Tekninen lautakunta, kokous 28.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Klasipruukin puistotie, valmistelun aloitus 3.3.2020

PRIDno-2020-1090

Valmistelija

  • Tuija Heinävaara, tuija.heinavaara@pori.fi
  • Irma Lehto, irma.lehto@pori.fi

Perustelut

Katusuunnitelman hyväksyminen, Klasipruukin puistotie, Klasipruuki

Maankäyttö- ja rakennuslain 85 §:n mukaan katu on rakennettava kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Seuraava katusuunnitelma on ollut maankäyttö- ja rakennusasetuksen 42 §:n mukaisesti (Vuorovaikutus katusuunnitelmaa valmisteltaessa) valmisteluvaiheessa nähtävillä 3.3.2020-16.3.2020. Suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajilla, haltijoilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin katusuunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on ollut mahdollisuus osallistua katusuunnitelman valmisteluun.

Klasipruukin puistotie, (Klasipruuki), IN/IJ 12 917, 12 918 ja 12 919

Kyseinen katusuunnitelmaehdotus on ollut valmisteluvaiheen jälkeen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n säätämässä tarkoituksessa (Katusuunnitelmaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville) julkisesti nähtävillä 20.3.2020-2.4.2020 Porin kaupungin teknisen toimialan palvelupiste Porinassa. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettu lehti-ilmoituksella ja kaupungin ilmoitustaululla.

Nähtävilläoloaikana ei katusuunnitelmasta jätetty yhtään muistutusta.

Klasipruukin puistotie (ent. Palkotien jatke), plv. 0-147,  katusuunnitelma perustuu Porin kaupunginvaltuuston  3.9.2012 hyväksymään ja 12.10.2012 lainvoiman saaneeseen asemakaavaan.

Klasipruukin puistotien, plv. 147-294.06,  katusuunnitelma perustuu Porin kaupunginvaltuuston  9.4.2018 hyväksymään ja 31.5.2018 lainvoiman saaneeseen asemakaavaan.

Katusuunnitelman sisältö:

Katusuunnitelma sisältää Klasipruukin puistotien rakentamista paaluvälille 147-294.06 välillä Palkotie - Herukkatie yhteensä 147 metriä. Katusuunnitelman plv. 0-139.3 korvataan osittain teknisen lautakunnan 8.12.2015 hyväksymä katusuunnitelma OM/ks 12 440 ja 12 442, johtuen jatkokaavaan tehdystä Klasipruukin puistotien (ent. Palkotien jatke) linjauksen muutoksesta.

Katusuunnitelmassa Klasipruukin puistotien plv 0-221 poikkileikkaus on 7,0/6,5 metriä ja plv. 221-294.06 poikkileikkaus 6,0/5,5 metriä. Klasipruukin puistotien kuivatus toteutetaan pääosin avo-ojin sekä osittain hulevesiviemärein.

Katusuunnitelma sisältää kaksi kevyen liikenteen ylityskohtaa. Toinen ylityskohta sijoittuu Palkotien itäpuolelle lähelle Palkotien liittymää ja toinen sijaitsee Herukkatien ensimmäisen liittymän itäpuolella asemakaavan mukaisella puistoalueella. Tämä ylityskohta on siirretty asemakaavan mukaisesta paikasta, koska asemakaavassa ylityskohta sijoittuu keskelle Herukkatien liittymää.

Kadun rakentaminen on tarkoitus toteuttaa koneohjausta käyttäen.

Kustannusarvio:

Klasipruukin puistotien ja siihen liittyvien kevyen liikenteen ylityskohtien kokonaiskustannukset on 98 300,00 €. Kustannusarvioon sisältyvät katusuunnitelman mukaisen kadun (kevyen liikenteen ylityskohtineen) ja sen kuivatusjärjestelmien rakentamisen sekä suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset ja katuvalaistuksen. Vuoden 2020 kustannusarvio on kadun ja siihen liittyvien kevyen liikenteen ylityskohtien rakentamisen osalta 71 800,00 €, sisältäen edellä mainitut työt lukuun ottamatta viimeistely- ja päällystyskustannuksia.

Muut suunnitelmat:

Vihersuunnitelmaa kohteesta ei ole laadittu, vaan se tehdään koko asuinalueesta myöhemmin. Liikennesuunnitelma Klasipruukin puistotielle on laadittu samassa yhteydessä kuin on tehty liikennesuunnitelma Länsiväylälle plv. 1160-1680, Herukkatielle ja Karviaisentielle. Katuvalosuunnitelma on laadittu.

Rakentamisajankohta:  

Klasipruukin puistotien rakentamisajankohdaksi on arvioitu 2020 alkuvuosi pohjustustöiden osalta. Rakentaminen tehdään investointinumerolta 141301 Asunto- ja teollisuusalueiden kadut, jossa on varattu vuoden 2020 investointisuunnitelmassa hankkeelle 500 000 €. Hankkeen loppuunsaattaminen viimeistelytöineen ja päällystyksineen ajoittuu tuleville vuosille.

Liitteet         Katusuunnitelma IN/IJ 12 917, 12 918 ja 12 919 (sähköinen liite)

                     Katusuunnitelma OM/ks 12 440 ja 12 442 (sähköinen liite)

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä edellä mainitun katusuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Infrajohtaminen/ Irma Lehto, Jari Lehesvuori, Tuija Heinävaara

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi