Tekninen lautakunta, kokous 28.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Kalasataman varastohallin purkaminen

PRIDno-2020-2161

Valmistelija

  • Aleksi Vihtilä, aleksi.vihtila@pori.fi

Perustelut

Reposaaren kalasatamaan ollaan tulevina vuosina purkamassa aiempaa enemmän kalaa, koska Selkämeren saaliit ovat pysyneet hyvinä, ja tätä resurssia käyttävien alusten koko on kasvanut. Satama tarjoaa riittävän syvän väylän, hyvät talviolosuhteet ja toimivan infran.

Jotta satama pystyisi vastaamaan lisääntyvän liikenteen ja kohoavien hygienia- sekä kierrätystarpeiden haasteisiin, on satamassa toteutettava joitain nykyaikaistamistoimenpiteitä.

Tilayksikkö esittää olemassa olevan kylmän varastohallin purkamista, joka mahdollistaa uuden lämpimän pyydyksenkorjaushallin rakentamisen puretun hallin tilalle. Kylmä varastohalli on satamalle tällä hetkellä tarpeeton ja tällä muutoksella siirretään nykyisin laitureilla tapahtuva troolien korjaukset sisätiloihin suojaan mm. lokkien jätöksiltä.

Kylmän varastohallin muuttaminen lämpimäksi sekä teräsrakenteiden vahvistaminen sisälle asennettavaa nosturia varten ei ole kustannustehokasta. Uusi lämmin pyydyskorjaushalli on saanut EMKR-tukea 80% hankkeen arvosta.

Purkujäte lajitellaan ja hävitetään voimassa olevien maankäyttö- ja rakennuslain sekä jätelain mukaisesti.

Arvioidut purkukustannukset ovat noin 10.000 € sisältäen työmaan aitaamisen, purkutyöt, kaivinkonetyöt, kuorma-autotyöt ja jätteenkäsittelymaksut

Purkukulut katetaan investoinnilta 14121012, Reposaaren kalasataman kehittäminen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta oikeuttaa tilayksikön purkamaan kiinteistötunnuksella 609-430-1-18 olevan varastohallin R0594.03.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Aleksi Vihtilä

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi