Tekninen lautakunta, kokous 27.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 217 Teknisen toimialan talouden kuukausiraportointi 2020, elokuu

PRIDno-2020-1857

Valmistelija

  • Erja Haavisto, talouspäällikkö, talousyksikkö, erja.haavisto@pori.fi

Perustelut

Toiminnallinen toteutuminen

Yhteiset palvelut -yksikön toiminta ollut tammi-elokuun aikana normaalia. Koronan takia suurin osa yksikön henkilöstöstä alkoi tehdä töitä etänä maaliskuun puolenvälin jälkeen. Palvelupiste Porinassa asennettiin pleksiset roiskesuojat tiskeihin ja tiloihin päästettiin vain yksi asiakas kerrallaan. Maalis-, huhti- ja toukokuussa pysäköinninvalvonnan resursseja kohdennettiin normaalia enemmän taajamiin ja lähiöihin keskustan hiljennettyä autoilijoista. Huhtikuun loppupuolella 6. kerroksessa sijainnut kopiolaitos siirtyi Palvelupiste Porinan tiloihin. Tekninen lautakunta ei kokoontunut heinäkuussa. Elokuussa lähes kaikkia etätyösopimuksia jatkettiin vuoden loppuun asti.

Infrayksikön toiminta on jatkunut suunnitellusti. Työt liittyen investointeihin ovat käynnissä pääosin aikataulun mukaisesti. Lupakäsittelyn lainvoimaisuutta odottavat vielä Honkaluodon alue sekä Harjunpäänjoen alaosan vesitaloushanke. Jokikeskushankkeeseen liittyen tehtiin heinäkuussa lisäselvityksiä koskien vuollejokisimpukan esiintymistä työskentelyalueella ja tutkimusraportti on toimitettu elokuussa ELY-keskukselle. Rakentamisessa on aloitettu uusia kohteita hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Kunnossapidon toiminta on aikaisempien vuosien tapaista. Logistiikan ajoneuvot ovat työllistyneet niin rakentamisen kuin kunnossapidon tehtävissä. Koronatilanne ei ole vaikuttanut yksikön toimintaan merkittävästi. Etätyömääräyksen päätyttyä osa henkilöstöstä on siirtynyt takaisin töihin työpisteilleen.

Tilayksikössä tilajohtamisen toimintayksikön uusi esimies on aloittanut virassaan 3.8.2020. Perehdyttäminen aloitettiin toimintapainotteisesti vuosikellon mukaisilla tehtävillä.

Vanhojen kaupungin omistamien rakennusten markkinatilanne on edelleen heikko ja Covid-tilanne on pahentanut tilannetta. Kohteita valmistellaan tilanteesta huolimatta myyntiin ja vuoden aikana purettavaksi.

Tiloihin kohdistuvat investoinnit ja työohjelma etenevät pääsääntöisesti tavoitteiden mukaisesti. Omajohtoisilla työmailla alkaa olla pula osaavasta työnjohdosta. Tilayksikkö pyrkii löytämään uutta työnjohtoa yhteistoimintamenettelyn kautta.

Tilayksikkö tekee töitä sisään vuokrattujen tilojen kulujen minimoimiseksi. Sisään vuokrattavista kohteista luovutaan aktiivisesti. Postitalon toimistotiloissa on tiivistetty ja kuudennesta kerroksesta on luovuttu. Postitalon laajan vesivahingon vuoksi tilayksikkö ryhtyy valmistelemaan kerroksien 3, 4, 7 ja 8 tiloista luopumista. Porin YH-asuntojen ja Sampolan palvelukeskuksen kanssa on neuvoteltu vuosien 2021 ja 2022 PTS-vuokrien jäädyttäminen. Tilayksikkö on valmistellut Pelle Miljoonantie 2 kohteen vuokrasopimuksen purusta kirjeen omistajalle. Kohteesta pyritään eroon pikaisesti.

Talouden toteutuma

Valtuustoon nähden sitova erä eli toimintakulujen toteuma oli kumulatiivisesti elokuun lopussa –29,1 miljoonaa euroa, josta elokuun toteuma oli -3,5 miljoonaa euroa. Elokuun lopun kumulatiivinen toteuma, -29,1 miljoonaa euroa, oli 59,9% koko vuoden muutetun käyttösuunnitelman määrärahasta -48,6 miljoonaa euroa (8/2019 kumulatiivinen toteuma -30,0 miljoonaa euroa 63,4%).

Elokuun lopussa henkilöstökulut olivat 60,6% koko vuoden muutetun käyttösuunnitelman määrärahasta (66,5%), palveluiden ostot 58,7% (62,1%), aineet, tarvikkeet ja tavarat 54,8% (59,3%), avustukset 89,3% (94,8%) sekä muut toimintakulut 64,7% (64,1%).

Elokuun lopussa toimintatuotoissa oli kumulatiivisesti toteutunut 12,9 miljoonaa euroa, joka on 70,2% koko toimialan muutetun käyttösuunnitelman määrärahatavoitteesta (12,9 miljoonaa euroa 61,0%).

Pysäköintimaksuja ja pysäköintivirhemaksuja on elokuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä noin 0,3 miljoonaa euroa viime vuotta vähemmän, mikä johtuu pitkälti kaupungin hiljenemisestä koronapandemian vuoksi.

Toimintatuottojen vuositavoite on viime vuoden tilinpäätökseen verrattuna noin 2,7 miljoonaa euroa pienempi johtuen pääasiassa maankäyttösopimuskorvausten sekä myyntituottojen pienemmästä tuottotavoitteesta vuodelle 2020.

Valmistus omaan käyttöön (VOK) erän osalta elokuun kumulatiivinen toteuma oli 2,2 miljoonaa euroa, joka on 58,6% koko toimialan muutetun käyttösuunnitelman määrärahatavoitteesta (2,8 miljoonaa euroa 62,2%). VOK-vuositavoite on viime vuoden tilinpäätökseen verrattuna noin 0,7 miljoonaa euroa pienempi.

Toimintakatetoteuma oli kumulatiivisesti -13,9 miljoonaa euroa (-14,3 miljoonaa euroa), josta elokuun toteuma oli -2,2 miljoonaa euroa.

Talouden vuosiennuste

Teknisen toimialan käyttötalouden toimintakulujen, mikä on valtuustoon nähden toimialan sitovuustaso, vuosiennustetta on muutettu noin 0,5 miljoonaa euroa aiempaa ennustetta pienemmäksi ollen nyt noin 0,9 miljoonaa alle talousarvion. Henkilöstökulut ovat kertyneet eläköitymisten ja uusrekrytointien vähäisyyden takia talousarviota pienempinä. Niissä säästömahdollisuus näyttäisi olevan vähintään noin 0,5 miljoonaa euroa. Myös palvelujen ostot ovat toteutuneet talousarviota pienempinä, ja niissä säästömahdollisuus voi olla tämänhetkisen arvion mukaan vähintään noin 0,1 miljoonaa euroa. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa lämmityskustannukset ovat jäämässä talousarvion alle ja ennustetta on näiltä osin muutettu 0,3 miljoonaa euroa.

Toimintatuottojen osalta elokuun lopun perusteella näyttää todennäköiseltä, että pysäköintivirhemaksujen kertymä jää aiempaa ennustetta heikommaksi noin 0,09 miljoonaa euroa. Ennustetta on muutettu tältä osin siten, että toimialan toimintatuottojen ennuste kokonaisuudessaan on noin 0,5 miljoonaa euroa talousarviota heikompi.

Toimintakatteen osalta vuosiennuste on -26,0 miljoonaa euroa, mikä on 0,4 miljoonaa euroa alkuperäistä muutettua käyttösuunnitelmaa pienempi.

Yksityiskohtaisemmat raportit yksiköiden toiminnallisesta ja talouden toteumasta ovat erillisinä kuukausiraporttiliitteinä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Lautakunta päättää merkitä asian tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Talous- ja hallintoyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.