Tekninen lautakunta, kokous 27.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 214 Määräalojen myyminen kiinteistöistä Huhtala 609-454-1-743 ja Huhtala I 609-454-1-275

PRIDno-2020-5267

Valmistelija

  • Päivi Valkonen, maanmittausinsinööri, paivi.valkonen@pori.fi

Perustelut

[Peitetty] ovat pyytäneet saada ostaa noin 175 m2:n suuruisen määräalan kiinteistöstä Huhtala 609-454-1-743 ja noin 751 m2:n suuruisen määräalan kiinteistöstä Huhtala I 609-454-1-275. Kyseiset määräalat, joiden koko on yhteensä noin 926 m2, rajoittuvat ostajien ennestään omistamaan kiinteistöön, johon määräalat on myös tarkoitus liittää. Kaupalla selkeytetään alueen kiinteistönmuodostusta ja olemassa olevien rakennusten sijoittumista ostajien omistamalle maalle. Alueella voimassa olevan yleiskaavan mukaan määräalat sijaitsevat maa- ja metsätalousalueella (M).

Määräalojen yhteishinnaksi on sovittu 3.241 euroa, joka on 3,50 €/m2.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että kaupunki myy noin 175 m2:n suuruisen määräalan kiinteistöstä Huhtala 609-454-1-743 ja noin 751 m2:n suuruisen määräalan kiinteistöstä Huhtala I 609-454-1-275  [peitetty] 3.241 euron kauppahintaan oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin. Kiinteistökauppa on allekirjoitettava viimeistään 31.1.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset, tekninen toimiala/infrajohtaminen/ Pikkusaari

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi