Tekninen lautakunta, kokous 23.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2020

PRIDno-2019-5786

Valmistelija

  • Päivi Kalli, paivi.kalli@pori.fi

Perustelut

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2020 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 10.12.2019. Työsuunnittelusta, kustannusarvioiden tarkentumisesta sekä uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2020 työohjelmaa.

Muutokset tilayksikön työohjelmaan

Määrärahamuutokset:

  • 14111130 Kirjurinluodon rakennukset, musiikkilava lavarakenteiden uusiminen (alkuperäinen määräraha 120 000 €, Tela §21 lisäraha 40 000 €, nykyinen määräraha 160 000 €). Tarve siirtää rahaa 40 000 €, syynä lisääntyneet maanrakennustyöt, salaojituksen lisääminen lavan takaosaan ja oletettua haastavammat asennustyöt. Kustannukset siirretään sitomattomasta toimitilojen muutokset rahasta.

Muutokset:

  • 14110513 Satakunnan museon julkisivun kunnostus (alkuperäinen määräraha 45 000 €), julkisivun tutkimusta ja kunnostuksen suunnitteluun varattu määräraha. Julkisivun kuntotutkimus on tehty, raporttia ei ole vielä saatu, mutta alustavien tietojen mukaan julkisivun kunto ei ole olennaisesti muuttunut viime tutkimuksista 2014. Arvion mukaan julkisivun kunnostusta voidaan siirtää viidellä vuodella eteenpäin. Suunnittelua ei vielä toteuteta. Esitetään, että suunnittelusta jäävä määräraha käytettäisiin Satakunnan museon keittiön kunnostukseen viranomisvaatimusten täyttämiseksi ja keittiön sekä laitteiden modernisointiin. Kustannusarvio 35 000 €.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy Teknisen toimialan työohjelman muutokset vuodelle 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tilayksikön päällikkö, Tilajohtamisen toimintayksikön esimiehen sijainen, valmistelija

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi