Tekninen lautakunta, kokous 27.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 216 Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2020

PRIDno-2019-5786

Valmistelija

  • Päivi Kalli, paivi.kalli@pori.fi

Perustelut

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2020 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 10.12.2019. Työsuunnittelusta, kustannusarvioiden tarkentumisesta sekä uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2020 työohjelmaa.

Muutokset tilayksikön työohjelmaan

Määrärahamuutokset:

  • 14111147 Noormarkun vanhainkoti, Mäntylinna sadevesi- ja salaojajärjestelmien rakentaminen (alkuperäinen määräraha 50 000 €). Töiden laajuus on kasvanut. Investoinnille siirretään 32 000 €, joista 14111143 Noormarkun urheilutalo vesikaton uusiminen investoinnilta 20 000 € (alkuperäinen määräraha 100 000 €, toteutunut 73 350 €) ja 14111132 Työttömät toimitilan vesikaton kunnostus investoinnilta 12 000 € (alkuperäinen määräraha 50 000 €, toteutunut 0 €).

Uudet investoinnit

  • Kirjaston sisäilmaa parantavat toimenpiteet. Kustannusarvio 30 000 €. Rahat siirretään 14111124 Länsi-Porin koulun keittiön lattian uusinen ja mediateekin muutos investoinnilta (alkuperäinen määräraha 60 000 €, toteutunut 25 222 €).
  • Lavian yhtenäiskoulun (ent. Suomela) lastauslaituri, atk-luokkien sähköistys ja porrashuoneen korjauksen loppuunsaattaminen, kustannusarvio 16 000 €. Rahat siirretään 14111131 Cygnaeuksen koulu toimintaa turvaavat toimenpiteet investoinnilta (alkuperäinen määräraha 90 000 €, toteutunut 36 994 €).

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimialan työohjelman muutokset vuodelle 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tilayksikön päällikkö, tilajohtamisen toimintayksikön esimies ja valmistelija

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi