Tekninen lautakunta, kokous 23.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Teknisen toimialan talouden kuukausiraportointi 2020, huhtikuu

PRIDno-2020-1857

Valmistelija

  • Erja Haavisto, talouspäällikkö, talousyksikkö, erja.haavisto@pori.fi

Perustelut

Toiminnallinen toteutuminen

Yhteiset palvelut -yksikön toiminta on ollut tammi-huhtikuun aikana normaalia. Koronasta johtuen on suurin osa yksikön henkilöstöstä alkanut tehdä töitä etänä maaliskuun puolenvälin jälkeen. Palvelupiste Porinassa on asennettu pleksiset roiskesuojat tiskeihin ja tiloihin päästetään vain yksi asiakas kerrallaan. Maaliskuusta lähtien pysäköinninvalvonnan resursseja on kohdennettu normaalia enemmän taajamiin ja lähiöihin. Huhtikuun loppupuolella 6. krs:ssa sijainnut kopiolaitos siirtyi Palvelupiste Porinan tiloihin.

Infrayksikön vuosi on alkanut pääosin suunnitellusti. Työt liittyen investointeihin ovat käynnissä pääosin aikataulun mukaisesti. Lupakäsittelyä odottavat vielä Honkaluodon alue sekä Harjunpäänjoen alaosan vesitaloushanke. Rakentamisessa on aloitettu uusia kohteita hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Katujen osalta kunnossapitotyöt kohdistuivat ajoratojen reikien korjauksiin ja sorateiden kunnostuksiin. Logistiikan ajoneuvot ovat työllistyneet niin rakentamisen kuin kunnossapidon tehtävissä. Koronatilanne ei ole vaikuttanut yksikön toimintaan merkittävästi. Etätyötä tehdään erityisesti infrajohtamisessa.

Tilayksikkö on salkuttanut vuokrasopimukset ja tarkistanut edellistä salkutusta. Kohteita valmistellaan kevääksi myyntiin ja vuoden aikana purettavaksi. Rakennusten purkulupia vuodelle 2020 haetaan 13:lle kohteelle, joista suurin on Äestäjänkadun ent. Satakunnan auto – rakennus ja Pihlavan koulun ns. Uusiosa. Vanhojen kaupungin omistamien rakennusten markkinatilanne on edelleen heikko. Muutamia yksittäisiä kyselyitä on tullut myytävistä rakennuksista ja tarjouksia viety päätöksentekoon.

Investoinnit ja työohjelma etenee pääsääntöisesti tavoitteiden mukaan. Hankesuunnitelmia on saatu valmiiksi muun muassa Meri-Porin päiväkodin ja Vähä-Rauman koulun sekä Urheilutalon osalta. Henkilöstösuunnitelman mukaisia rekrytointeja on valmisteltu täyttölupaprosessiin.  Investointiohjelmaan on kerätty toimialojen yksikkökohtaiset tarpeet investointineuvotteluissa.

Talouden toteutuma

Huhtikuulle kuuluvista vuokrakuluista on 293 701 euroa kirjattu rahoituskuluihin, eivätkä ne siten sisälly järjestelmästä saatavan raportin toimintakuluihin eikä kulujen toteumaprosentteihin. Näiden korjaus näkyy vasta toukokuun raportissa. Korjaus on kuitenkin jo huomioitu alla raportoitavissa toteumissa.

Valtuustoon nähden sitova erä eli toimintakulujen toteuma oli kumulatiivisesti huhtikuun lopussa -14,7 miljoonaa euroa, josta huhtikuun toteuma oli -4,2 miljoonaa euroa. Huhtikuun lopun kumulatiivinen toteuma, -14,7 miljoonaa euroa, oli 30,3% koko vuoden muutetun käyttösuunnitelman määrärahasta -48,6 miljoonaa euroa (4/2019 kumulatiivinen toteuma -14,8 miljoonaa euroa 31,4%).

Huhtikuun lopussa henkilöstökulut olivat 28,6% koko vuoden muutetun käyttösuunnitelman määrärahasta (32,1%), palveluiden ostot 27,7% (27,2%), aineet, tarvikkeet ja tavarat 31,8% (34,0%), avustukset 6,5% (0,8 %) sekä muut toimintakulut 33,8% (32,5%).

Huhtikuun lopussa toimintatuotoissa oli kumulatiivisesti toteutunut 3,1 miljoonaa euroa, joka on 16,6% koko toimialan muutetun käyttösuunnitelman määrärahatavoitteesta (3,3 miljoonaa euroa 15,6%). Toimintatuottojen vuositavoite on viime vuoden tilinpäätökseen verrattuna noin 2,7 miljoonaa euroa pienempi johtuen pääasiassa maankäyttösopimuskorvausten sekä myyntituottojen pienemmästä tuottotavoitteesta vuodelle 2020.

Valmistus omaan käyttöön (VOK) erän osalta huhtikuun kumulatiivinen toteuma oli 1,0 miljoonaa euroa, joka on 27,0% koko toimialan muutetun käyttösuunnitelman määrärahatavoitteesta (1,2 miljoonaa euroa 27,2%). VOK-vuositavoite on viime vuoden tilinpäätökseen verrattuna noin 0,7 miljoonaa euroa pienempi.

Toimintakatetoteuma oli kumulatiivisesti -10,6 miljoonaa euroa (-10,3 miljoonaa euroa), josta huhtikuun toteuma oli -3,1 miljoonaa euroa.

Talouden vuosiennuste

Teknisen toimialan osalta käyttötalouden valtuustoon nähden sitovuustason vuosiennuste on koronaepidemian vuoksi muutetun ennusteen mukainen eli toimintakulut olisivat vuoden lopussa -48,5 miljoonaa euroa, kun ne muutetussa käyttösuunnitelmassa ovat -48,6 miljoonaa euroa. Toimintakatteen osalta vuosiennuste on -26,5 miljoonaa euroa, mikä on noin 0,1 miljoonaa euroa muutettua käyttösuunnitelmaa heikompi.

Yksityiskohtaisemmat raportit yksiköiden toiminnallisesta ja talouden toteumasta ovat erillisinä kuukausiraporttiliitteinä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Lautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Talousyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.