Tekninen lautakunta, kokous 27.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 215 Raumanjuovantie plv 1300-1860 ja Niittymetsäntie plv 3,5-230

PRIDno-2020-4255

Valmistelija

  • Tuija Heinävaara, tuija.heinavaara@pori.fi

Perustelut

Maankäyttö- ja rakennuslain 85 §:n mukaan katu on rakennettava kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Seuraava katusuunnitelma on ollut maankäyttö- ja rakennusasetuksen 42 §:n mukaisesti (Vuorovaikutus katusuunnitelmaa valmisteltaessa) valmisteluvaiheessa nähtävillä 11.8.2020-24.8.2020. Suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajilla, haltijoilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin katusuunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on ollut mahdollisuus osallistua katusuunnitelman valmisteluun. Valmisteilla oloaikana katusuunnitelmaluonnoksia esiteltiin Väylänviraston "Vantala-Rantakulmantie tasoristeysturvallisuuden parantaminen" -ratasuunnitelma yleisötilaisuudessa Porin kaupungin kaupungintalon valtuustosalissa 25.8.2020 klo 17:30-19:00 välisenä aikana.

Raumanjuovantie plv. 1300-1860, (Ulasoori), IN/IJ 12 987, 12 988 ja 12 989

Niittymetsäntie plv. 3,5-230, (Ulasoori), IN/IJ 12 988 ja 12 990

Kyseinen katusuunnitelmaehdotus on ollut valmisteluvaiheen jälkeen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n säätämässä tarkoituksessa (Katusuunnitelmaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville) julkisesti nähtävillä 16.9.2020-29.9.2020 Porin kaupungin teknisen toimialan palvelupiste Porinassa. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettu lehti-ilmoituksella ja kaupungin ilmoitustaululla sekä kirjeellä kiinteistön omistajille.

Nähtävilläoloaikana katusuunnitelmasta on jätetty yksi muistutus.

Raumanjuovantie plv. 1300-1860 ja Niittymetsäntie plv. 3,5-230  katusuunnitelmat perustuvat Porin kaupunginvaltuuston  14.12.2015 hyväksymään ja 27.1.2016 lainvoiman saaneeseen asemakaavaan.

Katusuunnitelman sisältö:

Katusuunnitelma sisältää Raumanjuovantien rakentamista paaluvälillä 1300-1860 välille Kruuti-Jussintie - Rantakulmantie yhteensä 520 metriä. Katusuunnitelma liittyy Raumanjuovantie plv. 950-1300 katusuunnitelmaan OM/ks 12 577 ja 12 579, joka on hyväksytty  teknisessä lautakunnassa 31.5.2016. Tästä katusuunnitelmasta on vielä toteuttamatta plv. 1240-1300.

Katusuunnitelmassa Raumanjuovantien poikkileikkaus on 7,5/7,0 metriä ja katusuunnitelmassa on esitetty tilavaraus kevyen liikenteen väylälle.

Niittymetsäntien poikkileikkaus on 6,0/5,5. Raumanjuovantien ja Niittymetsäntien kuivatus toteutetaan avo-ojin.

Katusuunnitelman laatiminen tuli ajankohtaiseksi toteuttaa Väyläviraston ”Vantala-Rantakulmantie tasoristeysturvallisuuden parantaminen” -ratasuunnitelman takia ja väylävirasto osallistuu hankkeen rahoitukseen. Ratasuunnitelmassa on esitetty Vantalan ja Rantakulmantien tasoliittymien poistaminen.

Nähtävilläoloaikana jätettiin yksi muistutus, koskien Raumanjuovantien linjausta. Muistutuksessa viitataan kaupunginvaltuuston 14.12.2015 yksimielisesti tekemään ponteen, jossa on esitetty, että Ulasoorin asukkaiden kanssa käydään tiekatselmus ja pyritään tielinjaukselle hakemaan parempi vaihtoehto ennen kuin rakentamiseen ryhdytään.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kadut suunnitellaan aina asemakaavassa niille varatulle alueelle. Asemakaavasta poikkeavat, katualuevarausta tai -linjausta koskevat muistutukset tulee jättää asemakaavan laadinnan yhteydessä. Muistutuksessa esitetty katulinjaus kulkisi asemakaavan mukaisella Raumanjuovanpuiston alueella.

Kustannusarvio:

Raumanjuovantien plv. 1240-1860 kokonaiskustannusarvio on 377 000,00 €. Kustannusarvioon sisältyvät Raumanjuovantien rakentaminen yht. 580 metriä sekä suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset ja katuvalaistus. Vuoden 2021 kustannusarvio kadun rakentamisen osalta on 334 300,00 €, sisältäen edellä mainitut työt lukuun ottamatta toista päällystyskerrosta. Väylävirasto osallistuu kustannuksiin nykyisen Rantakulmantien tasoisen korvaavan yhteyden rakentamisen verran. Väylävirasto osallistuu Raumanjuovantien kustannuksiin noin 240 600,00 eurolla.

Niittymetsäntien kokonaiskustannusarvio on 98 000,00 €. Kustannusarvioon sisältyvät Niittymetsäntien rakentaminen sekä suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset ja katuvalaistus.

Muut suunnitelmat:

Vihersuunnitelmaa kohteesta ei laadita. Liikennesuunnitelma on laadittu katusuunnitelmaan. Katuvalaistussuunnitelmaa laaditaan parhaillaan.

Rakentamisajankohta:  

Raumanjuovatien rakentamisajankohdaksi on sovittu Väyläviraston kanssa v. 2021 alkuvuosi pohjustustöiden osalta ja ensimmäinen päällystyskerros tehdään loppukesästä 2021. Toinen päällystys tehdään tulevina vuosina. Väyläviraston kanssa solmitaan rakentamisesta toteutussopimus ennen rakennustöihin ryhtymistä. Rakentaminen tehdään investointinumerolta 141301 Asunto- ja teollisuusalueiden kadut, jossa on varattu vuoden 2021 investointisuunnitelmassa hankkeelle 165 000 €.

Niittymetsäntien rakentamisajankohta ei ole tiedossa.

Liitteet    Katusuunnitelma IN/IJ 12 987, 12 988, 12 989 ja 12 990 (sähköinen liite)

                Katusuunnitelma OM/ks 12 577 ja 12 579 (sähköinen liite)

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä edellä mainitut katusuunnitelmat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Infrayksikkö, infrajohtaminen/ Sanna Välimäki, Eija Riihimäki ja Irma Lehto, muistutuksen antaja

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi