisesti.

Ennakkolausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävissä kaavan asiakirjoissa Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä.

Saatujen ennakkolausuntojen perusteella asemakaavaehdotuksesta ei tarvitse pyytää uutta lausuntoa Pori Energia Oy Energiapalvelut- yksiköltä.

Asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Asemakaavan muutos on merkitykseltään ja vaikutuksiltaan vähäinen, ja siitä päättää kaupunginhallitus.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Ruosniemen 51. kaupunginosan korttelin 154 tonttia 6 koskevan asemakaavan muutoksen 609 1735, päivätty 2.6.2020 nähtäväksi vähintään 14 päivän ajaksi ja pyytää siitä lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalta, Satakunnan Museolta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Porin Vedeltä ja Pori Energia Sähköverkot Oy:ltä, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Kaavamuutoksen anojalta Porin Antin-talot Oy:ltä peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 4000 euroa, joista luonnosvaiheessa on laskutettu 2000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Elisa Laine, tonttipäällikkö, elisa.laine@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 8.6.2020 päättänyt asettaa Ruosniemen 51. kaupunginosan korttelia 154 (osa) koskevan asemakaavan muutoksen 609 1735, päivätty 2.6.2020, nähtäväksi vähintään 14 päivän ajaksi ja pyytää siitä tekniseltä lautakunnalta, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalta, Satakunnan museolta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Porin Vedeltä ja Pori Energia Sähköverkot Oy:ltä lausunnot, minkä jälkeen asia viedään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Infrajohtamisen lausunto:

"Asemakaavan muutoksella osa korttelista 609-51-154 muutetaan liike- ja toimistorakennusten korttelialueesta (K) pääkäyttötarkoitukseltaan rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR). Asemakaavamuutoskohteena olevan tontin omistaja on Porin kaupunki, ja tontti on varattu Porin Antin-talot Oy:lle. Asemakaavan muutos on käynnistynyt Porin Antin-talot Oy:n aloitteesta ja kustannuksella. Tontti luovutetaan varaajalle asemakaavan saadessa lainvoiman asemakaavanmuutoksella vahvistettavan tontin tulevaa käyttötarkoitusta vastaavalla hinnoittelulla. Näin ollen asemakaavanmuutoksesta mahdollisesti aiheutuva arvonnousu kohdistuu maanomistajalle, eli Porin kaupungille, ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaista maankäyttökorvausta ei tule perittäväksi.

Asemakaavan muutoksen sisällöstä ei ole huomautettavaa."

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa edellä olevan lausunnon asemakaavan muutoksesta 609 1735.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelu (Mikko Nurminen, Tea Bogdanoff)

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.